Dragon Gate Programma – Taiwan (MOST)

Doel?

Om (vooral jonge) Taiwanese onderzoekers te blijven stimuleren een deel van hun onderzoekscarrière door te brengen bij buitenlandse partners en zo ook met eersteklas onderzoeksinstellingen nieuwe partnerschappen op te bouwen, lanceerde het Taiwanese Ministry of Science & Technology (MOST, voorheen de National Science Council of Taiwan) in 2012 het Dragon Gate Programma, officieel genaamd het “New Partnership Program for the Connection to the Top Labs in the World”. Ook vanuit Vlaanderen kunnen geïnteresseerde onderzoekslaboratoria deel uitmaken van het programma.

Opmerking: Dit programma is geen initiatief van het FWO. Bijgevolg stelt het FWO hier dan ook geen financiering voor ter beschikking en dient er niets bij het FWO te worden ingediend. Alle financiële middelen worden voorzien door MOST (Taiwan).

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 1 jaar (mogelijkheid tot verlengen met max. één bijkomstig jaar indien specifiek aangevraagd in het initiële projectvoorstel).
 • Financiering van MOST: max. 4 miljoen New Taiwan dollars (ong. € 110.000) per project per jaar, inclusief:
  • voor Principal Investigator (PI) en co-PI (optioneel): reiskosten tussen Taiwan en België (heen en terug), verblijfsvergoeding en verzekering;
  • voor de PI eenmalige financiering voor onderzoeksuitgaven (zoals uitgaven voor labo en infrastructuur aangevraagd door Vlaamse onthaalinstelling - zie * onder Procedure);
  • studiebeurs (inclusief verzekering) voor PhD student of postdoctoraal onderzoeker:
   • max. 900.000 New Taiwan dollars per jaar (ong. € 25.000) voor PhD studenten;
   • max. 1.300.000 New Taiwan dollars per jaar (ong. € 37.000) voor postdoctorale onderzoekers.
 • Oproep door MOST voor Taiwanese onderzoeksteams: jaarlijks geopend (zie MOST webpage, enkel beschikbaar in het Chinees).

Profiel en voorwaarden?

 • Het Taiwanese onderzoeksteam dat aan een Vlaamse onthaalinstelling wenst te verblijven, bestaat uit minstens 2 tot max. 5 teamleden waarvan:
  • 1 Principal Investigator (PI);
  • 1 co-PI (optioneel);
  • en minstens 1 tot max. 3 PhD student(en) of postdoctorale onderzoeker(s).
 • Duur van het buitenlands verblijf:
  • PhD studenten of postdoctorale onderzoekers: elk minstens 10 maanden per jaar;
  • PI: meer dan 2 maanden (60 dagen) in totaal per jaar;
   • Indien ervoor wordt gekozen het verblijf in het buitenland te verdelen onder PI en co-PI: elk meer dan 1 maand (30 dagen) per jaar.

Hoe verloopt de procedure?

 • Jaarlijks stelt MOST een lijst ter beschikking van alle World Leading Labs (WLL) die bereid zijn onderzoekers uit Taiwan te ontvangen: huidig overzicht WLL.
  • Vlaamse instellingen die als onthaalinstelling wensen op te treden voor Taiwanese onderzoeksteams, kunnen zich elk jaar vóór eind mei kandidaat stellen door verplicht een Letter of Interest alsook relevante details die hun pionierswerk als onderzoekslaboratorium kaderen, te bezorgen aan:

Science & Technology Division
Taipei Representative Office in the EU & Belgium
Square de Meeus, 27
1000 Brussel, België

 • Deze brief wordt officieel overgemaakt aan MOST voor verdere evaluatie en finale beslissing. Bij een positieve evaluatie wordt de Vlaamse instelling toegevoegd aan de lijst met WLL.
 • Door zich op te geven als kandidaat voor een positie als WLL, verbinden de Vlaamse instellingen zich ertoe gedurende de ganse projectduur hun laboratoria open te stellen en een werkplek te voorzien voor de betrokken Taiwanese onderzoekers. Om dit te kunnen doen, kan een WLL een jaarlijks bedrag aanvragen op het project. Deze uitgaven dienen wel expliciet vermeld te worden door de Taiwanese PI in het projectvoorstel. (zie *)
 • Daarnaast stelt MOST ook jaarlijks een overzicht met key areas ter beschikking (zie huidig overzicht). Er zal enkel financiering worden toegekend voor deze jaarlijks aangekondigde key areas.
 • Op basis van bovenvermelde lijst van WLL en het overzicht van key areas, werkt de Taiwanese PI een projectvoorstel uit, inclusief outline van de onderzoeksactiviteiten, het samenbrengen van jonge getalenteerde wetenschappers, budget management, etc.
  • Vooroverleg tussen de Taiwanese PI en het WLL wordt strikt aanbevolen vóór uitwerking van het projectvoorstel. Tijdens dit vooroverleg kan er tussen beide partijen een akkoord bereikt worden over de onderzoeksactiviteiten en planning. Bovendien kan er binnen het WLL een gepaste supervisor geïdentificeerd worden en kunnen de kosten voor infrastructuur worden ingeschat.
 • De Taiwanese PI dient het projectvoorstel in bij MOST en bij het WLL.
  • De supervisor binnen het WLL wordt, als referent, geacht bij te staan in de review van het voorstel en dient feedback te bezorgen aan MOST.
  • MOST voert een diepgaande academische review uit. Enkel na ontvangst van een bevestiging van het desbetreffende WLL kan MOST in een finale fase goed gekwalificeerde Taiwanese onderzoeksteams selecteren, rekening houdend met:
   • de voorbije onderzoeksprestaties van de PI;
   • de inhoud en compatibiliteit van het voorgestelde onderzoek met dat van de Vlaamse onthaalinstelling;
   • de meerwaarde van de samenwerking.
 • Na finaal akkoord van de Vlaamse onthaalinstelling kan het Taiwanese onderzoeksteam het jaar erop starten met het project.

 Reglementen en downloads

Merk op dat updates betreffende het Dragon Gate Programma door MOST bezorgd zullen worden aan FWO. In geval van vragen, gelieve contact op te nemen met Taipei Representative Office in the EU & Belgium (Ms. Lingring Tsai | +32 (0)2 287 28 23 | tsailr@most.gov.tw).