Profiel van de postdoctorale onderzoeker

1. Rechten

  • kan rekenen op de begeleiding van de promotor (voor onderzoeksprojecten) of het hoofd van de onderzoekseenheid (voor individuele mandaten), maar neemt zelf een grote rol op die beantwoordt aan zijn/haar gevorderde onderzoekscapaciteit en de mate van autonomie, die dan weer groter zal zijn bij individuele mandaten dan bij projecten;
  • kan aanspraak maken op de materiële randvoorwaarden om zijn/haar onderzoek uit te voeren, waarvoor de promotor verantwoordelijkheid draagt;
  • wordt door de promotor en/of het hoofd van de onderzoekseenheid geholpen bij de integratie in de onderzoekseenheid, maar draagt daar ook zelf naar best vermogen aan bij;

2. Plichten

  • neemt voldoende initiatief en levert voldoende inspanningen voor de succesvolle voortgang van het postdoctorale onderzoek;
  • meldt problemen of uitdagingen zo snel mogelijk aan de promotor, het hoofd van de onderzoekseenheid en/of andere betrokkenen met het oog op een zo efficiënt mogelijke oplossing daarvan;
  • leeft de algemeen aanvaarde normen van het integer wetenschappelijk onderzoek na;
  • zorgt ervoor dat onderzoeksgegevens veilig en duurzaam kunnen worden bewaard, dit rekening houdend met de eigenheden van het vakgebied en de aard van het onderzoek;
  • draagt er, met ondersteuning van de promotor, zelf mee zorg voor dat onderzoeksresultaten worden gepubliceerd als ze daarvoor rijp zijn; daarbij heeft hij recht op de erkenning als (co-auteur volgens de geplogenheden binnen het vakgebied;
  • gaat in op de kansen die door de promotor en/of het hoofd van de onderzoekseenheid en anderen geboden worden om deel uit te maken van geschikte onderzoeksnetwerken en bouwt die waar mogelijk en aangewezen zelf mee op.