TBM (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) projecten

Doel?

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Kenmerken?

 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals o.a. universiteiten, universitaire ziekenhuizen, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • maximum 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • minstens 10% van de begroting naar een Vlaams ziekenhuis of ITG (gezien de klinische finaliteit)
 • Startdatum projecten: 1 januari 2021
 • Projectduur: 2 tot 4 jaar
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • maximum 1.000.000 euro (voor grote of multicentrische trials worden uitzonderlijk budgetten tot 1.500.000 euro toegestaan)
  • minimum 250.000 euro
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor de huidige oproep: 11.649.315 euro
 • Oproep gesloten
 • Deadline indiening projectvoorstel door hoofdaanvrager: de deadline werd gewijzigd van 23 maart naar 14 april 2020 om 17u. De gewijzigde deadline is enkel geldig voor projecten die voor 12 maart reeds werden aangemeld bij het FWO.
 • Deadline indiening projectvoorstel door hoofdaanvrager: 23 maart 2020 om 17u
 • Bekendmaking resultaten: eind 2020
 • Slaagpercentage 2019: 29%

Profiel en voorwaarden?

 • Je project voldoet aan elk van volgende 4 voorwaarden:
 1. Een TBM-project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe therapie, diagnose en/of specifieke preventie van een bepaalde humane ziekte/medisch probleem of een vergelijking van bestaande therapieën, diagnostische methoden of preventiemaatregelen, die uitsluitsel geeft over de relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie.
 2. Een TBM-project is gericht op onderzoek dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevindt en zich eerder richt op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Anderzijds situeert het project zich ook niet te ver in het traject van ontdekking naar toepassing: het bestaat niet uit implementatie-activiteiten, zonder dat hier nog onderzoek aan te pas komt.
 3. Een TBM-project biedt een duidelijke toepasbaarheid met een meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie, met tenminste een positieve medische impact voor een bepaalde patiëntengroep of een kostenbesparing in de gezondheidszorg.
 4. Op het ogenblik van indiening (of in de nabije toekomst) bestaat er -omwille van een commerciële reden- geen industriële interesse in het TBM-project.
 • Voor de uitvoering van het project heb je nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, zijn onderzoekscentra.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de eigen resultaten.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. de vorige oproep

 • Naast een consensusscore voor de verschillende evaluatiecriteria uit het scorerooster, geven de TBM-expertpanels ook een waardering (A,B, C) over de kwaliteit van een niet-gehonoreerde aanvraag. Dit kan leiden tot een eventuele uitsluiting om het project opnieuw in te dienen in de eerstvolgende TBM oproep. Zie de TBM handleiding voor meer informatie hierover.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Indien je twijfelt of je projectvoorstel in het TBM programma past, kan je de mening van FWO vragen door een korte abstract (1-2 pagina’s) te versturen naar tbm@fwo.be. Het is eveneens mogelijk om een mondelinge voorbespreking bij FWO aan te vragen. Hiervoor dient een korte abstract aan FWO bezorgd te worden, samen met de belangrijkste vragen waarop je een antwoord wenst.
 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via jouw FWO e-loket en dien je tegen 12 maart 2020 (om 17:00) het (volledige) voorstel in bij je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).
 • Je instelling dient het project voorstel in bij FWO tegen uiterlijk 14 april 2020 om 17:00.
 • Je projectaanvraag wordt aan een aantal externe deskundigen voorgelegd, die je voorstel zullen bespreken en evalueren op een vergadering bij het FWO. Tijdens de bijeenkomst van het expertpanel heb je de mogelijkheid om kort te interageren met de experten (om een antwoord te verstrekken op de meest cruciale vragen van de experten). De panelvergaderingen zullen wellicht plaatsvinden in oktober 2020. Je zal zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de exacte datum van de panelvergadering waarin je projectvoorstel aan bod komt. Indien de huidige maatregelen naar aanleiding van Covid-19 aanhouden, zal de interactie tussen het panel en de aanvragers via een schriftelijke procedure verlopen.
 • Het expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over het toekennen van de subsidie.
 • Nadien krijg je feedback over de beslissing.

Reglementen en downloads

 Contact

Voor vragen in verband met de modaliteiten van het TBM-programma, kan je contact opnemen met FWO via tbm@fwo.be. Vragen met betrekking tot de functionaliteit van het e-loket, dienen geadresseerd te worden aan fwohelpdesk@fwo.be.