Aankondiging ‘European Joint Programming’ (EJP) on Rare Diseases - cofund oproep 2020

“Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases”

Er werd een nieuwe cofund-oproep voor projectfinanciering geopend in kader van de ‘EJP on Rare Diseases’, een ruim opgezet programma dat zich zowel op Europees als internationaal vlak op de coördinatie van onderzoek naar zeldzame ziekten richt.

Het thema van deze specifieke oproep focust op: ‘Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases’. Tenminste één van volgende topics moet in het projectvoorstel worden opgenomen:

  1. Development of novel therapies in a preclinical setting (including small molecules, repurposing drugs, cell and gene advanced therapies) focusing on condition(s) with unmet medical needs.
  2. Use of disease models suitable for medicinal product’s development according to EMA guidelines.
  3. Development of predictive and pharmacodynamics (PD) biomarkers (with appropriate analytical methods e.g. OMICS) in a preclinical setting (e.g. in the validated model or in pre-collected human samples) for monitoring the efficiency of the therapy. The model chosen must mimic the human diseases and be transposable so that the biomarker identified in animals can be valid for humans
  4. Proof of principle studies fostering an early (pre-clinical) stage of drug development (excluding interventional clinical trials of phase 1-4).

Deadline voor pre-proposal indiening: dinsdag 18 februari 2020, 14 u CET (Brussel)

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de EJP-website worden geraadpleegd. Naast de algemene richtlijnen en ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in de oproeptekst dienen onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen de ‘nationale’ FWO-richtlijnen te respecteren, die staan vermeld in het ‘Guidelines for Applicants’ document (vanaf p. 17). Naleving hiervan is essentieel voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- als het SBO-financieringskanaal, wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal, hetzij fundamenteel of strategisch, afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren. Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘fundamentele’ of ‘strategische’ karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het EJP-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt twee à drie Vlaamse subprojecten binnen een internationaal consortium tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR, voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het ‘Guidelines for Applicants’ document (vanaf p. 17).

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit betreffen projecten met een primaire economische en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is. 

Nog enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen, opgenomen in het in het ‘Guidelines for Applicants’ document, wordt verduidelijkt.
  • Wanneer het Vlaamse (FWO) deelproject een SBO-project betreft wordt de onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen gevraagd om proactief, voor de pre-proposal indiendeadline, een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, max. 1 A4 pagina), dat het valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen en in internationale context verduidelijkt. Verzenden kan naar eranet@fwo.be.
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

ERA-NET Cofund onder het kaderprogramma Horizon 2020 voorziet daarnaast in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking na de peer review resulteren in extra ondersteuning voor ook Vlaamse onderzoeksgroepen.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Alain Deleener en Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be