Deelnemen aan een nieuwe of lopende COST-actie

Als Vlaamse onderzoeker kan u deelnemen aan een nieuwe of lopende COST-actie via het management comité of via een werkgroep. Een overzicht van de COST-acties kan u vinden op de COST-website.

Elke COST-actie heeft een management comité (MC), samengesteld uit de officieel aangeduide afgevaardigden van de deelnemende COST-lidstaten. Het management comité superviseert en coördineert de goede uitvoering van de betrokken COST-actie.

Elk COST-land mag 2 afgevaardigden en 2 plaatsvervangers aanduiden (+ 1 extra afgevaardigde voor het COST-land dat de actie opstart en de MC-voorzitter levert).

Een minimale Belgische vertegenwoordiging in het management comité is vereist, opdat Vlaamse partners kunnen deelnemen aan de werkgroepen, internationale bijeenkomsten, e.d. van de actie, met terugbetaling van hun internationale reis- en verblijfkosten door COST.

De uitvoering van een COST-actie verloopt via verschillende werkgroepen (meestal 2 tot 4) waarbinnen een klein aantal onderzoekers werken rond specifieke taken met welbepaalde tijdschema’s.

Hierin zetelen niet alleen de leden van het management comité, maar kunnen ook nog andere onderzoekers van de deelnemende COST-lidstaten participeren.

Aanvragen tot deelname aan een COST-actie kunnen in principe op elk ogenblik worden ingediend, maar bij voorkeur bij de start van een actie.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan het management comité van een COST-actie, vult u het aanvraagformulier in en stuurt het op naar cost@fwo.be.

COST-deelnameformulier

Indien de COST-actie al meer dan 1 jaar loopt, dan moet u bijkomende toestemming vragen aan de voorzitter van het management comité en de science officer verantwoordelijk voor de betrokken COST-actie.

Wanneer er voldoende belangstelling is om deel te nemen, start de procedure voor toetreding van België tot de actie. Dit leidt vervolgens tot de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) door België. Dit is een soort ‘gentlemen’s agreement’ onder de deelnemers van een COST-actie waarin ze de doelstellingen van de actie onderschrijven.

Nadat tenminste zeven COST-lidstaten het MoU hebben ondertekend, kan de actie starten. De normale looptijd van een actie bedraagt 4 jaar.

Deelnemen aan een werkgroep is enkel mogelijk als er al een Belgische vertegenwoordiger in het management comité is aangeduid. U hoeft dan geen aanvraagformulier in te dienen, maar kunt zich rechtstreeks richten tot de Belgische vertegenwoordiger in het management comité of tot de voorzitter van de actie.