Profiel van de postdoctorale onderzoeker

1. Rechten

  • kan rekenen op de begeleiding van de promotor (voor onderzoeksprojecten) of het hoofd van de onderzoekseenheid (voor individuele mandaten), maar neemt zelf een grote rol op die beantwoordt aan zijn gevorderde onderzoekscapaciteit en de mate van autonomie, die dan weer groter zal zijn bij individuele mandaten dan bij projecten;
  • kan aanspraak maken op de materiële randvoorwaarden om zijn onderzoek uit te voeren, waarvoor de promotor verantwoordelijkheid draagt;
  • wordt door de promotor en/of het hoofd van de onderzoekseenheid geholpen bij de integratie in de onderzoekseenheid, maar draagt daar ook zelf naar best vermogen aan bij;

2. Plichten

  • neemt voldoende initiatief en levert voldoende inspanningen voor de succesvolle voortgang van het postdoctorale onderzoek;
  • meldt problemen of uitdagingen zo snel mogelijk aan de promotor, het hoofd van de onderzoekseenheid en/of andere betrokkenen met het oog op een zo efficiënt mogelijke oplossing daarvan;
  • leeft de algemeen aanvaarde normen van het integer wetenschappelijk onderzoek na;
  • zorgt ervoor dat onderzoeksgegevens veilig en duurzaam kunnen worden bewaard, dit rekening houdend met de eigenheden van het vakgebied en de aard van het onderzoek;
  • draagt er, met ondersteuning van de promotor, zelf mee zorg voor dat onderzoeksresultaten worden gepubliceerd als ze daarvoor rijp zijn; daarbij heeft hij recht op de erkenning als (co-auteur volgens de geplogenheden binnen het vakgebied;

gaat in op de kansen die door de promotor en/of het hoofd van de onderzoekseenheid en anderen geboden worden om deel uit te maken van geschikte onderzoeksnetwerken en bouwt die waar mogelijk en aangewezen zelf mee op.