Statuten(*) IIKW

DOEL EN ZETEL VAN DE STICHTING

Art. 1.

De stichting van openbaar nut draagt in het Nederlands de naam “Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen”, afgekort I.I.K.W. en in het Frans “Institut Interuniversitaire des Sciences Nucleaires”, afgekort I.I.S.N..

Deze stichting werd opgericht door de stichting van openbaar nut “Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek” volgens akte, verleden voor notaris Scheyven, met standplaats te Brussel, op 26 juli 1951. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 september 1951, bladen. 7307 en volgende.

Art. 2.

Het I.I.K.W./I.I.S.N. heeft tot doel wetenschappelijke studies en onderzoek die verband houden met de kernwetenschappen - met uitzondering van de toepassingen - in België uit te lokken, te bevorderen en te coördineren door steun aan onderzoekers te verlenen, om hen toe te laten zich aan wetenschappelijk onderzoek te wijden, en aan instellingen om onderzoekseenheden uit te rusten of te laten functioneren.
Het belijdt geen enkele wijsgerige of politieke leer.
Het maakt onder geleerden en onderzoekers geen onderscheid om reden van geloof of gezindheid.
Het eerbiedigt en waarborgt de verbondenheid van iedere onderzoeker met zijn taalgemeenschap.

(*) De eerste statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1951 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 september 1951 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september 1951). Wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 juli 1960 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1960 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september 1960), bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1969 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1969 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september 1969), bij Koninklijk Besluit van 17 mei 1972 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 1972 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli 1972), bij Koninklijk Besluit van 14 oktober 2007 werden de statuten van de Stichting van openbaar nut goedgekeurd.

Art. 3.

Zijn zetel is gevestigd in de Egmontstraat 5, te 1000 Brussel.

Deze kan naar iedere andere plaats in België worden overgebracht door een eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die binnen de maand wordt bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 4.

De Raad van Bestuur van het I.I.K.W. bestaat uit:

  • de rectoren van de "Université Catholique de Louvain", de "Université de Liège" en de "Université Libre de Bruxelles";
  • de Rector van de “Université de Mons-Hainaut”;
  • een ambtenaar-generaal van de "Administration de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique", aangesteld met de instemming van de Minister van wie hij afhangt;
  • maximum vijf leden gecoöpteerd voor een eventueel hernieuwbare termijn van drie jaar door de vijf leden vermeld onder 1° tot 3°;
  • de Commandant van de Koninklijke Militaire School, als lid met raadgevende stem;
  • de Rector van de Katholieke Universiteit Leuven, van de Universiteit Gent, van de Vrije Universiteit Brussel en van de Universiteit Antwerpen;
  • een ambtenaar-generaal van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid, aangesteld met de instemming van de Minister van wie hij afhangt ;
  • maximum vijf leden gecoöpteerd voor een eventueel hernieuwbare termijn van drie jaar door de vijf leden vermeld onder 6° en 7°.

De bestuurders zijn opgedeeld in twee reeksen: deze onder de punten 1° tot en met 5° vormen de reeks A, deze onder 5° tot en met 8° vormen de reeks B.

Art. 5.

De bestuurders ex officio worden vervangen door de personen die hen in hun instelling opvolgen.

Art. 6.

Een vacant mandaat van een gecoöpteerd lid van de Raad van Bestuur wordt ingevuld door aanstelling, hernieuwing van mandaat of vervanging van mandaat, overeenkomstig de bepalingen van art. 4, 4° of 8°, door de vijf leden die hiervoor respectievelijk in deze punten worden bepaald. De beslissing wordt genomen bij meerderheid en op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van deze leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de betrokken zitting.

De functie van de gecoöpteerde leden van de Raad van Bestuur eindigt door overlijden, ontslag, wraking, burgerlijke onbekwaamheid, voorlopige bewindvoering of einde van het mandaat.

De gecoöpteerde leden van de Raad van Bestuur kunnen op elk moment uit hun ambt worden ontzet door beslissing door de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur die hen hebben gecoöpteerd op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van deze leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de betrokken zitting.

De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging, maar krijgt de mogelijkheid gehoord te worden.

Tot de vervanging van een gecoöpteerd lid van de Raad van Bestuur, wiens mandaat openvalt, wordt overgegaan tijdens de eerste zitting volgend op het openvallen van de vacature.

Art. 7.

De Voorzitters en Ondervoorzitters van de Raad van Bestuur van het F.F.W.O./F.F.R.S. zijn ex officio Voorzitters en Ondervoorzitters van de Raad van Bestuur van het I.I.K.W..

Art. 8.

Het secretariaat van de Raad van Bestuur houdt de documenten met betrekking tot de aan zijn Raad voorgelegde agendapunten ter beschikking van de leden, en dit met ingang van de dag waarop de uitnodigingen voor de vergadering van de Raad verstuurd zijn.

Art. 9.

De Raad van Bestuur kan alle daden stellen die nodig of nuttig geacht worden voor de realisatie van het doel van de stichting.
Hij vertegenwoordigt de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij de beraadslagingen door een volmacht te geven aan een ander bestuurder van dezelfde reeks. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één enkele volmacht.

Tenzij deze statuten anders vermelden, zijn de besluiten van de Raad van Bestuur aangenomen indien zij de meerderheid van de stemmen van de leden aanwezig of vertegenwoordigd van de reeks A en de meerderheid van de stemmen van de leden aanwezig of vertegenwoordigd van de reeks B verwerven en op voorwaarde dat de meerderheid der leden van beiden reeksen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zo tijdens de zitting géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze zitting een nieuwe Raad van Bestuur samengeroepen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide reeksen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, maar zonder af te wijken van de meerderheid van stemmen der leden van beide reeksen, zoals bepaald in het derde lid van dit artikel.

In geval van staking van stemmen hebben de Voorzitters een doorslaggevende stem.

Art. 10.

Van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur wordt verslag uitgebracht in notulen die door de twee Voorzitters en de twee Secretarissen ondertekend worden. Een exemplaar van deze notulen wordt aan de bevoegde Minister toegestuurd.

De notulen worden in een bijzonder register opgenomen.

De in rechte of anderszins over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de Voorzitters en de Ondervoorzitters van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis door twee uit de Raad aangewezen leden, één uit de reeks A, de ander uit de reeks B.

DE VOORZITTER

Art. 11.

De Raad van Bestuur wordt door de Voorzitters samengeroepen. Indien een Voorzitter verhinderd is, wordt deze vervangen door de Ondervoorzitter uit dezelfde reeks van bestuurders.

SECRETARIAAT

Art. 12.

De Secretarissen van het F.F.W.O./F.F.R.S. zijn ex officio de secretarissen van het I.I.K.W.

De Secretarissen verzorgen gezamenlijk het dagelijks bestuur van de stichting onder de voorwaarden die door de Raad van Bestuur worden opgelegd en waaraan ze verslag uitbrengen over het uitvoeren van hun taak.

Zij nemen tevens gezamenlijk het secretariaat van de zittingen van de Raad van Bestuur op zich.

Begrotingen en Rekeningen

Art. 13.

Een dienstjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Ieder jaar en ten laatste zes maand na afsluiting van het boekjaar, stelt de Raad van Bestuur de rekeningen over het afgelopen dienstjaar op, alsmede de begroting van zijn ontvangsten en uitgaven.

Art. 14.

De Raad van Bestuur brengt aan de bevoegde Overheid verslag uit over het gebruik van de toelagen die hij heeft verleend.

Art. 15.

De Raad van Bestuur wint advies in van wetenschappelijke commissies.

De wetenschappelijke commissies brengen aan de Raad verslag uit over de uitvoering van de opdrachten die hun werden toevertrouwd.

Vertegenwoordiging van de stichting ten overstaan van derden

Art. 16.

De briefwisseling wordt ondertekend door de Voorzitters of de Secretarissen van de Raad van Bestuur onverminderd elke delegatie van handtekeningsbevoegdheid.
De andere stukken dan die inzake het dagelijks bestuur, worden gezamenlijk ondertekend door de Voorzitters en door de Secretarissen.

Art. 17.

De stichting wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de twee Voorzitters en de twee Ondervoorzitters van de Raad van Bestuur.

DIVERSE BESCHIKKINGEN

Art. 18.

De functies van de bestuurders zijn onbezoldigd. Nochtans wordt aan de bestuurders die zich moeten verplaatsen, een vergoeding toegekend die hun reis- en verblijfkosten dekt.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke aard heeft bij een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen.

In dit geval onthoudt de betrokken bestuurder zich bij een stemming.

Wijzigingen aan de Statuten van I.I.K.W.

Art. 19.

De statuten kunnen door de Raad van Bestuur worden gewijzigd. Geen wijziging wordt aangenomen zo er niet tweemaal over beraadslaagd werd, en waarbij de tweede beraadslaging gehouden wordt na een tussentijd van drie maanden.

Art. 20.

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen over wijzigingen als tenminste de meerderheid van de leden van beide reeksen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zo tijdens de zitting géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze zitting een nieuwe Raad van Bestuur samengeroepen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide reeksen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voorstellen over de wijzigingen aan de statuten worden op de agenda van de Raad van Bestuur geplaatst waar er over zal worden beraadslaagd. De agenda en de uitnodiging voor de zitting worden ten minste één maand vóór de vastgestelde vergaderdatum verstuurd.

Een wijziging is enkel aangenomen als ze de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uit elk van de reeksen bepaald in artikel 4 behaalt.

Art. 21.

In geval van ontbinding van het I.I.K.W., wat daar ook de oorzaak van moge zijn, worden zijn goederen ofwel door de Belgische Federale Regering, en in de door haar te bepalen verhoudingen, toegekend aan de Belgische universiteiten en universitaire instellingen, ten einde er het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, ofwel, op voorwaarde dat deze fondsen bestaan als stichtingen van openbaar nut, toegewezen voor de helft aan het “Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen” en voor de helft aan het “Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS”, of in een andere onder de begunstigden af te spreken verhouding.

Art. 22.

Alles wat niet in deze statuten is bepaald, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.