Beroepsprocedure

Wettelijke basis:

De Vlaamse Regering bepaalt op basis van artikel 18 § 3 van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009 (BS 6 juli 2009), op voorstel van het FWO, de wijze waarop de aanvrager van financiële steun voor wie de steunaanvraag geweigerd is, een verzoek tot herziening van beslissing kan indienen.

In artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen van 10 november 2011 (BS 20 december 2011) wordt de beroepsprocedure vastgelegd.

De procedure:

 1. Een aanvrager van een mandaat of een krediet kan bij een negatieve beslissing een vraag tot herziening indienen bij de Raad van Bestuur van het FWO. 
 2. Deze vraag tot herziening moet ingediend worden binnen een termijn van dertig werkdagen na de beslissing van de raad van bestuur of, als dat van toepassing is, binnen dertig kalenderdagen, met uitzondering van weekend- en feestdagen, na de ontvangst van de feedback, en dient gebaseerd te zijn op duidelijke en verifieerbare elementen.
 3. De raad van bestuur beoordeelt of de vraag tot herziening gegrond is op advies van de beroepscommissie. Om de gegrondheid van de vraag tot herziening na te gaan, dient beoordeeld te worden of hierin duidelijke en verifieerbare elementen zijn opgenomen ter ondersteuning van de vraag. Met de woorden “duidelijk” en “verifieerbaar” wordt bedoeld dat de elementen waar de vraag tot herziening op gesteund is, begrijpelijk moeten zijn voor een derde of een leek. Deze betreffen niet de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. De vraag dient op haar waarheidsgehalte/gegrondheid te worden onderzocht. Enkel dan zullen de aangevoerde gebreken “objectiveerbaar” zijn.
 4. Indien op de vraag wordt ingegaan, zal de aanvraag bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw beoordeeld worden door een ander expertpanel dan bij de eerste aanvraag.
 5. Een aanvrager kan slechts één keer in beroep gaan.
 6. De procedure van punt 1 tot en met punt 4 moet eveneens worden gevolgd door mandaat- en kredietgenieters, wiens vorderings- of eindverslag negatief beoordeeld is.
 7. Bij ontevredenheid over de behandeling door het FWO kan te allen tijde schriftelijk of elektronisch klacht worden ingediend (zie klachtenprocedure). Deze klachten worden binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst behandeld.

Hoe kunt u een beroep indienen?

De vraag tot herziening wordt gericht aan de secretaris-generaal van het FWO.

Per brief: FWO, Leuvenseweg 38, 1000 Brussel.

Per e-mail: fwo@fwo.be

Beroepscommissie

Krachtens de beslissing van de raad van bestuur van het FWO van 25 mei 2022 werd de beroepscommissie van het FWO als volgt samengesteld:

 • dr. Anne Willems – Universiteit Gent
 • dr. Niels Hellings – Universiteit Hasselt
 • dr. Walter Daelemans – Universiteit Antwerpen
 • dr. Iris De Graeve – Vrije Universiteit Brussel
 • dr. Nicky Dries – KU Leuven