Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap

Doel?

Dit krediet steunt onderzoekers bij de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOG’s). Dit zijn internationale netwerken van onderzoekers, die de nationale en internationale samenwerking vanaf postdoctoraal niveau bevorderen.

Deze virtuele onderzoeksgroepen komen tot stand met behulp van een efficiënte coördinatie en een intensieve samenwerking op (inter)nationaal niveau. Ze verhinderen dubbel gebruik en bieden onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau meer ontplooiingskansen. Een WOG plaatst het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 5 jaar, eventueel verlengbaar.
 • Jaarlijkse werkingstoelage: maximum 12.500 EUR.
 • De niet aangewende sommen vallen daarna terug aan het FWO.
 • De financiering heeft uitsluitend betrekking op:
  • het organiseren van gastcolleges, symposia en wetenschappelijke samenwerkingsverblijven vanaf postdoctoraal niveau;
  • verplaatsings- en verblijfskosten van buitenlanders;
  • honoraria van gevestigde onderzoekers buiten de Vlaamse Gemeenschap;
  • het dekken van verplaatsings- en verblijfskosten van onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau die verbonden zijn aan de Vlaamse onderzoekseenheden van de WOG en die belast zijn met een informatieopdracht in buitenlandse onderzoekseenheden;
  • secretariaatskosten voor het organiseren van gastcolleges, beperkte symposia, workshops en coördinatievergaderingen.
 • Andere uitgaven kunnen eventueel vergoed worden, mits het FWO hier vooraf toestemming voor gaf.
 • Deelname van junior onderzoeksgroepen en een genderevenwicht worden aangemoedigd.
 • Indiendatum: 1 oktober 2020 (17u00 Belgische tijd)

Profiel en voorwaarden?

 • Een WOG bestaat minstens uit:
  • drie onderzoekseenheden van ten minste twee ontvankelijke onthaalinstellingen uit de Vlaamse Gemeenschap (zie reglement artikel 2);
  • twee onderzoeksgroepen uit de Franse Gemeenschap en/of uit het buitenland
 • Eén van de Vlaamse onderzoekseenheden treedt op als kerngroep en geniet internationale erkenning ( kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek).
 • Een onderzoekseenheid kan slechts als kerngroep fungeren voor één lopende WOG. 
 • Bij elke aanvraagronde kan een onderzoekseenheid slechts één maal als kerngroep een aanvraag indienen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aanvragen moeten met het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie onder ‘Reglementen en downloads’) per e-mail worden ingediend via interprog@fwo.be vóór 1 oktober (17u00) die het aanvangsjaar voorafgaat. Het hoofd van de kerngroep zal een kopie van de aanvraag aan de rector/het hoofd van de onthaalinstelling overmaken.
 • Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) zal de nieuwe WOG-aanvragen evalueren en advies uitbrengen aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de toekenningen.

Reglementen en downloads