Bilaterale Onderzoeksamenwerking Brazilië (Staat São Paulo)

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsakkoorden, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Brazilië (Staat São Paulo). Het FWO ondertekende in maart 2018 een overeenkomst met de São Paulo Science Foundation (FAPESP) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in fundamenteel onderzoek en dit in alle disciplines.

Let op: aan Braziliaanse zijde komen enkel onderzoekers in aanmerking die verbonden zijn aan voor FAPESP ontvankelijke instellingen in de staat São Paulo.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit Brazilië (Staat São Paulo)
 • Fundamenteel onderzoek in alle disciplines
 • Looptijd project: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten aangevraagd bij FWO: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • Bijkomende uitrusting/‘matching funding’ aangevraagd bij FWO: maximum € 150.000
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Samenwerking met partners uit Brazilië (Staat São Paulo) heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (zie artikel 3 reglement onderzoeksprojecten).
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en) (zie artikel 9 reglement onderzoeksprojecten)
 • In het kader van deze oproep met FAPESP kan je slechts 1 maal optreden als promotor of co-promotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de onthaalinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Projecten in het kader van deze samenwerking staan los van de reguliere projectcompetitie en:
  • tellen bijgevolg niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor;
  • worden niet in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project;
  • daarenboven moeten promotoren-woordvoerders die een project toegewezen kregen, geen aanvraagronde overslaan alvorens opnieuw een aanvraag te kunnen indienen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en bij FAPESP, volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Braziliaanse (Staat São Paulo) onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • Je stelt in je aanvraag 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Brazilië komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Brazilian partner(s).
 • Een gemeenschappelijk selectiecomité samengesteld uit experten aangeduid door FWO en FAPESP maakt een finale rangschikking.
 • Het selectiecomité brengt verslag uit aan de raad van bestuur van FWO en FAPESP. De raad van bestuur beslist over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads