Aankondiging ‘ICRAD’ ERA-NET–oproep 2020 ‘Infectious animal diseases’

Met enige vertraging werd alsnog een nieuwe gezamenlijke ERA-NET-oproep geopend voor projectfinanciering in kader van het ICRAD-netwerk, dat draait rond multidisciplinair onderzoek naar de bevordering van diergezondheid en dierwelzijn. De focus richt zich met name op onderzoek naar enkele epidemische en (her)opkomende dierziekten zoals Afrikaanse Varkenspest en Influenza, alsook op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische- en interventie-strategieën.

In deze specifieke oproep komen 3 onderzoeksdomeinen aan bod:

  1. Verbeterd inzicht in epidemische en opkomende infectieuze dierziekten.
  2. Generische technologieplatformen voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde vaccins.
  3. High-Throughput, snelle, accurate en gemakkelijk te gebruiken diagnostische veldtesten.

Deadline voor pre-proposal indiening: 31 maart 2020, 14h CET (Brussel)

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de ICRAD-website worden geraadpleegd. In de oproeptekst staan - naast de algemene richtlijnen - eveneens de ‘nationale’ FWO-ontvankelijkheidscriteria vermeld (vanaf p. 28), die bijgevolg van belang zijn voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject met FWO-financiering.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- als het SBO-financieringskanaal, wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal, hetzij fundamenteel of strategisch, afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren. Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘fundamentele’ of ‘strategische’ karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het ICRAD-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium twee à drie Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR per project, voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in de oproeptekst (vanaf p. 28).

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit betreffen projecten met een primaire economische- en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is.

Enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen per oproep, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen wordt verduidelijkt.
  • Wanneer het Vlaamse (FWO) deelproject een SBO-project betreft wordt de onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen gevraagd om proactief, voor de pre-proposal indiendeadline, een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, max. 1 A4-pagina), dat het valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen en in internationale context verduidelijkt. Verzenden kan naar eranet@fwo.be.
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Automatische verlengingen worden binnen dit deelnamekader niet toegestaan.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

ERA-NET Cofund onder het kaderprogramma Horizon 2020 voorziet daarnaast in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking na de peer review resulteren in extra ondersteuning voor ook Vlaamse onderzoeksgroepen.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Alain Deleener en Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be