INDIENING - ontvankelijkheid SB

Volledigheids- en ontvankelijkheidsanalyse

Nadat het FWO je indiening geregistreerd heeft ontvang je een melding met o.m. het uniek projectnummer dat aan je aanvraag werd toegewezen. De beursaanvraag samen met de persoonlijke gegevens worden dan door het FWO gescreend op volledigheid en ontvankelijkheid. Desgevallend is het mogelijk om het persoonlijk administratief dossier te vervolledigen (bijv. master diploma 2e zit) en/of aan specifieke vragen van het FWO te voldoen.

Vervolgens beslist het FWO over de ontvankelijkheid van de beursaanvraag. Kandidaten die niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen, niet tijdig en/of een niet-volledig of niet-correct aanvraagdossier indienden, ontvangen tegen midden oktober een melding dat hun aanvraag niet ontvankelijk is.

Advies promotor en copromotor(en)

Het FWO vraagt een aanbevelingsbrief aan je promotor (en eventuele copromotoren). De promotor gaat de verbintenis aan de doctorandus degelijk te begeleiden en voor voldoende omkadering en begeleiding te zorgen om binnen de duur van het mandaat een doctoraat op proefschrift mogelijk te maken.