Aankondiging ERA-NET cofund on Food Systems and Climate (FOSC)

‘Food Systems and Climate’

Er werd een nieuwe gezamenlijke ERA-NET-oproep voor projectfinanciering geopend, met een sterk transcontinentaal karakter (Europa, Afrika, Latijns-Amerika), in kader van het FOSC-netwerk, dat zich richt op onderzoek naar voedselsystemen en klimaat(verandering)

Deze specifieke oproep focust op het volgende: ‘assessing the consequences of climate change on agri‐food markets and developing sustainable and resilient food value chains in the context of changing food needs and patterns (diets).’

De topics van de oproep zijn:

  • Assess climate change‐related risks for food value chains, including impacts on producers, prices, availability, quality, international trade and food security, and resulting changes in consumer behaviours;
  • Promote innovative technology deployment to build sustainable and resilient food value chains influenced by changing food needs and patterns, and to develop better efficiency of the inputs and outputs of food systems;
  • Improve resilience and reduce volatility in agri‐food production and food markets to sustainably improve food security in the context of climatic variation;
  • Reduce food losses under climate change, including novel approaches to valorise side streams and reduce food waste.

Deadline voor pre-proposal indiening: woensdag 19 februari 2020, 17h CET (Brussel tijd)

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de FOSC-website worden geraadpleegd. Naast de ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in de oproeptekst (5. FOSC general eligibility criteria) dienen onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen de ‘nationale’ FWO-richtlijnen te respecteren, die staan vermeld in het ‘National and Regional Funding Regulations’ document (vanaf p. 3). Naleving hiervan is van belang voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- als het SBO-financieringskanaal, wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal, hetzij fundamenteel of strategisch, afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren. Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘fundamentele’ of ‘strategische’ karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het FOSC-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt twee à drie Vlaamse subprojecten binnen een internationaal consortium tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR, voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het ‘National and Regional Funding Regulations’ document (vanaf p. 3).

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit betreffen projecten met een primaire economische en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is.

Enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen wordt verduidelijkt.
  • Wanneer het Vlaamse (FWO) deelproject een SBO-project betreft wordt de onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen gevraagd om proactief, voor de pre-proposal indiendeadline, een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, max. 1 A4 pagina), dat het valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen en in internationale context verduidelijkt. Verzenden kan naar eranet@fwo.be. Ook dit staat opgenomen in het ‘National and Regional Funding Regulations’ document (vanaf p. 3).
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

ERA-NET Cofund onder het kaderprogramma Horizon 2020 voorziet daarnaast in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking na de peer review resulteren in extra ondersteuning voor ook Vlaamse onderzoeksgroepen.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Alain Deleener en Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be