Predoctorale mandaten

Aspirant

Eén aangevuld en ondertekend exemplaar van de overeenkomst dat u wordt toegestuurd midden juli.

De verklaring op erewoord om uw anciënniteit te kunnen bepalen.

Diplomafiche indien u pas afgestudeerd bent.

Indien van vreemde nationaliteit: kopie identiteitskaart en verblijfstitel.

Indien gehuwd: uittreksel uit de huwelijksakte, en vermelding van de beroepsbezigheid van uw echtgeno(o)t(e).

Indien wettelijk samenwonende: een 'ontvangstbewijs verklaring wettelijk samenwonen', verstrekt door de dienst bevolking van de stad/gemeente, en vermelding van de beroepsbezigheid van uw partner.

Indien echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner ten laste is: een attest van uw ziekenfonds, waaruit blijkt dat hij/zij bij u ingeschreven staat.

Ter info:

Bij een eerste tewerkstelling moet u zich afzonderlijk inschrijven bij een ziekenfonds naar keuze. U moet zich uitschrijven bij het kinderbijslagfonds van uw ouder(s). U bent fiscaal ten laste van uw ouder(s) zolang u op hetzelfde adres gedomicilieerd bent. Voor de berekening van de wedde van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, wordt u beschouwd als persoon ten laste, mits hij/zij een belastbare bezoldiging ontvangt.

Bijzondere doctoraatsbeurs

Eén aangevuld en ondertekend exemplaar van de overeenkomst dat u wordt toegestuurd vóór midden juli.

Indien van vreemde nationaliteit: kopie identiteitskaart en verblijfstitel.

Indien gehuwd: uittreksel uit de huwelijksakte, en vermelding van de beroepsbezigheid van uw echtgeno(o)t(e).

Indien wettelijk samenwonende: een 'ontvangstbewijs verklaring wettelijk samenwonen', verstrekt door de dienst bevolking van de stad/gemeente, en vermelding van de beroepsbezigheid van uw partner.

Ter info:

Voor de berekening van de wedde van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, wordt u beschouwd als persoon ten laste, mits hij/zij een belastbare bezoldiging ontvangt.

Het mandaat kan geschorst worden tijdens de periode van burgerdienst, langdurig ziekteverlof, zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand. In deze gevallen wordt het mandaat verlengd met de periode tijdens dewelke het niet werd uitgekeerd.

Verlengingen van minder dan twee weken worden niet in aanmerking genomen.

Tijdskrediet en vrijwillige deeltijdse tewerkstelling geven géén aanleiding tot verlenging van het mandaat.

Het mandaat kan om geen enkele andere reden worden geschorst of verdaagd.

Aspiranten
Indien voltijdse schorsingen van aaneensluitende periodes van 3 maanden hebben voorgedaan, waarbij het mandaat niet werd uitgekeerd, omwille van langdurig ziekteverlof, zwangerschaps- en borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand, wordt het mandaat automatisch verlengd tot het einde van het academiejaar.  Deze administratieve verlenging  wordt slechts eenmaal  verleend, nl. op het einde van het 4de jaar van het mandaat.

Eens de administratieve verlenging werd toegekend, geven bijkomende schorsingen geen aanleiding meer tot een verlenging van het mandaat.

De hernieuwing van het mandaat moet in elk geval worden aangevraagd tijdens het tweede mandaatjaar.

Tevens kan de raad van bestuur van bet FWO uitzonderlijk een verlenging tot maximum vijf jaar toewijzen in die gevallen waar omwille van sociale en medische redenen een verminderd arbeidsrendement zich voordoet. 

ICM-FWO Fellowship

Indien voltijdse schorsingen van aaneensluitende periodes van 3 maanden hebben voorgedaan, waarbij het mandaat niet werd uitgekeerd, omwille van langdurig ziekteverlof, zwangerschaps- en borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof en palliatief verlof, wordt het mandaat automatisch verlengd tot het einde van het academiejaar.  Deze administratieve verlenging wordt slechts eenmaal verleend, nl. op het einde van het 3de jaar van het mandaat.

Eens de administratieve verlenging werd toegekend, geven bijkomende schorsingen geen aanleiding meer tot een verlenging van het mandaat.

De hernieuwing van het mandaat moet in elk geval worden aangevraagd tijdens het tweede mandaatjaar.

Tevens kan de raad van bestuur van het FWO uitzonderlijk een verlenging tot maximum vier jaar toewijzen in die gevallen waar omwille van sociale en medische redenen een verminderd arbeidsrendement zich voordoet. 

Bijzondere doctoraatsbeurs

Verlengingen zullen slechts effectief zijn zo ook de terbeschikkingstelling van betrokkene wordt verlengd. Bijzondere doctoraatsbeurzen komen niet in aanmerking voor een administratieve verlenging.

Iedere wijziging in privé- en werkgegevens zoals adres, telefoon- en rekeningnummer moet schriftelijk medegedeeld worden.

Te bezorgen aan het FWO bij:

huwelijk: uittreksel uit de huwelijksakte, en vermelding van de beroepsbezigheid van uw echtgeno(o)t(e);

wettelijk  samenwonende: een 'ontvangstbewijs verklaring wettelijk samenwonen', verstrekt door de dienst bevolking van de stad/gemeente en vermelding van de beroepsbezigheid van uw partner;

ontbinding huwelijk of wettelijk samenwonen: een officieel document van ontbinding.

geboorte kinderen: geboortebewijs.

Opmerking: in de database wordt steeds de officiële naam en voornaam opgenomen. Deze worden immers gebruikt voor het opmaken van officiële documenten.

Op ieder ogenblik kan u afstand doen van uw mandaat.

U moet het FWO en de academische overheid hiervan tijdig (minstens één maand voor uw uitdiensttreding) schriftelijk op de hoogte brengen.

Om het vakantiegeld bij uitdiensttreding te kunnen uitbetalen moet u het FWO een overzicht van uw opgenomen vakantiedagen van het lopende jaar bezorgen. De opgenomen vakantiedagen moeten d.m.v. een handtekening van uw diensthoofd of promotor bevestigd worden.

Aspirant

Het bedrag van de beurs Aspirant stemt overeen met het nettoloon dat u zou ontvangen als assistent van een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. De beurs houdt rekening met de gezinstoestand en is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.

Bedrag van de bezoldiging: zie respectievelijke reglementen.

Bijzondere doctoraatsbeurs

Het bedrag van de beurs stemt overeen met het laatste nettobedrag van de hoofdactiviteit. Voor personen, vast benoemd in het onderwijs, wordt slechts rekening gehouden met de wedde van één volledige opdracht. Verder moet u, ingevolge de algemene optiek van de pre-doctorale beurzen, van iedere nevenactiviteit en de hieraan verbonden bezoldiging afstand doen.

De beurs is gekoppeld aan de gezondheidsindex in de mate als toepasselijk op het academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

De beurs wordt maandelijks, na het verstrijken van de maand, op een Belgische financiële rekening gestort.

De Bijzondere Doctoraatsbeurs was niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing dit krachtens een besluit van het Ministerie van Financiën (brief van 20 januari 1965, Ci RH 251/228.442 van de heer Ringoot, Inspecteur-generaal der Directe Belastingen), maar wel onderworpen aan de sociale zekerheid, krachtens art. 15, 2° van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969.

Eindejaarstoelage

De eindejaarstoelage is gebaseerd op de bezoldiging van het lopende jaar en op de prestaties van de eerste 9 maanden van hetzelfde jaar. De eindejaarstoelage wordt half december uitbetaald.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld is gebaseerd op de bezoldiging voor de maand mei van het lopende jaar en de prestaties van het voorgaande jaar, en wordt samen met de bezoldiging voor de maand mei gestort.

Melden van afwezigheid

Elke afwezigheid wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeval, ongeval op weg naar of van het werk, beroepsziekte, bevalling, moet telefonisch of per mail vóór 10 uur ‘s morgens aan de personeelsdienst worden gemeld.

Staven van de afwezigheid

Naast de melding de afwezigheid moet elke afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, ook voor één dag, gestaafd worden door een attest van werkonbekwaamheid afgeleverd door de behandelend arts. Dit attest dient binnen de 48 u naar het FWO gestuurd te worden. Dit geldt eveneens voor verlengingen.

Afwezigheid meer dan 30 dagen

Indien de afwezigheid meer dan 30 kalenderdagen duurt, moet u uiterlijk de 28ste dag van de afwezigheid het ziekenfonds verwittigen aan de hand van een briefje ‘vertrouwelijk’ dat enkel te verkrijgen is bij uw ziekenfonds.

Het is mogelijk dat u van uw ziekenfonds formulieren ontvangt die gedeeltelijk door het FWO moeten ingevuld worden. Vanaf de 31ste kalenderdag wordt u niet bezoldigd door het FWO. U zal van uw ziekenfonds een vervangingsinkomen ontvangen.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is:

Een ongeval dat het slachtoffer is overkomen tengevolge van de uitoefening van zijn normale functie.

Een ongeval op de weg naar en van het werk. Het heeft zich voorgedaan op de normale weg van de woonplaats naar het werk of van het werk naar de woonplaats.

Fomulieren:

Aangifte van arbeidsongeval (in pdf): in te vullen door de betrokkene zelf of indien betrokkene niet in de mogelijkheid is door het diensthoofd.

Medisch attest (in pdf): in te vullen door degene die de eerste zorgen toediende.

Alle formulieren moeten overgemaakt worden aan het FWO.

Moederschapsrust

Het wettelijk zwangerschapsverlof bedraagt 15 weken (105 kalenderdagen) voor een éénling; 17 weken voor een meerling. Hiervan bent u verplicht minstens 7 kalenderdagen vóór de vermoedelijke datum van bevalling op te nemen. U bent tevens verplicht om 9 weken zwangerschapsverlof nà de bevalling op te nemen.

U moet:

een geneeskundig getuigschrift waaruit de vermoedelijke datum van bevalling blijkt naar het FWO sturen.
Indien u in contact komt met schadelijke agentia, dient u binnen de drie maanden van uw zwangerschap, contact op te nemen met de bedrijfsgeneeskundige dienst van de universiteit.

Mocht op de kaart van medisch onderzoek vermeld staan dat u bepaalde stoffen, schadelijk voor de zwangerschap, dient te vermijden moet u het FWO melden of u tot het begin van uw zwangerschapsverlof vervangend werk zal uitoefenen.

bij de aanvang van uw zwangerschapsverlof uw ziekenfonds op de hoogte brengen. Tijdens uw zwangerschapsverlof wordt u immers niet bezoldigd door het FWO. U zal een vervangingsinkomen ontvangen van uw ziekenfonds.

Openbaar Vervoer

Alle personeelsleden van het FWO genieten de volledige terugbetaling van de kosten van een abonnement op het gemeenschappelijk openbaar vervoer (trein-tram-bus-metro) naar en van de plaats van het werk.

Bij buitenlands domicilieadres worden maximum de verplaatsingskosten tot aan de grens terugbetaald.

Wat u zo spoedig mogelijk aan het FWO bezorgt voor de terugbetaling:

  • Busabonnement: kopie busabonnement
  • Treinabonnement of gecombineerde abonnementen: kopie treinkaart (MOBIB) en kopie treinticket/‘bewijs opgeladen contract’
  • Metroabonnement: kopie metroabonnement (MOBIB) en kopie aankoopbewijs

Het supplement voor een abonnement in eerste klasse van de NMBS wordt door het FWO niet ten laste genomen.

Het bedrag wordt samen met de eerstvolgende uitbetaling van uw beurs of wedde op uw rekening gestort.

Mocht u tijdens het jaar uit dienst treden, dan zal er een gedeelte van het gestorte bedrag teruggevorderd worden.

Als u bij indiensttreding bij het FWO nog beschikt over een abonnement van de universiteit, moet u dit laten stopzetten door het bewijs van het vorige abonnement op te sturen naar de personeelsdienst van de universiteit. U moet een nieuw abonnement rechtstreeks aanvragen bij de vervoersmaatschappij.

Fietsvergoeding

Elk personeelslid dat de fiets gebruikt voor:

  • het volledige woon-werktraject, dit is de verplaatsing met de fiets van de woonplaats tot aan de werkplaats, zonder dat een ander transportmiddel wordt gebruikt,
  • een gedeelte van het woon-werktraject, dit vóór of nadat een ander transportmiddel wordt gebruikt (voortraject en/of natraject),

heeft recht op een fietsvergoeding.

U gebruikt op maandbasis voor ten minste 80% van de effectief gewerkte dagen, de fiets voor het woon-werkverkeer in België.

De afstand die u aflegt (enkele rit) bedraagt ten minste één kilometer.

De fietsvergoeding bedraagt 0,15 euro per kilometer heen en terug.

De aanvraag om fietsvergoeding (verklaring op erewoord) is beschikbaar in het FWO e-loket en dient binnen de 15 dagen na startdatum van het mandaat naar het FWO gestuurd te worden. De verklaring blijft gedurende het volledige mandaat geldig, tenzij u een wijziging in uw situatie doorgeeft.

Elke wijziging (stopzetting, tijdelijk geen gebruik, wijziging aantal km ’s, enz.) dient onmiddellijk gemeld te worden.

Als wordt vastgesteld dat u valse verklaringen aflegt, worden de uitbetaalde bedragen teruggevorderd. Er kunnen ook tuchtsancties worden opgelegd. Valse verklaringen kunnen eveneens aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.

Medische bijstand

Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont.

Vormen

Volledige onderbreking
Ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds), kunt u uw arbeidsprestaties volledig onderbreken.

Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking
Indien u in een uurrooster werkt dat minstens gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Vermindering van de prestaties met 1/5
Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5.

De voorziene maximumduren voor de volledige onderbreking of voor de vermindering van prestaties tot een halftijdse betrekking of met 1/5, zijn niet cumuleerbaar.

Voorwaarden

U hebt recht op een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen.

Formaliteiten

U moet het FWO minstens 7 dagen vóór de datum waarop u het verlof voor medische bijstand wil aanvatten, schriftelijk op de hoogte brengen met vermelding van de begin- en einddatum van de periode waarvoor u een volledige onderbreking of een vermindering van uw prestaties aanvraagt in het kader van de medische bijstand.

U moet de aanvraag om loopbaanonderbreking (het formulier C61 privésector) downloaden van de website van de RVA (www.rva.be). U vult deel I (werknemer) in en stuurt de volledige aanvraag naar het FWO.

Palliatief verlof

Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden.

Vormen

Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u:

uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand);

uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand).

U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt.

Voorwaarden

U hebt recht op een loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof, indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken.

Formaliteiten

U moet de aanvraag om loopbaanonderbreking (het formulier C61 privésector) downloaden van de website van de RVA (www.rva.be). U vult deel I (werknemer) in en stuurt de volledige aanvraag naar het FWO.

Uw recht gaat in op de 1ste dag van de week die volgt op de week tijdens dewelke u het attest aan uw werkgever hebt overhandigd. Uw werkgever kan een kortere termijn aanvaarden.

Tijdskrediet

Volgens de terzake geldende wettelijke bepalingen kan ten vroegste 6  maanden op voorhand tijdskrediet worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op de website van de RVA (www.rva.be).

Vakantie

De vakantieperioden zijn dezelfde als deze bepaald in het reglement van de onthaalinstelling en worden in gemeenschappelijk overleg met het diensthoofd of de promotor vastgesteld. U moet het secretariaat van het FWO de data van uw jaarlijkse vakantie opgeven. Het vakantiegeld is gebaseerd op de bezoldiging voor de maand mei van het lopende jaar en de prestaties van het voorgaande jaar en wordt samen met de bezoldiging voor de maand mei gestort.

Ouderschapsverlof

Vormen

Volledige loopbaanonderbreking: Ongeacht uw arbeidsregime (voltijds of deeltijds), kunt u uw prestaties volledig onderbreken gedurende maximum 4 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan.

Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking: Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 8 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan.

Vermindering van de prestaties met 1/5: Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 20 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren; achtereenvolgens of afwisselend voltijds, halftijds en 1/5.

Voor de laatste maand voltijds ouderschapsverlof, de laatste 2 maanden halftijds ouderschapsverlof en de laatste 5 maanden 1/5de ouderschapsverlof, betaalt de RVA alleen een uitkering voor kinderen die geboren zijn vanaf 8 maart 2012. Voor kinderen die geboren zijn vóór 8 maart 2012 bestaat er enkel recht op verlof en geen recht op een uitkering.

Voorwaarden

Anciënniteitvoorwaarden bij de werkgever: Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend indien u in de loop van de 15 maanden die aan de schriftelijk aanvraag voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever verbonden was.

Leeftijdsvoorwaarde voor het kind: Bij de geboorte van het kind: zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt. Bij adoptie loopt het recht op ouderschapsverlof pas vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente.

Formaliteiten

U moet de aanvraag om loopbaanonderbreking (het formulier C61 privésector) downloaden van de website van de RVA (www.rva.be). U vult deel I (werknemer) in en stuurt de volledige aanvraag naar het FWO.

U moet het FWO ten vroegste 6  maanden op voorhand verwittigen per brief, met vermelding van de gekozen vorm van ouderschapsverlof en de begin- en einddatum. Het kind waarvoor u ouderschapsverlof aanvraagt moet al geboren zijn op het moment dat u de aanvraag naar het FWO stuurt.

Geboorteverlof

Wettelijk gezien heeft de vader bij de geboorte van zijn kind recht op 10 dagen vaderschapsverlof. Deze 10 dagen moeten genomen worden binnen een periode van 4 maanden vanaf de dag van de geboorte. De eerste 3 dagen worden door het FWO betaald; de overige 7 vallen ten laste van het ziekenfonds. De vader moet wel zelf gerechtigd zijn op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Als u nog maar enkele maanden werknemer bent, vraagt u best eerst bij uw ziekenfonds of u wel in aanmerking komt voor betaling van het vaderschapsverlof. Bij de aanvraag van vaderschapsverlof moeten de dagen die u wenst op te nemen gedetailleerd opgegeven worden. Vaderschapsverlof kan enkel met volledige dagen genomen worden.

Vaderschapsverlof bij hospitalisatie of overlijden van de moeder

Als de moeder van het kind tijdens het zwangerschapsverlof gehospitaliseerd wordt of overlijdt, kan de vader het nog op te nemen deel van het moederschapsrust zelf opnemen. Dit wordt ook ‘vaderschapsverlof’ genoemd. De vader moet wel zelf gerechtigd zijn op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Als u nog maar enkele maanden werknemer bent, vraagt u best eerst bij uw ziekenfonds of u wel in aanmerking komt voor betaling van het vaderschapsverlof

Bij hospitalisatie zijn bijkomende voorwaarden gesteld:

de hospitalisatie moet meer dan 7 dagen duren;

het verlof kan pas 7 dagen na de geboorte beginnen;

het kind moet het ziekenhuis verlaten hebben.

Tijdens dat verlof heeft de vader recht op uitkeringen van het ziekenfonds. U moet dan ook uw ziekenfonds op de hoogte brengen.

De werkingstoelage voor FWO-mandaathouders werd ingevoerd om Aspiranten meer flexibiliteit en onafhankelijkheid te geven.

De aanwending en het gebruik van deze werkingstoelage zal dan ook gebeuren volgens deze visie.

Elke Aspirant FWO kan maximum 4 maal (2 x 2 jaar) een bench fee krijgen.

Voor administratieve verlengingen wordt geen bench fee toegekend.

Hoe gebeurt de uitbetaling van de kostenvergoeding?

De financiële dienst van de onthaalinstelling opent voor betrokkenen een kredietlijn.

De werkingstoelagen worden na het indienen van de uitgavenstaten per kwartaal uitbetaald op een rekeningnummer van de universiteit/onthaalinstelling waaraan de mandaathouder is verbonden.

Hoe gebeurt de verantwoording?

De verantwoordingen worden via lijsten, ondertekend door de directeur financiën van de onthaalinstelling naar het FWO gestuurd. Facturen, tickets… moeten niet naar het FWO worden gestuurd. De originele bewijsstukken en rekeningstaten blijven in de universiteit voor eventuele controle door de diensten van het FWO, de FWO-commissaris en alle instanties die het FWO kunnen controleren.

Hoeveel bedraagt de forfaitaire werkingstoelage?

De forfaitaire werkingstoelage wordt toegekend per mandaatjaar en bedraagt voor één academiejaar 3.720 EUR voor Aspiranten.

Hoeveel bedraagt de werkingstoelage bij een deeltijdse aanstelling aan universiteit of hogeschool of in buitenland?

De werkingstoelage blijft volledig ter beschikking indien minstens 50% aanstelling op een FWO-mandaat. Indien minder dan 50% dan vervalt de toelage.

Kan ik tijdens mijn buitenlands verblijf over de werkingstoelage beschikken?

De werkingstoelage blijft beschikbaar en uitgaven kunnen worden verantwoord.

Wordt de jaarlijkse werkingstoelage ter beschikking gesteld voor de volledige periode van het mandaat?

De werkingsmiddelen worden per mandaatjaar vrijgegeven. De Aspirant en zijn promotor beslissen vrij over de planning van uitgaven op de kostenvergoeding. Dit betekent o.m. dat de saldi van de kostenvergoeding naar een volgend mandaatjaar kunnen overgedragen worden, binnen de duur van het toegekende mandaat (+ hernieuwingen).

Na het verstrijken van het mandaat kunnen de niet-gebruikte middelen niet meer worden opgenomen en vallen aan het FWO terug. Evenmin kunnen kosten die voor het begin van het mandaat werden gemaakt, worden gefinancierd.

Kan ik na mijn ontslagname als FWO-mandaathouder nog facturen inbrengen?

Bij voortijdig stopzetting van het mandaat wordt ook de uitbetaling van de werkingstoelage beëindigd. Uitgaven in functie van het onderzoek van voor deze einddatum kunnen wel nog worden verantwoord.

Wordt er in geval van mandaat met verlof voor onderzoeksopdracht een werkingstoelage toegekend?

In geval van een onderbreking van het FWO-mandaat van:

  • meer dan 6 maand: geen bench fee
  • 6 maand of minder: wel volledige bench fee

Uitgaven tijdens de periode van het “mandaat met verlof voor onderzoeksopdracht ” kunnen niet worden verantwoord.

Wat gebeurt er in geval van schorsing omwille van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, langdurige ziekte etc

De werkingstoelage blijft beschikbaar maar voor de periode van de schorsing kunnen in principe geen uitgaven worden verantwoord.

Wie is de contactpersoon binnen mijn instellling?

KU Leuven

Voor wat de algemene vragen betreft rond de werkingstoelage: 
Stephanie Eggermont
Dienst Onderzoekscoördinatie 
Tel: 016/324875
stephanie.eggermont@kuleuven.be

Voor wat betreft het kredietbeheer:
Liesbet Pauwels
Financiële dienst KU Leuven
Tel: 016/324147
liesbet.pauwels@kuleuven.be

UAntwerpen

Voor wat de algemene vragen betreft rond de werkingstoelage: 
Greet Hellenbosch 
tel. 03 265 3173
greet.hellenbosch@uantwerpen.be

Voor wat betreft het kredietbeheer:
Annelize Watzeels
Departement Financiën
Tel:. 03/2653886
annelize.watzeels@uantwerpen.be

UGent

Voor wat de algemene vragen betreft rond de werkingstoelage:
Barbara Lobert
Dienst Onderzoekscoördinatie
tel: 09/2648920
Barbara.Lobert@UGent.be

Karolien Aelbrecht
Dienst Onderzoekscoördinatie 
tel: 09/264 30 28
vlaams-federaal@ugent.be

Voor wat betreft het kredietbeheer:

Wim Boel
Financiën
Tel: 09/2643229
Wim.Boel@Ugent.be

UHasselt

Voor wat de algemene vragen betreft rond de werkingstoelage:
Ann Peters
Directeur Onderzoekscoördinatie
Tel: 011/268041
ann.peters@uhasselt.be

Voor wat betreft het kredietbeheer:
Greet Boets
Directeur financiën
Tel: 011/268093
greet.boets@uhasselt.be

VUB

Voor wat de algemene vragen betreft rond de werkingstoelage:
Mieke Gijsemans
R&D department
Tel: 02/6292108
mgijsema@vub.ac.be  

Voor wat betreft het kredietbeheer:
Adi Gheysels
Financiële administratie
Tel: 02/6293098
Adi.gheysels@vub.ac.be