Reglement inzake Klinische Doctoraatsbeurs

Algemeen reglement

Klinische doctoraatsbeurzen (*)

ALGEMEEN REGLEMENT

Het algemeen reglement is van toepassing.

Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn on line beschikbaar
Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon 02 512 91 10.

KLINISCHE DOCTORAATSBEURZEN (*)

Teneinde het fundamenteel klinisch onderzoek te steunen kan het FWO halftijdse mandaten aan jonge clinici verlenen voor het afwerken van een doctoraat.

Art. 1.

Dit mandaat is bestemd voor artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers, ten laatste op 1 oktober het mandaat voorafgaand, erkend als geneesheer-specialist, dierenarts-specialist, tandarts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in België.

* Franse nomenclatuur: Bourse de doctorat pour cliniciens du Fonds de la Recherche Scientifique -Flandre (FWO). Duitse nomenclatuur: Klinisches Doktorstipendium des Fonds für Wissenschaftliche Forschung - Flandern (FWO). Engelse nomenclatuur: Clinical Doctoral Grant of the Research Foundation - Flanders (FWO).

Art. 2.

De kandidaten moeten bij de start van het mandaat (1oktober) en tot minimum de einddatum van het aangevraagde mandaat zijn aangesteld in een academisch ziekenhuis of een universitaire dierenkliniek verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, alwaar ze een voltijdse klinische functie uitoefenen. Indien de kandidaten erkend zijn als huisarts, moeten zij van bij de start van het contract en tot het einde van het mandaat zijn aangesteld aan een Vlaamse universitaire afdeling huisartsgeneeskunde en tegelijkertijd klinisch werkzaam zijn in de huisartsgeneeskunde voor het overige %.

De kandidaten voor een dergelijke beurs moeten, op het ogenblik dat zij hun aanvraag indienen, een attest voorleggen van hun promotor, waarbij deze laatste getuigt dat het werk voldoende ver is gevorderd om, mits bedoelde mandaat, een doctoraat op proefschrift binnen de duur van het mandaat mogelijk te maken.

De promotor is ofwel:

1°  een ZAP-lid met een bezoldigde aanstelling van meer dan 10% aan een Vlaamse universiteit;

2°  een ZAP-lid dat een bezoldigde aanstelling van 10% heeft aan een Vlaamse universiteit met een onderzoeksopdracht;

3°  een ZAP-lid dat een bezoldigde aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is in een Universitair Ziekenhuis;

4°  een academisch personeelslid, met een bezoldigde aanstelling aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel;

5°  een onderzoeksdirecteur van het FWO;

6°  een nominatieve beneficiant van een ERC Starting Grant, een ERC Advanced Grant of een  Odysseus II toelage.

Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De copromotoren zijn in een bezoldigde aanstelling verbonden aan een Vlaamse universiteit, of een Vlaamse onderzoeksinstelling, of een Vlaams universitair ziekenhuis, of  de Transnationale universiteit Limburg, of de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, of een federale wetenschappelijke instelling, waarbij de copromotor behoort tot het Nederlands taalkader.

Art. 3.

Er kan niet worden gepostuleerd voor een klinische doctoraatsbeurs als men vroeger reeds een pre-doctoraal mandaat, zelfs gedeeltelijk, heeft genoten.

Art. 4.

De houders van een klinische doctoraatsbeurs dienen jaarlijks het FWO een verslag over hun wetenschappelijk onderzoek voor te leggen.

Art. 5.

Het mandaat vangt aan op 1 oktober en duurt 2 jaren. Het kan niet worden hernieuwd. Het mandaat wordt geschorst tijdens de periode van burgerdienst, langdurig ziekteverlof, zwangerschaps- en borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof en palliatief verlof. In deze gevallen wordt het mandaat verlengd met de periode tijdens dewelke het niet werd uitgekeerd. Verlengingen van minder dan twee weken worden niet in aanmerking genomen.

Art. 6.

Het bedrag aan het mandaat verbonden, is de helft van de loonkost ten laste van het universitair ziekenhuis of universitaire dierenkliniek, met een maximum van 35.000 EUR per jaar. Indien het mandaat wordt uitgevoerd door een huisarts, stemt dit bedrag overeen met de kost van een 50% aanstelling in de rang van assistent.

Dit bedrag wordt aan het universitair ziekenhuis gestort, na voorlegging door het universitair ziekenhuis of universitaire dierenkliniek van een gedetailleerde weddeafrekening. Het door het FWO aan de instelling terugbetaalde bedrag moet integraal besteed worden aan klinische vervanging. Indien het mandaat wordt uitgevoerd door een huisarts, zal het FWO de betaling  regelen met de betrokken universiteit.

Art. 7.

Iedere kandidatuur moet vergezeld zijn van een attest van de directeur van het betrokken universitair ziekenhuis of van de vakgroepvoorzitter van de betrokken dierenkliniek en van de decaan van de betrokken faculteit, waarin wordt bevestigd dat betrokkene, zo het mandaat wordt toegekend, halftijds zal worden vrijgesteld van zijn huidige opdracht, om een doctoraat op proefschrift te kunnen afwerken. (dit artikel is niet van toepassing indien de kandidaat een huisarts is)

Art. 8

Alle aanvragen  worden door de kandidaat bij het FWO ingediend in het Engels en door middel van het online formulier “Klinische doctoraatsbeurs”. Betrokken formulieren moeten op het secretariaat van het FWO toekomen, uiterlijk op 1 februari om 17.00u, die het jaar waarop de uitgaven betrekking hebben voorafgaat.  Zo deze datum een zaterdag of zondag is, wordt de indienlimiet verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17.00u.

 

21/09/2016