Advies, selectie- en evaluatiecriteria Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland

ADVIES

  • Je voegt het officiële aanvaardingsbewijs van de voordracht (poster of presentatie) toe.
  • Indien je doctoraatsstudent bent, wordt het advies van je promotor of van het hoofd van je onderzoekseenheid gevraagd. Laattijdig indienen van dit advies resulteert in onontvankelijkheid van de aanvraag.
  • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) die over de toekenningen beslist.

SELECTIE

  • Grensverleggende inhoud (kwaliteit abstract, resultaten, methodologie, …) van de bijdrage op het congres. Alleen de auteur die de bijdrage voorstelt, kan aanspraak maken op een krediet.
  • Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en met de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplevert.
  • Kwaliteit van het congres (uitstraling, thema, meerwaarde, …) en type congres: internationaal, plaatselijk, occasioneel of congres met zeker prestige zoals bijvoorbeeld Gordon, IEEE, ESF en SPIE.
  • Indien keuze moet gemaakt worden: voorkeur voor jonge vorsers voor zover ze reeds tenminste één peer-reviewed publicatie hebben voor deelname aan een congres binnen Europa. Voor een congres buiten Europa heb je bij voorkeur reeds drie of meer aanvaarde peer-reviewed publicaties.
  • Enkel een officiële congresfunctie (voorzitter, sessieleider, ...) is niet voldoende voor de toekenning van een krediet. Er dienst tevens een actieve wetenschappelijke participatie te zijn.

EVALUATIE

  • De beneficianten moeten binnen de drie maanden na terugkeer in België aan het FWO een beknopt verslag sturen over hun deelname aan de wetenschappelijke bijeenkomst.