Aankondiging ‘JPco-fuND 2’ ERA-NET–oproep 2020 ‘Neurodegenerative diseases’

Er staat momenteel een ERA-NET-oproep open in kader van het JPco-fuND 2-netwerk, dat draait rond onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten. Het thema van de oproep betreft: “novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to neurodegenerative diseases”.

Deadline voor pre-proposal indiening: 3 maart 2020, 15u CET (Brussel)

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de JPND-website worden geraadpleegd, waar onder meer de oproeptekst beschikbaar is. Daarnaast is er ook een afzonderlijk document raadpleegbaar dat de nationale ontvankelijkheidscriteria samengevat weergeeft, die bijgevolg van belang zijn voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject met FWO-financiering.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- als het SBO-financieringskanaal, wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal, hetzij fundamenteel of strategisch, afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren. Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘fundamentele’ of ‘strategische’ karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het JPco-fuND 2-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium één Vlaams project tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR per project, voor maximaal drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het ‘country specific information sheet’.

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit betreffen projecten met een primaire economische- en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is.

Enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen per oproep, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen wordt verduidelijkt.
  • Wanneer het Vlaamse (FWO) deelproject een SBO-project betreft wordt de onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen gevraagd om proactief, voor de pre-proposal indiendeadline, een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, max. 1 A4-pagina), dat het valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen en in internationale context verduidelijkt. Verzenden kan naar eranet@fwo.be.
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Automatische verlengingen worden binnen dit deelnamekader niet toegestaan.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Alain Deleener en Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be