Statuten F.F.W.O. F.F.R.S

TITEL I - DOEL EN ZETEL VAN DE STICHTING

Artikel 1

De stichting van openbaar nut draagt in het Nederlands de naam "FEDERAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK", en in het Frans de naam "FONDS FEDERAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFI­QUE", afgekort F.F.W.O./F.F.R.S.

Deze stichting werd opgericht door de “Universitaire Stichting”, als rechtspersoon ingesteld door de wet van 6 juli 1920, met zetel in de Egmontstraat 11 te Brussel, volgens de akte van 27 april 1928, verleden voor notaris André Taymans, met standplaats te Brussel. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 1928 onder nr. 536.

Het F.F.W.O./F.F.R.S. heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen door steun aan onderzoekers te verlenen, om hen toe te laten zich aan wetenschappelijk onderzoek te wijden, en aan instellingen om onderzoekseenheden uit te rusten of te laten functioneren.

Zij belijdt geen enkele wijsgerige of politieke leer.

Zij maakt tussen geleerden en onderzoekers geen onderscheid op grond van geloof of gezindheid.

Zij eerbiedigt en waarborgt de verbondenheid van iedere onderzoeker met zijn taal­gemeenschap.

Artikel 2

Het F.F.W.O./F.F.R.S. heeft zijn zetel in de Egmontstraat 5 te 1000 Brussel.

Deze kan overgebracht worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, binnen de maand in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

TITEL II - DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 3

De Raad van Bestuur van het F.F.W.O. /F.F.R.S. bestaat uit:

1° de Rector van de "Université Catholique de Louvain", van de "Université de Liège", van de "Université Libre de Bruxel­les", en een tweede vertegenwoordi­ger van elk van deze uni­versiteiten;

2° de Rector van de "Université de Mons-Hainaut";

3° twee Rectoren in gemeenschappelijk overleg afgevaardigd door de "Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur", de "Faculté Polytechnique de Mons", de "Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux", de "Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxel­les", de "Faculté Universitaire Catho­lique de Mons";

4° de Vast Secretaris van de "Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique";

5° de Vast Secretaris van de "Académie Royale de Médecine de Belgique";

6° negen leden gecoöpteerd voor een eventueel hernieuw­bare termijn van drie jaar, door de elf leden vermeld in de punten 1 tot en met 5, met dien verstande dat onder deze gecoöpteerde leden één tot de Franse taalrol behorend Hoofd van een Wetenschappelijke Instelling voorkomt en ambtenaren-generaal van de Franse taalrol, aangesteld met de instemming van de Minister van wie zij af­hangen;

7° de Commandant van de Koninklijke Militaire School, als lid met raadgevende stem.

8° de Rector van de Katholieke Universiteit Leuven, van de Universiteit Gent, van de Vrije Universiteit Brussel, van de Universiteit Antwerpen en een tweede vertegenwoordiger van elk van deze universi­teiten;

9° een Rector in gemeenschappelijk overleg afgevaardigd door de Universiteit Hasselt en de Katholieke Universiteit Brussel;

10° de Vast Secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten;

11° de Voorzitter van de Koninklijke Academie voor Ge­neeskunde van België;

12° negen leden gecoöpteerd voor een eventueel hernieuw­bare termijn van drie jaar, door de elf leden vermeld in de punten 8 tot en met 11, met dien verstande dat onder deze gecoöpteerde leden één tot de Nederlandse taalrol behorend Hoofd van een Wetenschappelijke Overheidsinstelling voorkomt en twee ambtenaren-ge­neraal van de Vlaamse overheid, aangesteld met de instemming van de Vlaamse Regering, en één amb­tenaar-gene­raal, van de Nederlandse taalrol, behorend tot de administratie van de Federale overheid, en aangesteld met de instemming van de Minister van wie hij afhangt.

De bestuurders zijn opgedeeld in twee reeksen: deze onder de punten 1° tot en met 7° vormen de reeks A, deze onder 7° tot en met 12° vormen de reeks B.

Artikel 4

Elk van de bestuurders ex officio wordt vervangen door de persoon die aangewezen is om hem in zijn ambt op te volgen.

Op 1 oktober van elk jaar worden de Co-voorzitters van de Raad van Bestuur in kennis gesteld :

a. door de betrokken universiteiten, van de namen der in artikel 3, 1° vermelde vertegenwoordi­gers;

b. door de "Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur", de "Faculté Polytechnique de Mons", de "Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux", de "Facultés Universitaires Saint­-Louis à Bruxelles" en de "Faculté Universitaire Catholique de Mons" van de namen van de in artikel 3, 3° vermel­de Rec­toren.

c. door de betrokken universiteiten, van de namen der in artikel 3, 8° vermelde vertegenwoordi­gers;

d. door de Universiteit Hasselt en de Katholieke Universiteit Brussel, van de naam van de in arti­kel 3, 9° vermelde Rector.

Artikel 5

Een vacant mandaat van een gecoöpteerd lid van de Raad van Bestuur wordt ingevuld door aanstelling, hernieuwing van mandaat of vervanging van mandaat overeen-komstig de bepalingen van art. 3, 6° of 12° door de elf leden die hiervoor respectievelijk in deze punten worden bepaald. De beslissing wordt genomen bij meerderheid, op voorwaarde dat tenminste twee derde van deze leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de betrokken zitting.

De functie van de gecoöpteerde leden van de Raad van Bestuur eindigt door overlijden, ontslag, wraking, burgerlijke onbekwaamheid, voorlopige bewindvoering of einde van het mandaat.

De gecoöpteerde leden van de Raad van Bestuur kunnen op elk moment uit hun ambt worden ontzet door beslissing door een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur die hen hebben gecoöpteerd op voorwaarde dat tenminste twee derden van deze leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de betrokken zitting.

De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging, maar krijgt de mogelijkheid gehoord te worden.

Tot de vervanging van een gecoöpteerd lid van de Raad van Bestuur, wiens mandaat openstaat, wordt overgegaan tijdens de eerste zitting volgend op het openvallen van de vacature.

Artikel 6

Eén van de Rectoren vermeld in artikel 3, 1°, aangeduid door de bestuurders van de reeks A en één van de Rectoren vermeld in artikel 3, 8°, aangeduid door de bestuur­ders van de reeks B, oefenen gezamenlijk het voorzitterschap van de Raad van Bestuur uit.

Eén van de Rectoren vermeld in artikel 3, 1°, aangeduid door de bestuurders van de reeks A en één van de Rectoren vermeld in artikel 3, 8°, aangeduid door de bestuur­ders van de reeks B, oefenen gezamenlijk het ondervoorzitterschap van de Raad van Bestuur uit.

De functies van Voorzitters en Ondervoorzitters worden toegewezen bij een jaarlijkse toerbeurt. De volgorde van deze toerbeurt wordt door de Raad vastgesteld.

Artikel 7

Het secretariaat van de  Raad van Bestuur houdt de documenten met betrekking tot de Raad voorgelegde agendapunten ter beschik­king van de leden, en dit met ingang van de dag waarop de uitnodigingen voor de vergadering van de Raad verstuurd zijn.

Artikel 8

De Raad van Bestuur kan alle daden stellen die nodig of nuttig geacht worden voor de realisatie van het doel van de stichting.

De Raad vertegenwoordigt de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij de beraadslagingen door een volmacht te geven aan een ander bestuurder van dezelfde reeks. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één enkele volmacht.

Tenzij deze statuten anders vermelden, zijn de besluiten van de Raad van Bestuur aangenomen indien zij de meerderheid van de stemmen van de leden van de reeks A en de meerderheid van de stemmen van de leden van de reeks B verwerven en op voorwaarde dat de meerderheid der leden van beide lijsten aanwezig of vertegenwoordigd  is.

Zo tijdens de zitting géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze zitting een nieuwe Raad van Bestuur samengeroepen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide lijsten dat aanwezig of vertegenwoordigd is, maar zonder af te wijken van een meerderheid der leden van beide lijsten, zoals bepaald in het derde  lid van dit artikel.

In geval van staking van stemmen hebben de Voorzitters een doorslaggevende stem.

Artikel 9

Van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur wordt verslag uitgebracht in notulen die door de twee Voor­zitters en de twee Secretarissen ondertekend worden. Een exem­plaar van deze notulen wordt aan de bevoegde Minister toegestuurd.

De in rechte of anderszins over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de Voorzitters en de Ondervoorzitters van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis door twee uit de Raad aangewezen leden, één uit de reeks A, de andere uit de reeks B.

TITEL III - HET BUREAU

Artikel 10

Het Bureau van de Raad van Bestuur bestaat uit :

1° de Rectoren vermeld in artikel 3, 8°;

2° de Vast Secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten;

3° de Rectoren vermeld in artikel 3, 1°;

4° een Rector gekozen door de Bestuurders van de reeks A, uit de Rec­toren vermeld in artikel 3, 2° en 3°;

5° de Vast Secretaris van de "Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique";

6° vier leden van de Raad van Bestuur waarvan twee aangewezen door en gekozen uit de Be­stuurders van de reeks A en twee door en gekozen uit de bestuurders van de reeks B om voor twee jaar van het Bureau deel uit te maken.

Artikel 11

De Voorzitters van de Raad van Bestuur zitten eveneens het Bureau van de Raad voor.

De besluiten van het Bureau van de Raad van Bestuur zijn slechts aangenomen indien zij de meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden van het Bureau  van de reeks A enerzijds en van de reeks B anderzijds ver­werven en op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden binnen elke reeks aan­wezig  is.

Bij staking van stemmen hebben de Voorzitters een doorslaggevende stem.

Artikel 12

Het Bureau onderzoekt alle aangelegenheden waarover de Raad van Bestuur dient te beraadslagen en doet hieromtrent de Raad voorstellen. Het Bureau voert alle taken uit, die de Raad van Bestuur het heeft toevertrouwd.

TITEL IV - DE VOORZITTERS

Artikel 13

De Raad van Bestuur en het Bureau worden door de Voor­zitters samengeroepen.

Indien een Voorzitter verhinderd is, wordt deze vervangen door de Ondervoorzitter uit dezelfde reeks van bestuurders.

TITEL V - SECRETARIAAT

Artikel 14

De Raad van Bestuur benoe­mt buiten zijn leden twee secretarissen, één op voorstel van de bestuurders van de reeks A, de andere op voorstel van de bestuurders van de reeks B.

Zij worden respectievelijk aangesteld voor een duur voorgesteld door de bestuurders van elke reeks.

De secretarissen verzorgen gezamenlijk  het dagelijks bestuur van de stichting onder de voorwaarden opgelegd door de Raad waaraan ze verantwoording over het uitvoeren van hun taak verschuldigd zijn. Zij nemen tevens gezamenlijk het secretariaat op zich van de zittingen van de Raad van Bestuur en het Bureau.

De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik een einde stellen aan de opdracht van de secretarissen bij gemotiveerde beslissing van de bestuurders van de reeks die betrokkene heeft aangesteld.

TITEL VI- BEGROTING - REKENINGEN

Artikel 15

Een dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Ieder jaar en ten laatste zes maand na afloop van het boekjaar, stelt de Raad van Bestuur de rekeningen over het afgelopen dienstjaar op, als­mede de begroting van zijn ontvangsten en uitgaven.

Artikel 16

De Raad van Bestuur brengt aan de bevoegde Over­heden verslag uit over het gebruik van de toelagen die zij hebben ver­leend. Zij voegen er een staat bij van de middelen van alle aard, die voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting werden aangewend.

Artikel 17

De inkomsten worden voor de volgende doelstellingen gebruikt :

1° toelagen aan onderzoekers, om hen in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten;

2° toelagen aan onderzoekers die, om hun kwaliteit, de belangstelling van de Raad verdienen en die zich aan wetenschappelijk onderzoek willen wijden;

3° toelagen voor de werking en de uitrusting van onder­zoekseenheden;

4° daarenboven mag de Raad naar goeddunken toelagen verlenen voor ieder doel dat in nauw verband staat met de ontwik­keling van het wetenschappelijk onderzoek in België.

TITEL VII - VERTEGENWOORDIGING VAN HET FONDS TEN OVERSTAAN VAN DERDEN

Artikel 18

De briefwisseling wordt ondertekend door de Voorzitters of de Secre­tarissen van de Raad van Bestuur onvermin­derd elke delegatie van de handtekeningsbevoegdheid.

De andere stukken dan die inzake het dagelijks bestuur, worden ge­zamenlijk onderte­kend door de Voorzitters en door de Secre­tarissen van de Raad van Bestuur.

Artikel 19

De stichting wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de twee Voorzitters en de twee Ondervoorzitters van de Raad van Bestuur.

TITEL VIII - DIVERSE BESCHIKKINGEN

Artikel 20

De functies van de Bestuurders zijn onbezoldigd. Nochtans wordt aan de Bestuurders die zich moeten verplaatsen, een vergoeding toege­kend die hun reis- en verblijfkosten dekt.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke aard heeft bij een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen.

In dit geval onthoudt de bestuurder zich bij een stemming.

TITEL IX - WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN HET F.F.W.O./F.F.R.S.

Artikel 21

De statuten kunnen door de Raad van Bestuur worden gewijzigd. Geen wijziging wordt aan­genomen zo er niet tweemaal over beraadslaagd werd, en waarbij de tweede beraad­slaging, gehouden na een tussentijd van drie maanden, de eerste bevestigt.

Artikel 22

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen over wijzi­gingen als ten­minste twee derde van de leden van elke reeks van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zo tijdens de zitting géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze zitting een nieuwe Raad van Bestuur samengeroepen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide lijsten dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Beraadslagingen over de wijzigingen van de statuten worden op de agenda van de Raad van Bestuur geplaatst. De agenda en de uitnodiging voor de zitting worden ten minste één maand vóór de vastgestelde vergaderdatum verstuurd.

Een wijziging is enkel aangenomen als ze de meerderheid van de stemmen van de bestuur­ders, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, uit elk van de reeksen bepaald in artikel 3 behaalt.

Artikel 23

In geval van ontbinding van het F.F.W.O./F.F.R.S., wat daar ook de oorzaak van moge zijn, worden zijn goe­deren ofwel door de Belgische Federale Regering, en in de door haar te bepalen verhoudingen, toegekend aan de Belgi­sche universiteiten en universitaire instellingen, ten einde er het weten­schappelijk onderzoek te bevorderen, ofwel, van zodra deze fondsen bestaan als stichtingen van openbaar nut, toegekend voor de helft aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en voor de helft aan het “Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS”, of in een andere onder de begunstigden af te spreken verhouding.

Artikel 24

Alles wat niet in deze statuten is bepaald, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.