Reglement “Krediet Effel Schenking”

Art. 1.

Om de twee jaar wordt een krediet EFFEL Schenking toegekend.

Art. 2.

Dit krediet, ten bedrage van € 7.450, wordt toegekend aan een onderzoeker,  verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap en in ambtshalve geregistreerde hoger onderwijsinstellingen (artikel 7 van het structuurdecreet) die de graad van doctor kunnen toekennen (artikels 54-55 van het structuurdecreet) of aan een Vlaamse of aan een Federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek, om onderzoek op het gebied van cancerologie en leukemie aan te moedigen.

Art. 3.

De aanvragen moeten worden ingediend bij het FWO, uiterlijk op 1 april om 17u00, die het jaar waarop de uitgaven betrekking hebben voorafgaat, via het online aanvraagformulier "Krediet aan Navorsers". Zo deze datum een zaterdag of zondag is, wordt de indiendatum verdaagd tot de daaropvolgende maandag om17u00.

Art. 4.

Het krediet wordt toegekend door de Raad van Bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen op voorstel van de wetenschappelijke commissies van het FWO en is bestemd ter financiering van apparatuur en/of werkingskosten.

Art. 5.

De aanwending van deze schenking moet gebeuren volgens de bepalingen van het reglement Krediet aan Navorsers.

Art. 6.

Alle eventuele problemen in verband met de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen alsook deze omtrent de toekenning van het krediet zelf, worden zonder mogelijkheid van verhaal door het FWO beslecht.

22/06/2011