Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

Doel?

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een toelage van € 500.000 ter beschikking ter ondersteuning van een onderzoeksproject met het actiethema als onderwerp. Het thema voor deze oproep is 'Onderzoek naar late effecten van de behandeling bij overlevers van kanker'.

Kenmerken?

 • Tweejaarlijkse oproep
 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  minimum € 45.000 - maximum € 130.000
 • Bijkomende uitrusting / ‘matching funding’ :  maximum € 150.000
 • Thema: Onderzoek naar late effecten van de behandeling bij overlevers van kanker
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 22 november 2017
 • Start project: 1 januari 2018

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of aan ambtshalve geregistreerde hogeronderwijsinstellingen die de graad van doctor kunnen toekennen, eventueel in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen
 • Jullie onderzoek heeft het thema van de actie Kom op tegen Kanker als onderwerp.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Een specifiek Experpanel buigt zich over de aanvragen. 
 • Dit Expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads