Profiel van de doctorandus

1. Rechten

  • kan rekenen op de begeleiding en expertise van de promotor alsook op diens evaluatie en bijsturing, maar neemt zelf een grotere rol op in zijn/haar onderzoek naarmate dit vordert en zijn/haar eigen onderzoekscapaciteit toeneemt;
  • heeft recht op de materiële randvoorwaarden om zijn/haar onderzoek uit te voeren, waarvoor de promotor verantwoordelijkheid draagt;
  • wordt door de promotor geholpen bij de integratie in de onderzoekseenheid, maar draagt daar ook zelf naar best vermogen aan bij;

2. Plichten

  • neemt voldoende initiatief en levert voldoende inspanningen voor de succesvolle voortgang van het doctoraatsonderzoek;
  • meldt problemen of uitdagingen zo snel mogelijk aan de promotor en/of andere betrokkenen met het oog op een zo efficiënt mogelijke oplossing daarvan;
  • leeft de algemeen aanvaarde normen van het integer wetenschappelijk onderzoek na;
  • zorgt ervoor dat zijn/haar onderzoeksgegevens veilig en duurzaam worden bewaard, dit rekening houdend met de eigenheden van het vakgebied en de aard van het onderzoek;
  • draagt er, met ondersteuning van de promotor, zelf mee zorg voor dat onderzoeksresultaten worden gepubliceerd als ze daarvoor rijp zijn; daarbij heeft hij/zij recht op de erkenning als (co-)auteur volgens de geplogenheden binnen het vakgebied;
  • vult de doctoraatsopleiding in op een voor zijn/haar onderzoek en bredere ontwikkeling als gevorderde onderzoeker geschikte manier;
  • gaat in op de kansen die door de promotor en anderen geboden worden om deel uit te maken van geschikte onderzoeksnetwerken en bouwt die waar mogelijk en aangewezen zelf mee op.