Internationale mobiliteit

Uitgaande mobiliteit

De plaats van het congres /verblijf ligt een heel eind van de luchthaven: worden de kosten van de luchthaven naar de plaats van het congres/verblijf ook vergoed? En de verplaatsing van mijn domicilie naar de luchthaven?

De verplaatsing van de domicilie naar een luchthaven/treinstation in België wordt enkel vergoed indien dit via het openbaar vervoer gebeurt. Verplaatsingskosten vanuit een luchthaven/treinstation in het buitenland naar de plaats van het congres/verblijf kunnen eveneens bij het FWO worden teruggevorderd en gebeuren bij voorkeur ook via openbaar vervoer. Voor elke terugvordering van verplaatsingskosten dient u de nodige bewijsstukken/betalingsbewijzen te bezorgen aan het FWO.

Hoe gebeurt de uitbetaling van de forfaitaire vergoeding voor een verblijf in het buitenland?

De toelage wordt gestort op de rekening van de begunstigde in België. Bij lange verblijven wordt 80% vooruit betaald. Het eventuele saldo wordt gestort van zodra u de financiële verantwoording stuurt. Bij korte verblijven wordt het volledige bedrag betaald.

Ik behoud mijn wedde niet tijdens mijn lang verblijf in het buitenland. Kan ik dan een aanvraag indienen?

Vermits de in deze rubriek toegekende kredieten slechts forfaitaire en aanvullende bedragen zijn, dienen de kandidaten, tijdens de volledige duur van hun verblijf in het buitenland, hun salaris of beurs met een minimale aanstelling van 50% van de Vlaamse universiteit of instelling waaraan ze werkzaam zijn te behouden. Geen krediet wordt verleend indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan.

Ik ben verbonden aan een hogeschool, kan ik een reiskrediet aanvragen?

Ja, ook de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie komen in aanmerking. Hierbij komen ook de School of Arts en de Hogere Zeevaartschool in aanmerking.

Is een buitenlandse beurs of reiskrediet cumuleerbaar met een FWO-mandaat?

Ja, maar in het geval van een reiskrediet voor congresdeelname, een kort verblijf of deelname voor een cursus/workshop binnen één van de lidstaten van de E.E.R of Zwitserland, kan een aspirant of een postdoctorale mandaathouder van het FWO of IWT geen krediet aanvragen gezien zij over een werkingstoelage beschikken.

Kan ik mijn lang verblijf in verschillende delen opsplitsen om sociale redenen?

Deze periode wordt in principe aaneensluitend opgenomen, maar bij verblijven langer dan zes maanden is er flexibiliteit mogelijk omwille van sociale of familiale redenen.

Kan ik tijdens mijn buitenlands verblijf (al dan niet met een krediet voor een kort verblijf/lang verblijf) over de werkingstoelage beschikken?

De werkingstoelage blijft volledig ter beschikking indien minstens 50% aanstelling op een FWO-mandaat. Indien minder dan 50%, vervalt de toelage.

Mijn reiskredietaanvraag is reeds ingediend. Hoe kan ik de officiële aanvaarding aan mijn dossier toevoegen?

Als de aanvraag is ingediend, dan is het niet meer mogelijk dit document online toe te voegen aan uw dossier. Om ervoor te zorgen dat de aanvaarding alsnog aan uw dossier wordt toegevoegd, neemt u contact op met uw dossierbeheerder (zie dienst Steun aan Onderzoekers).

Moet ik de beurs voor een kort of lang verblijf vermelden op de belastingaangifte?

Neen, kredieten voor korte of lange verblijven zijn belastingvrije onkostenvergoedingen en moeten niet op uw aangifte vermeld worden.

Moet ik op de publicatie(s) die vereist is (zijn) om in aanmerking te komen voor een reiskrediet, als eerste auteur staan?

Dit is niet noodzakelijk maar wel een positief punt bij de selectie.

Moeten de op te geven publicaties over het onderwerp van mijn voordracht gaan?

Neen, de 3 beste publicaties van de laatste 5 jaren volstaan.

Mogen twee aansluitende congressen op één aanvraag vermeld worden?

Ja.

Welke uitgaven kunnen verantwoord worden op een verblijfskrediet?

De financiële verantwoording gebeurt door middel van het hiervoor bestemde formulier. De uitgaven die op het verblijfskrediet kunnen verantwoord worden, vindt u terug in dit document. Alleen voor de grote uitgaven (vanaf € 500) moet een origineel bewijsstuk meegestuurd worden. Voor de rest kan men een bedrag per dag bepalen voor levensonderhoud.

Kan ik mijn verplaatsing boeken de door het FWO gemachtigde reisagent vooraleer mijn reiskrediet is toegekend?

Soms stelt zich het probleem, meestal bij congressen, dat de onderzoeker de verplaatsing wil boeken vóór de toekenning van het reiskrediet door het FWO. Het FWO is zich bewust van dit probleem en heeft daarom met de FWO gemachtigde reisagenten, waarmee het FWO een overeenkomst heeft, een oplossing gezocht en gevonden.