SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Doel?

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten).

Het SBO-programma is opgedeeld in twee finaliteitsdelen: een economisch programmadeel voor projecten met een primaire economische finaliteit en een maatschappelijk programmadeel voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Het beschikbare budget voor de SBO-oproep 2017 bedraagt circa € 40 M. 2/3 van deze middelen wordt gereserveerd voor de projecten met een primaire economische finaliteit en 1/3 voor de projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd worden aanvaard
 • Startdatum project: 1 januari 2018
 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • max 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • IMEC, VITO, VIB, Flanders’ Make, VLIZ, Vlaamse hogescholen en Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid moeten het voorstel indienen tezamen met minstens één ander Vlaams onderzoekscentrum
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • max. €500.000/jaar per deelnemende rechtspersoon met een aandeel van minimaal 15% van de totale projectbegroting
  • richtlijn grootteorde projectbegroting: € 2 M
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor oproep 2017:  ̴€ 40 M (waarvan 2 M€ geoormerkt is voor SBO projecten in het kader van ERA-net)
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2017
 • Slaagpercentage 2016: 23%

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers wensen jullie, in nauwe dialoog met potentiële economische en/of maatschappelijke actoren, vernieuwend onderzoek uit te voeren dat een vooruitzicht biedt op nieuwe economische of maatschappelijke toepassingen. Hiertoe is de oprichting van een begeleidingscommissie (met relevante gebruikers) verplicht (uitzondering: bij projecten met spin-off creatie is een begeleidingscommissie optioneel).
 • Jullie hebben hiervoor nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, voldoe(t)(n) aan de definitie van een onderzoekscentrum.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de bekomen resultaten.
 • Een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van een onderzoekscentrum naar een economisch actor dient steeds te gebeuren onder marktconforme condities.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Als promoter van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je tegen 25 april 2017 17u de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).

  Deze preliminaire aanmelding dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 1) de volledige samenstelling van het projectconsortium; 2) een samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen en 3) de te wraken deskundigen (max. 5). Indien een aantal onderdelen die vereist zijn bij de definitieve indiening nog niet zijn afgerond  op het ogenblik van de projectregistratie, kan een lege PDF worden geüpload. Gelieve voor interne deadlines en praktische modaliteiten contact op te nemen met de dienst onderzoekscoördinatie van uw onderzoeksinstelling.

 • Je instelling dient het finale project voorstel in bij FWO tegen 19/05/2017 17u
 • Je bezorgt FWO (sbo@fwo.be) voor 1 September, 2017, 17.00u de afsprakennota rond de samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing; zie handleiding).
 • Jullie projectaanvraag wordt aan een aantal externe internationale deskundigen voorgelegd.
 • Je ontvangt op 1 september 2017 de adviezen van deze externe deskundigen en krijgt 5 werkdagen om hierop feedback te geven.
 • De FWO-medewerkers bereiden (op basis van alle verkregen informatie) een verslaggeving voor ten behoeve van de overkoepelende (economische en maatschappelijke) commissies. Het FWO wordt hiervoor ondersteund door medewerkers van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).
 • De overkoepelende commissies brengen hun advies uit over de projectaanvragen en vertalen hun review in een score betreffende de wetenschappelijke kwaliteit en economische/maatschappelijke impact van de projecten. Ze stellen tevens een rangschikking voor van de projectaanvragen.
 • De raad van bestuur van FWO beslist tijdens de zitting van december 2017 over de steunverlening binnen de beschikbare SBO-middelen.
 • Jullie krijgen nadien feedback over deze beslissing.

Belangrijkste wijzigingen oproep 2017

 • Indiening van de aanvraag vindt plaats via het e-loket van het FWO.
 • Vaste project startdatum: 1 januari 2018
  • Om een goede ondersteuning door de tech-transfer diensten van de onthaalinstellingen mogelijk te maken en een vlotte opstart van het evaluatieproces te garanderen, dient tegen 25 april 2017 17u een voorlopige versie van de aanvraag via het FWO e-loket naar de onthaalinstelling overgedragen te worden. Op deze datum dient de aanvraag minstens volgende gegevens te bevatten: leden van het project consortium, concrete samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen en te wraken experten.
  • De intentieverklaringen van de leden van de begeleidingscommissie worden overgemaakt aan de externe deskundigen en dienen tegen de definitieve indiendatum toegevoegd te worden aan de projectaanvraag. Gezien het internationale profiel van de externe referenten dienen deze brieven preferentieel in het Engels opgesteld te worden.
  • De Excelfile met het aangevraagde detailbudget wordt overgemaakt aan de externe deskundigen.

Ondersteuning van potentiële indieners

 • Potentiële indieners kunnen steeds een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Een dergelijke bespreking vergt ongeveer 1 uur. Praktisch gebeurt dit via een e-mail aan sbo@fwo.be met een korte abstract en de belangrijkste vragen (max. 1 A4 pagina). Indieners dienen tevens een aantal mogelijke data op te geven waarop dit verkennend gesprek voor hen op het FWO te Brussel zou kunnen plaatsvinden.

Reglement en downloads

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van het SBO-programma, neem contact op via sbo@fwo.be.

Voor vragen met betrekking tot de werking van het e-loket kan men terecht bij de FWO-helpdesk via fwohelpdesk@fwo.be of telefonisch op het nummer 0800 23326 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur).

LOPENDE SBO-PROJECTEN (Toegekend < 1/1/2016) WORDEN VERDER OPGEVOLGD DOOR AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN. Contact: SBO-TBM-TGO@vlaio.be.