Aankondiging ERA-NET BioDivClim cofund-oproep

“Biodiversity and Climate Change”

Begin september 2019 werd een nieuwe gezamenlijke oproep voor projectfinanciering geopend in kader van het BiodivERsA-partnerschap, dat zich richt op onderzoek naar ‘Biodiversity and Ecosystem Services’.

Deze specifieke oproep richt zich op ‘biodiversiteit en klimaatsverandering’, waar volgende thema’s aan bod zullen komen:

  • ‘Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people’
  • ‘Climate-biodiversity feedback processes’
  • ‘Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change’
  • ‘Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change’

Deadline voor pre-proposal indiening: dinsdag 5 november 2019, 16u CET (Brussel)

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de BiodivERsA-website worden geraadpleegd, evenals de ‘nationale’ FWO-richtlijnen, die van belang zijn voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- als het SBO-financieringskanaal, wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal, hetzij fundamenteel of strategisch, afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren. Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het fundamentele of strategische karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het BiodivClim-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium twee à drie Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR per project, voor drie jaar.

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit betreffen projecten met een primaire economische en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is.

Enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • Regionale (FWO) en federale middelen (BELSPO) kunnen niet worden geconcentreerd in eenzelfde consortium. Ook niet als het verschillende onderzoekers/instellingen betreffen.
  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men in de BiodivClim-oproep aan maximaal 2 verschillende consortia kan deelnemen, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen wordt verduidelijkt.
  • Indien het valorisatieaspect, een verplicht onderdeel bij SBO-projecten, onvoldoende uit de verf komt in de aanvraag, zal FWO naar bijkomende input vragen hieromtrent, van zodra de projectvoorstellen beschikbaar worden gemaakt door de BioDivClim-coördinatie. Desgewenst kunnen onderzoekers de FWO-administratie proactief informeren over het valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen (geen vast format, max. 1 A4 pagina), zodat de ontvankelijkheid voor indiening kan worden afgetoetst. Verzenden kan naar eranet@fwo.be.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

ERA-NET Cofund onder het kaderprogramma Horizon 2020 voorziet daarnaast in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking na de peer review resulteren in extra ondersteuning voor ook Vlaamse onderzoeksgroepen.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Alain Deleener en Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be