Beroepsprocedure

Wettelijke basis:

De Vlaamse Regering bepaalt op basis van artikel 18 § 3 van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009 (BS 6 juli 2009), op voorstel van het FWO, de wijze waarop de aanvrager van financiële steun voor wie de steunaanvraag geweigerd is, een verzoek tot herziening van beslissing kan indienen.

In artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen van 10 november 2011 (BS 20 december 2011) wordt de beroepsprocedure vastgelegd.

De procedure:

  1. Een aanvrager van een mandaat of een krediet kan bij een negatieve beslissing een vraag tot herziening indienen bij de raad van bestuur van het FWO. 
  2. Deze vraag tot herziening moet ingediend worden binnen een termijn van dertig werkdagen na de beslissing van de Raad van Bestuur en dient gebaseerd te zijn op duidelijke en verifieerbare elementen.
  3. De raad van bestuur beoordeelt of de vraag tot herziening gegrond is.  Indien op de vraag wordt ingegaan, zal de aanvraag bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw beoordeeld worden door een ander expertpanel dan bij de eerste aanvraag.  Dit expertpanel sluit zo dicht mogelijk aan bij het onderzoeksthema van de aanvrager.
  4. Een aanvrager kan slechts één keer in beroep gaan.
  5. De procedure van punt 1 tot en met punt 4 moet eveneens worden gevolgd door mandaat- en kredietgenieters, wiens vorderings- of eindverslag negatief beoordeeld is.
  6. Bij ontevredenheid over de behandeling door het FWO kan te allen tijde schriftelijk of elektronisch klacht worden ingediend (zie klachtenprocedure). Deze klachten worden binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst behandeld.

Hoe kunt u een beroep indienen?

De vraag tot herziening wordt gericht aan de secretaris-generaal van het FWO.

Per brief: FWO,  Egmontstraat 5, 1000 Brussel.

Per e-mail: fwo@fwo.be