Vacature Onafhankelijke bestuurder

Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen. De financiële middelen die het FWO in hoofdzaak ter beschikking krijgt van de Vlaamse Regering, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en infrastructuur, in reisbeurzen en internationale samenwerking. Momenteel heeft het FWO één vacature voor een:

Onafhankelijke bestuurder

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

 • Gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen mandaat van bestuurder of uitvoerend management bij het FWO hebben uitgeoefend. Deze voorwaarde geldt niet voor de verlenging van het mandaat van onafhankelijke bestuurder.
 • Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend.
 • Geen lid zijn van het leidinggevend personeel van het FWO of van een gelijkaardige organisatie en geen dergelijke positie bekleed hebben gedurende de drie jaar voorafgaand aan de benoeming.
 • Geen directe of indirecte belangen hebben in de door het FWO gefinancierde programma’s.
 • Onafhankelijk zijn ten aanzien van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse universiteiten, de strategische onderzoekscentra en de secretaris-generaal en bijgevolg geen lid zijn van een bestuursorgaan van een Vlaamse universiteit of associatie, zolang het mandaat van onafhankelijke bestuurder loopt.
 • Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwant tot de tweede graad zijn van een lid van de raad van bestuur of een lid van het uitvoerend management van het FWO.

Vereisten

 • Vervullen van een belangrijke rol in het maatschappelijk economisch veld en daardoor een meerwaarde kunnen betekenen voor de missie van het FWO.
 • Een lange termijnvisie hebben m.b.t. belangrijke maatschappelijke en economische evoluties.
 • Voldoende inzicht hebben in de taken van een raad van bestuur.
 • Ervaring hebben als bestuurder en/of bedrijfsleider.
 • Een goed inzicht hebben in het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid in het algemeen en het strategisch lange termijn onderzoek en de rol van het FWO in het bijzonder.
 • De bestuurstaal van het FWO, het Nederlands, machtig zijn.
 • Bereid zijn om voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder van het FWO en aanwezig te zijn op vergaderingen van de raad van bestuur. De raad van bestuur vergadert 8 à 10 keer per jaar.

Selectieprocedure en vergoeding

Artikel 19 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid bepaalt dat de Vlaamse Regering vier onafhankelijke bestuurders benoemt op voordracht van de raad van bestuur van het FWO van wie hoogstens twee van hetzelfde geslacht mogen zijn. De huidige samenstelling van de raad van bestuur kunt u terugvinden op de website van het FWO (www.fwo.be).

Er zal een voorselectie van de kandidaten gebeuren door de raad van bestuur op basis van de sollicitatiebrief en het cv waarin ook de eventuele andere bestuursmandaten worden vermeld. De raad van bestuur onderzoekt of de kandidaten beantwoorden aan de onafhankelijk-heidsvoorwaarden en de vereisten van onafhankelijke bestuurder. Uit de kandidaten die voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en de vereisten stelt de raad van bestuur 2 kandidaturen voor aan de Vlaamse Regering per in te vullen mandaat van onafhankelijke bestuurder. De vergoeding bedraagt 1.500 euro vaste vergoeding per jaar en 150 euro presentiegeld per vergadering.

Hoe solliciteren?

Heeft u interesse in deze vacature, stuur dan uw cv en een begeleidende motivatiebrief naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, t.a.v. de secretaris-generaal, Egmontstraat 5, 1000 Brussel. U doet dit per voorkeur via e-mail: sollicitaties@fwo.be. Uw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk vrijdag 23 maart 2018. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met het secretariaat-generaal van het FWO, fwo@fwo.be, tel. 02/550.15.15.