Maatregelen Coronavirus

06/04/2020 13:11

In het kader van de maatregelen die in België en vele andere landen worden genomen tegen de verspreiding van het Corona-virus, voert ook het FWO enkele aanpassingen door.

Deze component wordt niet ingeladen

Dit komt mogelijks door uw cookiekeuzes. » Meer info

Uitvoering lopende projecten

Als onderzoekers vertraging oplopen en/of andere problemen ondervinden bij de uitvoering van hun onderzoeksproject fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek en/of TBM ten gevolge van de situatie die het coronavirus veroorzaakt, kunnen ze gebruik maken van de reglementair voorziene mogelijkheid om twee jaar na de formele einddatum van het project zowel de middelen voor personeel als die voor werking verder aan te wenden met het oog op de afronding van het onderzoek.

In de verslaggeving over het project kunnen de onderzoekers aangeven welke vertraging en problemen zijn opgetreden ten gevolge van de situatie t.g.v. het coronavirus. Het FWO zal de expertpanels die verslagen beoordelen er uitdrukkelijk op wijzen dat ze rekening dienen te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

Het FWO zal ook bekijken hoe vertragingen e.d. ten gevolge van de huidige problematiek nog op andere manieren kunnen worden opgevangen. Nadere communicatie daarover volgt later.

Projecten fundamenteel onderzoek

De uiterste indiendatum voor projecten fundamenteel onderzoek wordt verschoven van 1 april naar 14 april, 10 u. De referentiedatum voor de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zoals het maximum van 12 jaar postdoctorale anciënniteit voor elk (mede-)indiener van een junior-project, blijft 1 april. Wie toen dus een junior-project wilde en kon indienen, blijft die mogelijkheid ook tot 14 april behouden.

Lead Agency Projecten

De nieuwe indiendatum geldt ook voor de Lead Agency Projecten (LAP) met Slovenië en/of Luxemburg, waarbij FWO de evaluatie voor haar rekening neemt. Bij de LAP met Zwitserland (SNSF) neemt Zwitserland de evaluatie dit jaar voor haar rekening en dient het Vlaams-Zwitserse project op ten laatste 8 april bij SNSF te worden ingediend. De administratieve indiening van het Vlaams-Zwitserse project dat bij FWO dient ingediend te worden heeft een deadline van 14 april.

Projecten TBM

De uiterste indiendatum voor projecten Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) wordt verschoven van 23 maart naar 14 april, 17 u. Enkel aanvragen die reeds werden aangemeld voor de deadline van 12 maart kunnen gebruik maken van deze uitgestelde deadline.

De evaluatie van de TBM-projectvoorstellen zal plaatsvinden in oktober in plaats van juni. Afhankelijk van de gezondheidssituatie in die periode zal de interactie tussen de panelleden en de aanvragers worden vervangen door een schriftelijke procedure, waarbij panelleden vragen tot verduidelijking kunnen stellen aan de aanvragers. De data van de panelvergaderingen zullen voor de zomer worden gecommuniceerd per mail aan de promotor en via de TBM-webpagina. Gesteunde projecten zullen van start kunnen gaan op 1 januari 2021.

Projecten Europese Programma’s

Voor bepaalde oproepen met FWO-deelname, in het kader van de Europese programma’s (ERA-NET, EJP, JPI), worden maatregelen getroffen die onderzoekers moeten toelaten om projectvoorstellen te kunnen afwerken door de indientermijn te verlengen. Deze, voornamelijk Europese, multilaterale samenwerkingsverbanden ondervinden sterke hinder door de gebeurtenissen, gezien de veelheid aan betrokken partners en landen/regio’s, die allen kampen met organisatorische problemen.

Het is niet zo dat de indiendeadlines voor alle oproepen systematisch worden verlengd. Dit wordt per netwerk en per oproep afzonderlijk bekeken, in samenspraak met alle betrokken nationale/regionale financiers. Het FWO zal de centrale onderzoeksdiensten van de Vlaamse kennisinstellingen op de hoogte brengen bij eventueel uitstel, wat eveneens zal worden aangepast op de FWO-website, bij de aankondigingen van de oproepen. Vanzelfsprekend wordt dit ook opgenomen op de websites en in de communicatie(kanalen) van de specifieke netwerken in het bijzonder.

Uitvoering lopende mandaten

In de verslaggeving over het mandaat kunnen onderzoekers aangeven welke vertraging en problemen zijn opgetreden ten gevolge van de situatie t.g.v. het coronavirus. Het FWO zal de expertpanels die verslagen beoordelen er uitdrukkelijk op wijzen dat ze rekening dienen te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

Het FWO zal ook bekijken hoe vertragingen e.d. ten gevolge van de huidige problematiek nog op andere manieren kunnen worden opgevangen. Nadere communicatie daarover volgt later.

Postdoctorale mandaten

Voor de evaluaties van de aanvragen voor een postdoctoraal mandaat is een noodscenario uitgewerkt.

Dit terugvalscenario bestaat erin dat de tweestappen-procedure wordt gereduceerd tot één online vergadering van het expertpanel voor de evaluatie en rangschikking van de aanvragen. Deze zal gebaseerd worden op de evaluatie- en syntheserapporten die reeds ter beschikking staan voor de preselectiefase.

Samengevat komt dit op het volgende neer:

1/ de online preselectievergaderingen, gepland tussen 23 maart – 4 april, worden geschrapt;

2/ de vergaderingen met interview op het FWO, gepland tussen 27 april en 20 mei, worden eveneens geschrapt, maar wel vervangen door een online vergadering tussen enkel de panelleden.

Bijgevolg vinden er geen interviews plaats voor de huidige ronde postdoctorale mandaten.

Afhankelijk van hoe de situatie evolueert, kan de evaluatieprocedure nog verder worden aangepast. Over dergelijke maatregelen zal het FWO uiteraard tijdig informeren.

Voor de lopende ronde voor postdoctorale mandaten blijft 1 juni 2020 in principe gelden als de datum waarop het doctoraatsdiploma op basis waarvan de aanvraag was ingediend moet behaald zijn. Kandidaten echter die kunnen aantonen, door middel van een schriftelijke verklaring van hun promotor of de instelling waar het doctoraat wordt voorbereid, dat door de onvoorziene omstandigheden de verdediging en toekenning van het doctoraat moet worden uitgesteld tot na 1 juni blijven ontvankelijk. Ook in deze gevallen, moet het doctoraat behaald zijn voor de startdatum van het mandaat op 1 oktober 2020.

De datum waarop de postdoctorale mandaten worden toegekend blijft vooralsnog ongewijzigd: 24 juni 2020.

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

In het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent de uitbraak van het coronavirus is elke afreis, gebruik makend van FWO-middelen, enkel toegestaan mits positief reisadvies van de werkgever (onderzoeksinstelling waar je als onderzoeker aan verbonden bent). Daarbij dienen de bij deze instelling van kracht zijnde richtlijnen en procedures te worden gerespecteerd. 

Indien u het vertrek wenst uit te stellen en u nog geen boeking maakte via de gunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel), kunt u het krediet nog aanwenden op een latere datum, mits positief reisadvies van uw onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw universiteit. Gelieve ook het FWO te informeren van uw uitgestelde vertrek.  

Indien u reeds een ticket boekte bij de gegunde reisagentschappen en u deze wenst te annuleren, dient u zelf contact op te nemen met de gegunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel) om uw vlucht te annuleren of om te boeken naar een latere datum.  Indien de vluchten niet kosteloos kunnen omgeboekt worden of indien de extra kosten die hiermee gepaard gaan niet teruggevorderd kunnen worden bij de gegunde reisagentschappen, dient u een claim in te dienen bij AIG. Het FWO heeft namelijk voor zijn kredietgenieters een bijstandsverzekering bij AIG afgesloten. Let op ! AIG zal enkel tussenkomen in de kosten  indien de verplaatsing buiten uw wil en controle  werd geannuleerd. Het polisnummer is 9.500.573. Na het indienen van de claim zal AIG u een invulformulier bezorgen dat u zelf dient in te vullen en in te dienen. Indien het FWO rechtstreeks de verplaatsingskosten heeft betaald aan de gegunde reisagentschappen dient u  het FWO als begunstigde te vermelden voor deze kosten. Indien AIG in de kosten tussenkomt, kunt u uw toegekend reiskrediet bij het FWO later opnieuw opnemen. Dit weliswaar op voorwaarde dat (1) het FWO de terugbetaalde verplaatsingskosten heeft ontvangen, (2) voor congres- of workshopdeelnames, hetzelfde congres/workshop op een later tijdstip plaatsvindt en (3) voor korte en lange verblijven, de wetenschappelijke doelstelling(en) en onthaalinstelling(en) zoals in uw oorspronkelijke aanvraag beschreven nog haalbaar/van toepassing zijn. Indien AIG niet in de kosten tussenkomt, vervalt het reiskrediet.

Bij verschillende Europese en andere partners worden naar aanleiding van de corona-epidemie bijzondere oproepen voor onderzoek naar dit virus en andere initiatieven opgezet. Daarbij wordt uiteraard ook ingezet op samenwerking met internationale partners.

Meer informatie.