Statuten

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die rechtspersoonlijkheid verkreeg bij Koninklijk Besluit van 20 januari 2006.

Het Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (BS 6/7/2009) erkent het FWO als privaatrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap.

Het ondernemingsnummer van het FWO is 0880.212.840.

Statuten

Voorgeschiedenis

De oorspronkelijke statuten van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2/6/1928 (BBS 20/6/1928), de recentste statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5/3/1992 (BS 28/3/1992 en BBS 2/7/1992). Wijzigingen werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20/6/1997 (BS 17/7/1997 en BBS 13/11/1997, errata BBS 11/12/1997).
De drie Raden van Bestuur van het N.F.W.O./F.N.R.S., de Vlaamse, de Franstalige en de Federale zijn de voorlopers van de huidige drie Stichtingen van Openbaar Nut.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is samen met het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.- FNRS) en het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (F.F.W.O./F.F.R.S.) de rechtsopvolger ten algemene titel van het vroegere Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.O./F.N.R.S.).

Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (F.F.W.O. F.F.R.S.)

De gewijzigde statuten van het F.F.W.O./F.F.R.S. zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 april 2007. Dit is de rechtspersoon die bestaat sinds de goedkeuring van de eerste statuten bij KB 2/6/1928 (BBS 20/6/1928). Het is eveneens een Stichting van openbaar nut.

Het ondernemingsnummer van dit fonds is 0408.367.030.

Statuten

Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (F.R.S.-FNRS)

Het F.R.S.-FNRS van de Franse Gemeenschap verkreeg rechtspersoonlijkheid op 8 december 2006.

Website F.R.S.-FNRS

Geassocieerde Fondsen

Het Koninklijk Besluit van 18/1/1965 (BS 5/2/1965) schiep de mogelijkheid geassocieerde fondsen op te richten voor de ondersteuning van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek door onderzoeksprojecten die door onderzoeksploegen worden uitgevoerd. In dit kader werden met drie ministeries overeenkomsten afgesloten:

 1. Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W./I.I.S.N.) via een overeenkomst van 12/4/1965 met het Ministerie voor Economische Zaken en Energie, nu de overeenkomstige FOD. Omwille van historische redenen is dit een fonds met rechtspersoonlijkheid waarvan de eerste statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6/9/1951 (BS 13/9/1951 en BBS 22/9/1951) en wijzigingen zijn o.m. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17/5/1972 (BS 6/6/1972 en BBS 20/7/1972).

  Op basis van de Wet van 8/8/1988 inzake de Financiering van Gemeenschappen en Gewesten werd 80% van de middelen gecommunautariseerd en werd het Vlaamse aandeel in de basistoelage van het FWO opgenomen.

  De huidige statuten van de Stichting van Openbaar Nut zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 oktober 2007.
  Het ondernemingsnummer is 0850.890.334.

  Statuten
 2. Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijke Onderzoek (F.G.W.O.) via een overeenkomst met het Ministerie (nu FOD) Volksgezondheid van 7/11/1969, aangepast in augustus 1971. Dit fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid.

  Op basis van de wet van 8/8/1988 inzake de financiering van gemeenschappen en gewesten werd 80% van de middelen gecommunautariseerd en werd het Vlaamse aandeel in de basistoelage van het FWO opgenomen.
 3. Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek- initiatief der navorsers (het vroegere F.K.F.O.) via een overeenkomst met het toenmalige Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur van 8/4/1965, aangepast op 1/1/1971. Dit fonds richtte zich op onderzoek dat niet door het F.G.W.O. en het I.I.K.W. werd bestreken. Dit fonds had geen rechtspersoonlijkheid. Daar onderwijs gecommunautariseerd werd, behoort deze toelage op basis van de wet 1988 volledig tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaamse aandeel van de betrokken toelage werd bij de basistoelage van het FWO gevoegd waarin het F.K.F.O. opging.

Sinds 1/1/1997 werden de specifieke wetenschappelijke commissies, van deze geassocieerde fondsen geïntegreerd in het geheel van de wetenschappelijke commissies van het FWO. Tevens worden de beslissingen inzake specifieke toekenningen en afwijzingen genomen door de bestuursorganen van het FWO, maar ter bekrachtiging voorgelegd aan de bestuursorganen van de geassocieerde fondsen.
Aldus worden samenhangende beslissingen genomen en versterken de acties van de verschillende overheden elkaar om een groter coherent effect te bekomen.