Statuten F.F.W.O. F.F.R.S

TITEL I - DOEL EN ZETEL VAN DE STICHTING

 

Goedgekeurd bij beslissing van de federale raad van bestuur op 6 december 2018

Artikel 1

De stichting van openbaar nut draagt in het Nederlands de naam "FEDERAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK", en in het Frans de naam "FONDS FEDERAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFI­QUE", afgekort F.F.W.O./F.F.R.S. (hierna aangeduid als de “stichting”).

Deze stichting werd opgericht door de “Universitaire Stichting”, als rechtspersoon ingesteld door de wet van 6 juli 1920, met zetel in de Egmontstraat 11 te Brussel, volgens de akte van 27 april 1928, verleden voor notaris André Taymans, met standplaats te Brussel. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 1928 onder nr. 536.

De stichting heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen door steun aan onderzoekers te verlenen, om hen toe te laten zich aan wetenschappelijk onderzoek te wijden, en aan instellingen om onderzoekseenheden uit te rusten of te laten functioneren.

Zij belijdt geen enkele wijsgerige of politieke leer.

Zij maakt tussen geleerden en onderzoekers geen onderscheid op grond van geloof of gezindheid.

Zij eerbiedigt en waarborgt de verbondenheid van iedere onderzoeker met zijn taal­gemeenschap.

Artikel 2

De stichting heeft zijn zetel in de Egmontstraat 5 te 1000 Brussel.

Deze kan overgebracht worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, binnen de maand in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

TITEL II - DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 3

De raad van bestuur van de stichting bestaat uit maximaal zestien leden, waarvan:

(a)    maximaal acht leden die worden benoemd en afgezet bij beslissing en binnen de schoot van de raad van bestuur van het Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, een instelling van openbaar nut met maatschappelijke zetel te Egmontstraat 5, 1000 Brussel en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0885.324.344 (“FNRS”); en

(b)   maximaal acht leden die worden benoemd en afgezet bij beslissing en binnen de schoot van de raad van bestuur van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, een stichting van openbaar nut met maatschappelijke zetel te Egmontstraat 5, 1000 Brussel en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0880.212.840 (“FWO).

De bestuurders zijn opgedeeld in twee reeksen: de bestuurders die worden benoemd door de raad van bestuur van het FNRS, vormen de “reeks A”, de bestuurders die worden benoemd door de raad van bestuur van het FWO vormen de “reeks B”.

Binnen ieder van beide voornoemde reeksen wordt bij de benoeming één van de bestuurders aangeduid als voorzitter.

De bestuurders worden benoemd voor een periode die niet meer kan bedragen dan hun bestuursmandaat bij respectievelijk het FNRS en het FWO, en verder met dien verstande dat indien het bestuursmandaat bij FNRS of FWO ten einde komt, er automatisch ook een einde komt aan het bestuursmandaat van de betrokken bestuurder binnen de stichting.

Met in acht neming van het voorgaande, stellen de raden van bestuur van het FNRS en het FWO zelf de nadere voorwaarden en modaliteiten vast van de benoeming en/of afzetting van hun respectieve reeks bestuurders.

Artikel 4

Het secretariaat van de raad van bestuur houdt de documenten met betrekking tot de raad van bestuur voorgelegde agendapunten ter beschik­king van de leden, en dit met ingang van de dag waarop de uitnodigingen voor de vergadering van de raad van bestuur verstuurd zijn.

Artikel 5

De raad van bestuur kan alle daden stellen die nodig zijn of nuttig geacht worden voor de realisatie van het doel van de stichting.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

Iedere bestuurder beschikt over één stem.

Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij de beraadslagingen door een volmacht te geven aan een ander bestuurder van dezelfde reeks. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één enkele volmacht.

Tenzij deze statuten anders vermelden, zijn de besluiten van de raad van bestuur aangenomen indien zij de meerderheid van de stemmen van de leden van de reeks A en de meerderheid van de stemmen van de leden van de reeks B verwerven en op voorwaarde dat de meerderheid der leden van beide reeksen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zo tijdens de vergadering géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze vergadering een nieuwe raad van bestuur samengeroepen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide reeksen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, maar zonder af te wijken van een meerderheid der leden van beide reeksen, zoals bepaald in het derde lid van dit artikel.

In geval van staking van stemmen binnen een reeks van bestuurders, heeft de voorzitter van die desbetreffende reeks een doorslaggevende stem.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

Artikel 6

De functies van de bestuurders zijn onbezoldigd. Nochtans wordt aan de bestuurders die zich moeten verplaatsen, een vergoeding toege­kend die hun reis- en verblijfkosten dekt.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke aard heeft bij een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

In dit geval onthoudt de bestuurder zich bij een stemming.

Artikel 7

Van de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt verslag uitgebracht in notulen die door de twee voorzitters en de twee secretarissen ondertekend worden. Een exem­plaar van deze notulen wordt aan de bevoegde Minister toegestuurd.

De in rechte of anderszins over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitters van de raad van bestuur of bij ontstentenis door twee uit de raad van bestuur aangewezen leden, één uit de reeks A, de andere uit de reeks B.

TITEL III- DE VOORZITTERS

Artikel 8

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt gezamenlijk uitgeoefend door twee bestuurders uit verschillende reeksen die daartoe werden aangeduid overeenkomstig het gestelde in artikel 3.

Artikel 9

De raad van bestuur wordt door de voor­zitters samengeroepen.

Indien een voorzitter verhinderd is om deel te nemen aan een vergadering van de raad van bestuur, wordt deze voor de desbetreffende vergadering van de raad van bestuur als voorzitter vervangen door de oudst aanvaardende bestuurder uit dezelfde reeks van bestuurders.

TITEL IV - SECRETARIAAT

Artikel 10

De secretarissen-generaal van het FNRS en het FWO zijn van rechtswege en ambtshalve eveneens de secretarissen van de stichting.

Hun mandaat als secretaris van de stichting eindigt van rechtswege bij de beëindiging van hun mandaat als secretaris-generaal van respectievelijk het FNRS dan wel het FWO.

De secretarissen verzorgen gezamenlijk het dagelijks bestuur van de stichting onder de voorwaarden opgelegd door de raad van bestuur waaraan ze verantwoording over het uitvoeren van hun taak verschuldigd zijn.

Zij nemen tevens gezamenlijk het secretariaat op zich van de vergaderingen van de raad van bestuur.

TITEL V- BEGROTING - REKENINGEN

Artikel 11

Het boekjaar van de stichting begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Ieder jaar en ten laatste zes maanden na afloop van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de rekeningen over het afgelopen boekjaar op, als­mede de begroting van zijn ontvangsten en uitgaven.

Artikel 12

De raad van bestuur brengt aan de bevoegde overheden verslag uit over het gebruik van de toelagen die zij hebben ver­leend. Zij voegen er een staat bij van de middelen van alle aard, die voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting werden aangewend.

Artikel 13

De inkomsten van de stichting worden voor de volgende doelstellingen gebruikt:

  • (a) toelagen aan onderzoekers, om hen in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten;
  • (b) toelagen aan onderzoekers die, om hun kwaliteit, de belangstelling van de raad van bestuur verdienen en die zich aan wetenschappelijk onderzoek willen wijden;
  • (c) toelagen voor de werking en de uitrusting van onder­zoekseenheden;
  • (d) daarenboven mag de raad van bestuur naar goeddunken toelagen verlenen voor ieder doel dat in nauw verband staat met de ontwik­keling van het wetenschappelijk onderzoek in België.

TITEL VI - VERTEGENWOORDIGING VAN HET FONDS TEN OVERSTAAN VAN DERDEN

Artikel 14

De briefwisseling wordt ondertekend door de voorzitters van de raad van bestuur of de secretarissen van de stichting onvermin­derd elke delegatie van de handtekeningsbevoegdheid.

De andere stukken dan die inzake het dagelijks bestuur, worden ge­zamenlijk onderte­kend door de voorzitters van de raad van bestuur en de secretarissen van de stichting.

Artikel 15

De stichting wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de twee voorzitters van de raad van bestuur.

TITEL VIII - WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

Artikel 16

De statuten van de stichting kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd. Geen wijziging wordt aan­genomen zo er niet tweemaal over beraadslaagd werd, en waarbij de tweede beraad­slaging, gehouden na een tussentijd van drie maanden, de eerste bevestigt.

Artikel 17

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen over wijzi­gingen als ten­minste de meerderheid van de leden van elke reeks van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zo tijdens de vergadering géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze vergadering een oproeping verstuurd teneinde een nieuwe bijeen te laten komen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide reeksen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voorstellen over de wijzigingen van de statuten worden op de agenda van de raad van bestuur geplaatst. De agenda en de uitnodiging voor de vergadering worden ten minste één maand vóór de vastgestelde vergaderdatum verstuurd.

Een wijziging is enkel aangenomen als ze de meerderheid van de stemmen van de bestuur­ders, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, uit elk van de reeksen bepaald in artikel 3 behaalt.

TITEL IX – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

In geval van ontbinding van de stichting, wat daar ook de oorzaak van moge zijn, worden zijn goe­deren ofwel door de Belgische Federale Regering, en in de door haar te bepalen verhoudingen, toegekend aan de Belgi­sche universiteiten en universitaire instellingen, ten einde er het weten­schappelijk onderzoek te bevorderen, ofwel, van zodra deze fondsen bestaan als stichtingen van openbaar nut, toegekend voor de helft aan het FWO en voor de helft aan het FNRS, of in een andere onder de begunstigden af te spreken verhouding.

TITEL X – DIVERS

Artikel 19

Alles wat niet in deze statuten is bepaald, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 6 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2019, onder nummer 19007841.