Bestuur en beleid

Het beheer van het FWO wordt uitgeoefend door een raad van bestuur, waarvan de leden worden aangesteld door de Vlaamse Regering. Van de in totaal twaalf leden worden er acht voorgedragen door Vlaamse universiteiten en de strategische onderzoekscentra en vier leden als onafhankelijke bestuurders worden voorgedragen door de raad van bestuur zelf. Daarnaast zijn het auditcomité, het raadgevend comité voor de financiën en het benoemings- en remuneratiecomité belast met het toezicht op specifieke aspecten van de organisatie.

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het directiecomité onder leiding van de secretaris-generaal. De werkgroep onderzoeksbeleid treedt op als beleidsvoorbereidend orgaan en omvat naast de leden van het directiecomité vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten en de strategische onderzoekscentra.

Bestuursorganen

Bekijk de samenstelling van de verschillende bestuursorganen van het FWO.

» Lees meer

Beleidsvoorbereidende organen

Bekijk de samenstelling van de werkgroep onderzoeksbeleid en het dagelijks bestuur.

» Lees meer

Huishoudelijk reglement bestuurs- en beleidsorganen

Dit huishoudelijk reglement is op 31 mei 2017 vastgelegd door de raad van bestuur van het FWO overeenkomstig artikel 5, eerste paragraaf van de statuten.

» Lees meer

Charter deugdelijk bestuur

Het FWO onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen.

» Lees meer

Statuten

Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die rechtspersoonlijkheid verkreeg bij Koninklijk Besluit van 20 januari 2006.

» Lees meer