Samenwerking met Luxemburg

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Luxemburg verder op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Luxemburgse Fonds National de la Recherche (FNR). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

Kenmerken?

 • Voor de samenwerking met FNR wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWO steeds optreedt als Lead Agency. Aanvragen dienen bijgevolg steeds door de Vlaamse partner bij het FWO via E-loket te worden ingediend. De Luxemburgse partner dient ook de nodige documenten bij FNR in te dienen.
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: 4 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000.
 • FWO uitrusting/“matching funding”: maximum € 150.000.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018.
 • Start project: 1 januari 2019.
 • Slaagpercentage 2017: wordt samen geëvalueerd met de reguliere FWO onderzoeksprojecten.

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (Artikel 3).
 • De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met Artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten.
 • Voor de aanvraagronde 2018 vallen de FWO-FNR aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten. Dit betekent dat:
  • De aanvragen in het kader van deze lead agency met Luxemburg meetellen voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor.
  • Promotor-woordvoerders die tijdens de aanvraagronde 2017 een regulier project (inclusief de LAP met Slovenië, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland) kregen toegewezen, kunnen tijdens de aanvraagronde 2018 geen aanvraag voor een FWO-FNR project indienen.
  • Toegekende projecten startende op 01/01/2019 worden in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In hoofdlijnen verloopt de aanvraagprocedure als volgt:
  • De Vlaamse partner dient de aanvraag in het Engels in via het FWO E-loket rekening houdende met de bovenvermelde deadline.
  • Daarenboven moet de Luxemburgse partner ook de volgende 4 documenten bij FNR indienen:
   • FWO-aanvraagformulier
   • INTER budget sheet
   • INTER budget details
   • INTER project plan
  • Deze documenten moeten worden ingediend bij FNR uiterlijk vijf dagen na de FWO-deadline voor het indienen van aanvragen. Deze documenten en meer uitleg bij de procedure, zijn terug te vinden op de FNR website.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Luxemburgse onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en FNR checken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet.
 • Je stelt 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Luxemburg komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Luxemburgse partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • De FWO expertpanels buigen zich over je aanvraag.
 • De raad van bestuur van FWO en FNR beslissen over de aanstelling.

Reglementen en downloads