Advies, selectie- en evaluatiecriteria Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland

ADVIES

 • Je voegt een uitnodiging (Letter of Intent) van de buitenlandse onthaalinstelling toe.
 • Je voegt een aanbevelingsbrief (Letter of Support) van de buitenlandse onthaalonderzoeker toe.
 • Je stelt drie internationale referenten voor. Aan één referent zal advies worden gevraagd.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).

SELECTIE

 • Kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en meerwaarde van de gekozen buitenlandse onderzoeksgroep.
 • Intrinsieke noodzaak/meerwaarde van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek.
 • Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd.
 • Indien een keuze moet gemaakt worden: voorkeur voor jonge vorsers voor zover ze reeds tenminste één internationale publicatie hebben.
 • Potentieel van de aanvrager om een ERC grant te behalen.

EVALUATIE

 • Binnen de drie maanden na hun terugkeer in België, dienen de beneficianten een omstandig wetenschappelijk verslag over het doorgevoerde verblijf, bij het FWO in te dienen.
 • Tevens dienen ze een financiële verantwoording van de volledige financieringsenveloppe omtrent het gebruik van zowel het toegekende FWO krediet alsook van eventuele bijkomende toelagen bekomen bij andere instanties aan het FWO te sturen. Het FWO kan de onkosten enkel dekken op basis van originele bewijsstukken van de gemaakte kosten.