Samenwerking met Slovenië

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Slovenië op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met de Slovenian Research Agency (ARRS). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

Kenmerken?

 • Voor de samenwerking met ARRS wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWO steeds optreedt als Lead Agency. Aanvragen dienen bijgevolg steeds door de Vlaamse partner bij het FWO via E-loket te worden ingediend. De Sloveense partner dient ook de nodige documenten bij ARRS in te dienen.
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: 4 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000.
 • FWO uitrusting/“matching funding”: maximum € 150.000.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018.
 • Slaagpercentage 2017: wordt samen geëvalueerd met de reguliere FWO onderzoeksprojecten.
 • Start project: 1 januari 2019.

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (Artikel 3).
 • De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met Artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten.
 • Voor de aanvraagronde 2018 vallen de FWO-ARRS aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten. Dit betekent dat:
  • De aanvragen in het kader van deze lead agency met Slovenië meetellen voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor.
  • Promotor-woordvoerders die tijdens de aanvraagronde 2017 een regulier project (inclusief de LAP met Slovenië, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland) kregen toegewezen, kunnen tijdens de aanvraagronde 2018 geen aanvraag voor een FWO-ARRS project indienen.
  • Toegekende projecten startende op 01/01/2019 worden in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In hoofdlijnen verloopt de aanvraagprocedure als volgt:
  • De Vlaamse partner dient de aanvraag in het Engels in via het FWO E-loket rekening houdende met de bovenvermelde deadline.
  • Daarnaast dienen aan Sloveense zijde volgende zaken in acht worden genomen. Meer algemene informatie omtrent FWO-ARRS onderzoeksprojecten kan worden teruggevonden op de ARRS website. Voor meer specifieke informatie kan u hier terecht.
   • Sloveense onderzoekers moet voldoen aan al de voorwaarden voor onderzoeksleider (Principal Investigator) zoals gedefinieerd door Research and Development Act.
   • Sloveense entiteiten ontvankelijk voor de oproep zijn onderzoeksinstellingen en ‘private researchers’ opgenomen in de database on implementers of research & development activities in the Republic of Slovenia and in the Register of private researchers run by the ARRS.
   • Sloveense onderzoekers moet beschikken over een code for researchers in the database run by the ARRS.
   • Het budget aangevraagd door de Vlaamse partner bij het FWO moet groter (niet gelijk) zijn aan het budget aangevraagd door de Sloveense partner bij ARRS.
   • Het Sloveense deel van het project kan tot € 75.000 per jaar kosten.
   • De Sloveense onderzoekers moeten het formulier ARRS-RPROJ-LA-2018 elektronisch EN in papiervorm bezorgen aan ARRS voor de deadline: email en registered post (date post stamp) voor 17h - main office voor 15h op 03 april 2018.
   • ARRS zal tot 10 projecten per jaar co-financieren.
  • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Sloveense onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en ARRS checken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet.
 • Je stelt 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Slovenië komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Sloveense partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • De FWO expertpanels buigen zich over je aanvraag.
 • De raad van bestuur van FWO en ARRS beslissen over de aanstelling.

Reglementen en downloads