Bilaterale Onderzoekssamenwerking Québec

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsprojecten, want ook personeel- en werkingsmiddelen kunnen met deze projecten gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen en regio’s is Québec. Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘Fonds de Recherche de Québec’ (FRQ) voor het financieren van multi- of interdisciplinaire fundamentele onderzoeksprojecten die onderzoeksdomeinen vallende onder minimaal twee van de drie deelnemende FRQ fondsen (FRQNT, FRQS of FRQSC) behelzen. Bovendien dient het onderzoek binnen de volgende thema’s te passen:

 • Demografische wijzigingen en gezond ouder worden (zaken gerelateerd aan een verouderende bevolking)
 • Veilige, schone en efficiënte energie (alle aspecten van hernieuwbare energie: geavanceerde technologieën, groene energie, socio-economische en gezondheidsgerelateerde aspecten, wijziging in praktijken/gewoonten)
 • Zee- & binnenscheepvaartbeheer/-valorisatie (maritieme industrie, import/export, socio-economische aspecten gerelateerd aan maritiem transport)
 • Voedingswetenschappen (voeding, agro-food wetenschappen, voedselveiligheid, duurzame voedselproductie, bio-economie en eetgewoonten)
 • Klimaatverandering (socio-economische studies, impact op gezondheid, leven met milieuveranderingen, bio-economie …)
 • Stedelijke ontwikkeling (slimme en leefbare steden, ecologische, technologische, humane, en futuristische aspecten)

 

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partners uit Québec
 • Periode: 3 jaar
 • FWO personeels- en werkingskosten: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2017
 • Start project: 1 januari 2018
 • Slaagpercentage 2015: 18%

Profiel en voorwaarden?

 • Om multi of interdisciplinair onderzoek te promoten moeten de voorstellen onderzoeksdomeinen vallende onder minimaal twee van de drie deelnemende FRQ fondsen (FRQNT, FRQS of FRQSC) behelzen:
  • Medische wetenschappen (FRQS)
  • Sociale en humane wetenschappen, kunsten en letteren (FRQSC)
  • Natuurwetenschappen, wiskunde en techniek (FRQNT)
 • Samenwerking met partners uit Québec heeft een toegevoegde waarde voor het project
 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (zie artikel 3 reglement onderzoeksprojecten).
 • Zowel aan Québecse als aan Vlaamse zijde is er een principle investigator (promotor) en co-investigator (co-promotor) betrokken bij de aanvraag (zie artikel 9 reglement onderzoeksprojecten). Québecse aanvragers zijn onderworpen aan de FRQ gemeenschappelijke algemene regels.
 • In het kader van deze oproep met FRQ kan je slechts 1 maal optreden als promotor of co-promotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De aanvragen in het kader van deze bilaterale onderzoekssamenwerking met Québec tellen niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor. Daarenboven moeten promotoren-woordvoerders die een project toegewezen kregen, geen aanvraagronde overslaan alvorens opnieuw een aanvraag te kunnen indienen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient de gezamenlijke aanvraag in, door gebruik te maken van het online aanvraagformulier in je FWO E-loket, vóór het verstrijken van de deadline. De volledige aanvraag, inclusief budget voor het Québecse deel van de applicatie en Canadian Common CVs van Québecse wetenschappers, dient ingediend te worden bij FWO.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Québecse onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Je stelt in je aanvraag 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Omdat de projecten multi- of interdisciplinair zijn, is het essentieel om namen van referenten aan te leveren die de verschillende disciplines omvatten. Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Québec komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Québecse partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • Een gemeenschappelijk selectiecomité samengesteld uit experten aangeduid door het FWO en het FRQ maakt een finale rangschikking.
 • Het selectiecomité brengt verslag uit aan de raad van bestuur van het FWO en het FRQ. De raad van bestuur beslist over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

 Reglementen en downloads