Reglement Krediet voor deelname aan congres en/of het doorvoeren van een kort studieverblijf, workshop of cursus in het buitenland

ALGEMEEN REGLEMENT

Het algemeen reglement is van toepassing.
Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn online beschikbaar. 
Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon 02 512 91 10.

ALGEMENE BESCHIKKING

Art. 1.

De kandidaten voor een Reiskrediet(*) dienen tijdens de volledige duur van hun verblijf verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of te behoren tot het wetenschappelijk personeel (van het Nederlandstalig kader) van een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling. Zij moeten de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de E.E.R. (**) of van Zwitserland, of hun diploma in de E.E.R. of Zwitserland behaald hebben. Indien dit niet het geval is, dienen de kandidaten een aanstelling te hebben aan een Vlaamse universiteit van minimaal 50% over een periode van minstens één jaar.

Voor kandidaten op postdoctoraal niveau is er geen nationaliteitsvereiste.

 (*)Franse benaming: Bourse de voyage du Fonds de la Recherche Scientifique-Flandre (FWO). 
Duitse benaming: Reisestipendium des Fonds für Wissenschaftliche Forschung-Flandern (FWO). 
Engelse benaming: Travel Grant of the Research Foundation - Flanders (FWO).

(**) Dit zijn de EU-landen en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Art. 2.

Om in aanmerking te komen voor een toelage voor een congresdeelname in één van de lidstaten van de E.E.R. of Zwitserland, een kort verblijf en een workshop of cursus moeten onderzoekers reeds tenminste één peer-reviewed publicatie (opgenomen in Web of Science of de VABB-SHW lijsten) hebben; voor een toelage voor een congresdeelname in landen buiten Europa hebben zij bij voorkeur drie of meer peer-reviewed publicaties.

Art. 3.

Alle pre- en postdoctorale FWO Mandaathouders en houders van een Beurs Strategisch Basisonderzoek (SB) kunnen geen reiskrediet voor een congres, kort verblijf of deelname aan een workshop/cursus in één van de lidstaten van de E.E.R. of Zwitserland aanvragen, daar zij hun werkingstoelage hiervoor kunnen aanwenden.

Zij komen wel in aanmerking voor een krediet voor een congres, een kort verblijf of workshop/cursus buiten Europa.

Art. 4.

Aanvragen voor reiskredieten dienen ten laatste 3 maanden vóór afreis online te worden ingediend. Deze indientermijn is strikt bindend.

Art. 5.

Per burgerlijk jaar kunnen aan een onderzoeker maximaal twee reiskredieten binnen of buiten Europa toegekend worden (voor een congres, cursus, workshop en/of voor een kort verblijf). 

Art. 6.

De belanghebbenden moeten de toelagen vermelden die ze voor hetzelfde doel bij andere Belgische of buitenlandse instanties hebben bekomen of aangevraagd. De belanghebbenden dienen het FWO op de hoogte te brengen van de uitslag van de aangevraagde toelages die voor hetzelfde doel bij andere instanties werden aangevraagd.

Art. 7.

Bij aanvragen van Assisterend Academisch Personeel moet het advies van het diensthoofd/promotor worden gevoegd.

Art. 8.

De bevoegde academische overheid moet over de ingediende aanvraag worden ingelicht. 

KREDIETEN VOOR DEELNAME AAN CONGRESSEN IN HET BUITENLAND  

Art. 9.

De vergoedingen dekken de verplaatsingskosten Brussel - plaats van het congres, heen en terug. Ze zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.  

Art. 10.

De kredieten worden slechts verleend, voor zover de begroting het toelaat, voor bijeenkomsten die een uitgesproken wetenschappelijk karakter hebben, met voordrachten en besprekingen van oorspronkelijke bijdragen of verslagen. Bedoeld zijn congressen, ingericht door erkende wetenschappelijke genootschappen of verenigingen. 

Art. 11.

De vergoedingen worden principieel slechts toegekend aan onderzoekers met een academisch masterdiploma, die oorspronkelijke opzoekingen hebben verricht en op betreffende bijeenkomst een voordracht houden. Uitzondering kan worden gemaakt voor onderzoekers die op het forum in kwestie een bepaald aanzien hebben verworven en van wie de aanwezigheid, met het oog op bespreking en voorlichting, wenselijk is.

Art. 12.

De aanvragen voor dergelijke vergoedingen moeten worden gestaafd met een samenvatting van het voordracht.

Art. 13.

Als de voordracht op een congres gezamenlijk door twee of meerdere onderzoekers wordt gegeven, dan kan slechts één enkele een krediet aanvragen.  Het aanvaardingsbewijs van de voordracht moet op naam van de aanvrager zijn, zo niet moet de auteur aan wie de officiële aanvaarding is gericht, bevestigen dat de postulant de voordracht houdt.

Art. 14

De beneficianten moeten binnen de drie maanden aan het FWO een beknopt verslag over hun deelname aan de wetenschappelijke bijeenkomst sturen.

KREDIET VOOR EEN KORT VERBLIJF, WORKSHOP OF CURSUS IN HET BUITENLAND

Art. 15.

De kredieten voor korte verblijven in het buitenland zijn bestemd om aan:

  • jonge onderzoekers die zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan een instelling voor wetenschappelijk onderzoek, de kans te geven zich in een buitenlands wetenschappelijk kennis- of onderzoekscentrum op gebied van onderzoek of nieuwe technieken te specialiseren, eventueel via het volgen van een cursus of workshop;
  • gevorderde onderzoekers die zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan een instelling voor wetenschappelijk onderzoek, de mogelijkheid te bieden in het buitenland wetenschappelijke opdrachten uit te voeren en hun wetenschappelijke expertise verder uit te diepen. De additionele waarde van een verblijf ter plaatse moet duidelijk in de aanvraag worden gemotiveerd.

Art. 16.

Deze kredieten kunnen slechts toegekend worden voor verblijven van maximum 1 maand (31 dagen). Ze zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.  

Art. 17.

Het krediet omvat de vergoeding van de verplaatsingskosten Brussel - plaats van de workshop, cursus of kort verblijf in het buitenland, heen en terug. Voor de korte verblijven, workshops en cursussen in het buitenland die meer dan zeven dagen in beslag nemen, omvat het krediet naast een vergoeding van de verplaatsingskosten ook een forfaitaire tussenkomst in de verblijfskosten van € 66/dag. Deze vergoedingen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen noch aangewend voor het dekken van de verplaatsings- of verblijfskosten van anderen dan de aanvrager.  

Art. 18

De beneficianten moeten binnen de drie maanden na hun terugkeer in België aan het FWO een beknopt verslag over hun verblijf sturen.

TOEPASSINGSMODALITEITEN

Art.19.

Verplaatsingskosten

Bij toekenning boekt de begunstigde op voorlegging van de officiële originele toekenningbrief bij een door het FWO gemachtigde reisagent de reis. 

  • Per vliegtuig: in economy class.
  • Per trein: voordeligste tarief

De factuur wordt rechtstreeks aan het FWO gestuurd.

Bij een verplaatsing per wagen wordt aan de kredietgenieter  een kilometervergoeding betaald, met een maximum van € 800,00.

De begunstigde is automatisch gedekt door een reisongevallenverzekering bij AIG. Hiertoe dient hij/zij wel een formulier ‘melding buitenlands verblijf’ in te vullen (beschikbaar op www.fwo.be).