Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap

Geen mogelijkheid tot indiening in 2017.

Doel?

Dit krediet steunt onderzoekers bij de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOG’s). Dit zijn internationale netwerken van onderzoekers, die de nationale en internationale samenwerking op postdoctoraal niveau bevorderen.

Deze virtuele onderzoeksgroepen komen tot stand met behulp van een efficiënte coördinatie en een intensieve samenwerking op (inter)nationaal niveau. Ze verhinderen dubbel gebruik en bieden postdoctorale onderzoekers meer ontplooiingskansen. Een WOG plaatst het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 5 jaar, eventueel verlengbaar.
 • Jaarlijkse werkingstoelage: maximum 12.500 EUR.
 • De niet aangewende sommen vallen daarna terug aan het FWO.
 • De financiering heeft uitsluitend betrekking op:
  • het organiseren van gastcolleges, symposia en wetenschappelijke samenwerkingsverblijven op postdoctoraal niveau;
  • verplaatsings- en verblijfskosten van buitenlanders;
  • honoraria van gevestigde onderzoekers buiten de Vlaamse Gemeenschap;
  • het dekken van verplaatsings- en verblijfskosten van onderzoekers op postdoctoraal niveau die verbonden zijn aan de Vlaamse onderzoekseenheden van de WOG en die belast zijn met een informatieopdracht in buitenlandse onderzoekseenheden;
  • secretariaatskosten voor het organiseren van gastcolleges, beperkte symposia, workshops en coördinatievergaderingen.
 • Andere uitgaven kunnen eventueel vergoed worden, mits het FWO hier vooraf toestemming voor gaf.

Profiel en voorwaarden?

 • Een WOG bestaat minstens uit:
  • drie onderzoekseenheden van ten minste twee ontvankelijke onthaalinstellingen uit de Vlaamse Gemeenschap (zie reglement artikel 2);
  • twee onderzoeksgroepen uit de Franse Gemeenschap en/of uit het buitenland
 • Eén van de Vlaamse onderzoekseenheden treedt op als kerngroep en geniet internationale erkenning ( kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek).
 • Een onderzoekseenheid kan slechts als kerngroep fungeren voor één lopende WOG. 
 • Bij elke aanvraagronde kan een onderzoekseenheid slechts één maal als kerngroep een aanvraag indienen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In 2017 zal geen oproep worden gelanceerd voor de WOG’s (d.i. de vijfjaarlijkse oproepstop). Dit betekent concreet dat er geen nieuwe WOG’s worden gefinancierd in 2018, maar enkel verlengingen van reeds lopende WOG’s worden toegestaan. Een eerstvolgende oproep is pas ten vroegste voor 2018.
 • NIEUW: Vanaf 1 januari 2018 zal de Commissie Internationale Samenwerking (CIS) de nieuwe WOG-aanvragen evalueren en advies uitbrengen aan de raad van bestuur. Verslagen van de reeds lopende WOG’s worden in de loop van 2017 nog wel voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
 • De raad van bestuur beslist over de toekenningen.
 • Aanvragen moeten met de daartoe bestemde formulieren worden ingediend op het FWO vóór 1 oktober (17u00) die het aanvangsjaar voorafgaat. Het hoofd van de kerngroep zal een kopie van de aanvraag aan het hoofd van de onthaalinstelling overmaken. De formulieren kan u hieronder downloaden.

Reglementen en downloads