Aankondiging ‘Aquatic Pollutants’ ERA-NET–oproep 2020

‘Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources’

Het FWO neemt deel aan een nieuwe gezamenlijke ERA-NET-oproep voor projectfinanciering in kader van het Aquatic Pollutants-netwerk. Dit netwerk brengt 3 verschillende JPI’s samen (Water JPI, JPI Oceans, JPI AMR) en heeft het versterken van onderzoek naar zuivere en gezonde aquatische ecosystemen tot doel. Meer bepaald wil het kennis rond zoetwater-, mariene- en gezondheidswetenschappen samenbrengen in multidisciplinair onderzoek.

In deze specifieke oproep komen 3 thema’s aan bod, telkens met enkele verschillende subthema’s:

 • Theme 1 – Measuring - Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems.
  • Subtheme 1.1 - Assessment of the significance of different potential sources, reservoirs and pathways of CECs and pathogens including antimicrobial resistant bacteria.
  • Subtheme 1.2 - Understanding and predicting the environmental and cumulative behaviours of contaminants of emerging concern (CECs) and pathogens including antimicrobial resistant bacteria, including the development of tools and digital solutions.
 • Theme 2 – Evaluating - Risk Assessment and Management of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland, coastal and marine) to human health and environment.
  • Subtheme 2.1 - Characterising the exposure routes and effects of CECs and pathogens including antimicrobial resistant bacteria, on aquatic ecosystems and on human health.
  • Subtheme 2.2 - Development of integrated risk assessment and risk management procedures.
  • Subtheme 2.3 - Parameters and strategies for monitoring potential antimicrobial resistant bacteria.
 • Theme 3 – Taking Actions - Strategies to reduce contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland, coastal and marine).
  • Subtheme 3.1 – Implementation of strategies to reduce CECs and pathogens, including antimicrobial resistant bacteria at the source.
  • Subtheme 3.2 – Development of methods for preventing the spread of CECs and pathogens, including antimicrobial resistant bacteria.
  • Subtheme 3.3 – Assessment of management measures and technologies to reduce the impact of CECs and pathogens including antimicrobial resistant bacteria, on water quality.

Een meer volledige en gedetailleerde beschrijving kan worden terug gevonden in de oproeptekst onder punt ‘2.2. Theme of the Joint Transnational Call’, op de Water JPI-website. 

NIEUWE deadline voor pre-proposal indiening: 18 mei 2020, 17u CET (Brussel)

Naast de oproeptekst (call announcement) dienen eveneens de FWO-ontvankelijkheidscriteria te worden geraadpleegd in het ‘national/regional regulations’ document, die van belang zijn voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject met FWO-financiering.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname beperkt zich in deze oproep tot het ‘FWO-onderzoeksprojecten’-financieringskanaal, wat impliceert dat de desbetreffende regelgeving hierop van toepassing is. Niet-naleving van de specifieke vereisten leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, het financierbare type onderzoek wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘fundamentele’ karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het Aquatic Pollutants-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt in kader van zo’n consortium twee à drie Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR per project, voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het ‘national/regional regulations’ document.

Enkele kernpunten om rekening mee te houden:

 • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen per oproep, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
 • Er is een overheadregeling van toepassing, wat in het ‘national/regional regulations’ document wordt verduidelijkt.
 • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Automatische verlengingen worden binnen dit deelnamekader niet toegestaan.
 • Wanneer een onderzoeker FWO-financiering aanvraagt kan daarnaast gelijktijdig, binnen eenzelfde consortium, geen bijkomende financiering worden aangevraagd door diezelfde onderzoeker bij een andere Belgische financier (e.g. BELSPO). Er moet bijgevolg worden gekozen.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is dus niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

ERA-NET Cofund onder het kaderprogramma Horizon 2020 voorziet daarnaast in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking na de peer review resulteren in extra ondersteuning voor ook Vlaamse onderzoeksgroepen.

Praktische info

 1. Webinar: Op 12 maart 2020, van 13u tot 14u30, vindt voor geïnteresseerde onderzoekers een interessante webinar plaats, die de oproep en deelnamemodaliteiten verder zal kaderen. Registratie kan via deze link.
 2. Partnering Tool: In het ‘online submission platform’ kan men gebruik maken van een ‘partnering tool’, die onderzoekers moet ondersteunen in het vormen van consortia.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu en Alain Deleener

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be