TBM (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) projecten

Doel?

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Kenmerken?

 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals o.a. universiteiten, universitaire ziekenhuizen, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • max 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • minstens 10% van de begroting naar een aanvrager die een Vlaams ziekenhuis of ITG is (gezien de klinische finaliteit)
 • Startdatum projecten: 1 oktober 2017
 • Projectduur: 2 tot 4 jaar
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • max. 1,000,000 euro (voor grote of multicentrische trials worden uitzonderlijk budgetten tot 1,500,000 euro toegestaan)
  • min. 250,000 euro
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor de huidige oproep: 14,000,000 euro
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: juli 2017
 • Start project: tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018
 • Slaagpercentage 2016: 41%

Profiel en voorwaarden?

 • Jullie project voldoet aan elk van volgende 4 voorwaarden:
 1. Een TBM-project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe therapie,diagnose en/of specifieke preventie van een bepaalde humane ziekte of een vergelijking van bestaande procedures die uitsluitsel geeft over de relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie.
 2. Een TBM-project is gericht op onderzoek dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevindt en zich eerder richt op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Anderzijds situeert het project zich ook niet te ver in het traject van ontdekking naar toepassing: het bestaat niet uit implementatie-activiteiten, zonder dat hier nog onderzoek aan te pas komt.
 3. Een TBM-project biedt een duidelijke toepasbaarheid met een meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie, met tenminste een positieve medische impact voor een bepaalde patiëntengroep of een kostenbesparing in de gezondheidszorg.
 4. Op het ogenblik van indiening (of in de nabije toekomst) bestaat er -omwille van een commerciële reden- geen industriële interesse in het TBM-project.
 • Voor de uitvoering van het project hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, zijn onderzoekscentra.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de eigen resultaten.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. de vorige oproep

 • De focus van het programma werd uitgebreid:
  • Met betrekking tot de eerste voorwaarde (zie hierboven): projectvoorstellen die zich richten op het vergelijken van bestaande therapieën/diagnostica/preventieve maatregelen voor een bepaalde ziekte om hun relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie te bepalen, zijn ontvankelijk binnen deze oproep.
  • Met betrekking tot de derde voorwaarde: projectvoorstellen waarin therapieën/diagnostica/preventieve maatregelen ontwikkeld/gevalideerd worden met als doelstelling om te komen tot een kostenreductie voor het Vlaamse gezondheidssysteem (zonder medische impact voor de patiënt), zijn ontvankelijk binnen deze oproep.
  • Met betrekking tot de vierde voorwaarde: projectvoorstellen waarin een medisch hulpmiddel (gecommercialiseerd door een bedrijf) wordt vergeleken met de gouden standaard met het oog op het vergelijken van de effectiviteit, veiligheid en kostenefficiëntie ervan zijn ontvankelijk in deze oproep op voorwaarde dat de studie volledig onafhankelijk van het bedrijf wordt uitgevoerd en het bedrijf noch bereid is noch legaal verplicht is om een dergelijke studie uit te voeren.
 • Vanaf dit jaar is het uitzonderlijk toegelaten om een projectbudget tot 1,500,000 euro in te dienen voor grote en/of multicentrische trials, op voorwaarde dat de noodzaak voor een dergelijk omvangrijk budget grondig gemotiveerd wordt in de aanvraag.
 • Projectvoorstellen worden ingediend via het e-loket van FWO.
 • Vaste startdatum (1 oktober 2017).

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Indien je twijfels hebt met betrekking tot de fit van jullie projectvoorstel in het TBM programma, kan je de mening van FWO vragen door een korte abstract (1-2 pagina’s) te versturen naar tbm@fwo.be. Het is eveneens mogelijk om een mondelinge voorbespreking bij FWO aan te vragen. Hiervoor dient een korte abstract aan FWO bezorgd te worden, samen met de belangrijkste vragen waarop je een antwoord zouden wensen.
 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en dien je tegen 18 april 2017 (om 17:00) het (volledige) voorstel in bij je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).
 • Je instelling dient het project voorstel in bij FWO tegen uiterlijk 25 april 2017 om 17:00.
 • Je projectaanvraag wordt aan een aantal externe deskundigen voorgelegd, die je voorstel zullen bespreken en evalueren op een vergadering bij FWO. Tijdens de bijeenkomst van het expertpanel heb je de mogelijkheid om kort te interageren met de experten (om een antwoord te verstrekken op de meest cruciale vragen van de experten). De panelvergaderingen zullen wellicht plaatsvinden op de volgende tijdstippen: 9 juni, 12 juni, 22 juni, 27 juni 2017. Je zal zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de exacte datum van de panelvergadering waarin je projectvoorstel aan bod komt.
 • Het expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over het toekennen van de subsidie.
 • Nadien krijg je feedback over de beslissing.

Reglementen en downloads