Onderzoeksprojecten

Wat kan ik als promotor-woordvoerder aanvragen in de ronde 2018 op basis van de financiering die ik als promotor-woordvoerder in de ronde 2017 heb toegewezen gekregen?

Welke aanvragen worden voor de ronde 2018 in rekening gebracht voor het berekenen van het maximum van 2 aanvragen?

  • Regulier FWO project
  • Verlenging regulier FWO project
  • LAP Slovenië
  • LAP Luxemburg
  • LAP Zwitserland

Personeel: Kan, na de einddatum van de overeenkomst, personeel bezoldigd worden?

Positieve saldi van het toegekende personeelskrediet kunnen tot maximum één jaar na de einddatum van de overeenkomst worden aangewend voor de bezoldiging van personeel en tot twee jaar na de einddatum van de overeenkomst als bijkomende werkingskosten. Negatieve saldi van het personeelskrediet kunnen worden verhaald op het werkingskrediet, voor zover het totaal toegewezen bedrag niet wordt overschreden.

Waar worden buitenlandse co-promotoren in een aanvraag "Onderzoeksproject" vermeld?

Download in het tabblad Onderzoek het formulier met verplichte aanvullingen. Vermeld uw eventuele buitenlandse co-promotoren onder het item Wat is de nationale en internationale context met opgave van netwerk, programma of samenwerkingsverband waarin het aangevraagde project past..

Werking : Kan het personeelssaldo worden aangewend voor werkingskosten?

Positieve saldi van het toegekende personeelskrediet kunnen worden aangewend als bijkomende werkingskosten tijdens de twee jaren volgend op het jaar waarvoor ze werden toegekend, op voorwaarde dat het als werking gerechtvaardigd bedrag niet hoger ligt dan het oorspronkelijk aangevraagde bedrag.

Wie is werkgever van personeel bezoldigd op "Onderzoeksprojecten"?

De onthaalinstelling (universiteit) is werkgever, niet het FWO.

Wie mag optreden als promotor-woordvoerder van een "Onderzoeksproject"?

De promotor-woordvoerder moet tot het Zelfstandig Academisch Personeel behoren van een Vlaamse universiteit, een Vlaamse wetenschappelijke instelling, een Federale wetenschappelijke instelling (Nederlandstalige taalrol) of een gelijkwaardige functie bekleden, hetzij vast benoemd zijn en minimum het niveau van afdelingshoofd (niveau docent) hebben. Continuïteit in zijn betrekking voor de ganse duur van het project is noodzakelijk.