Klachtenprocedure

Het FWO streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent en een klacht wenst in te dienen. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat. Wenst u een tekortkoming te melden, dan hoeft dit niet via de officiële klachtenprocedure te gebeuren. We maken het verschil duidelijk. 

Klachtenprocedure FWO

“Een klacht is een manifeste uiting van ongenoegen, die zowel schriftelijk als elektronisch wordt meegedeeld door een lid van de doelgroep van het FWO over een dienstverlening van het FWO.”

Onderstaande klachten of opmerkingen vallen niet onder deze definitie:

  • klachten over de inhoud van een beslissing als hiervoor een reglementair beroep mogelijk is
  • klachten over de wetenschappelijke adviezen
  • klachten die kunnen ingediend worden bij de helpdesk ICT (klachten over gebrekkige dienstverlening over deze dienst vallen wel onder het toepassingsgebied)
  • klachten over feiten die zich langer dan 1 jaar geleden hebben voorgedaan
  • anonieme klachten
  • informatieaanvragen

De klachtenprocedure wordt geregeld door het decreet van 1 juni 2001 houdende de toekenning van een klachtrecht ten aanzien van de bestuursinstellingen, gewijzigd door het decreet van 17 juni 2011 en de omzendbrief van de Vlaamse Regering nr. 20 van 25 april 2014.

Als uw klacht beantwoordt aan bovenstaande definitie én voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u schriftelijk of elektronisch een klacht indienen bij de (plaatsvervangende) klachtencoördinator van het FWO.

Klachtencoördinator: Veroniek Robinne
FWO
Leuvenseweg 38
1000 Brussel
Tel: 02/550.15.23
E-mail: veroniek.robinne@fwo.be

Plaatsvervangende klachtencoördinator: Danny Huysmans
FWO
Leuvenseweg 38
1000 Brussel
Tel: 02/550.15.32
E-mail: danny.huysmans@fwo.be

De volledige tekst van de klachtenprocedure, zoals deze werd goedgekeurd door de raad van bestuur, vindt u hier.

Is het FWO onvoldoende tegemoetgekomen aan uw klacht, dan kunt u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst (www.vlaamseombudsdienst.be). De Vlaamse Ombudsdienst zal pas optreden als u eerst geprobeerd heeft om samen met het FWO tot een oplossing te komen.

Misschien wilt u het FWO wijzen op een fout in een publicatie, het niet functioneren van de website,...? Voor deze meldingen hoeft u geen klacht in te dienen.

Het FWO waardeert het dat u bepaalde onvolkomenheden wil signaleren. In dat geval wordt u het snel geholpen door een mail te sturen naar fwo@fwo.be of post@fwo.be. Wilt u informatie opvragen, dan kan dat ook via deze weg.