Reglement Krediet voor een wetenschappelijke opdracht

ALGEMEEN REGLEMENT

Het algemeen reglement is van toepassing.
Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn on line beschikbaar
Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon 02 512 91 10.

Art. 1.

Het FWO – Vlaanderen kan, op advies van de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten, een wetenschappelijke opdracht toekennen aan een onderzoeker die, op het ogenblik van de aanvang van het krediet, voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

1° heeft minstens een 80% (bezoldigd) ZAP‐ aanstelling aan een Vlaamse universiteit, of

2° is ten minste voor 80% (bezoldigd) als ZAP‐lid aangesteld aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, voor zover de aanvraag onderzoek in godsdienstwetenschappen of godgeleerdheid betreft, of

3° is ten minste voor 80% (bezoldigd) als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar verbonden aan de Hogere Zeevaartschool en houder van een doctoraat, voor zover de aanvraag wetenschappelijk onderzoek in de nautische wetenschappen betreft, of

4° is ten minste voor 80% (bezoldigd) als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar verbonden aan (of aangesteld in een functie met equivalente Engelstalige benaming) de Vlerick Management School en houder van een doctoraat, voor zover de aanvraag wetenschappelijk onderzoek in de managementwetenschappen betreft, of

5° is ten minste voor 80% (bezoldigd) als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar verbonden aan de Antwerp Management School en houder van een doctoraat, voor zover de aanvraag wetenschappelijk onderzoek in de managementwetenschappen betreft, of

6° is ten minste voor 80% (bezoldigd) als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde en houder van een doctoraat, voor zover de aanvraag wetenschappelijk onderzoek in tropische geneeskunde en diergeneeskunde en in gezondheidszorg in ontwikkelingslanden betreft, of

7° is een bezoldigd ZAP‐lid met een aanstelling van 5% (bezoldigd) aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct‐kliniekhoofd of houder van een gelijkgestelde functie in een Universitair Ziekenhuis.

De wetenschappelijke opdracht heeft tot doel de onderzoeker van iedere pedagogische verplichting vrij te stellen om zich volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek.

Art. 2.

De duur van de opdracht is minimum 3 en maximum 12 maanden en is niet verlengbaar. De toelage hieraan verbonden is € 2.500 per maand en wordt aan de onthaalinstelling, waaraan de begunstigde verbonden is, gestort. De subsidie kan door de betrokken onthaalinstelling zowel aangewend worden voor de vervanging van betrokkene als om de beneficiant in zijn onderzoekstaak te ondersteunen. 

Art. 3.

In de loop van het trimester dat volgt op het beëindigen van de opdracht dient de begunstigde aan het FWO – Vlaanderen een verslag over de uitgevoerde wetenschappelijke opdracht toe te sturen. 

Art. 4.

De indiendata zijn vastgesteld op 1 april en 1 oktober van elk jaar. De aanvragen moeten door het hoofd van de onthaalinstelling minimum 3 maanden vóór de aanvang van de wetenschappelijke opdracht bij het FWO – Vlaanderen ingediend worden.

21/09/2016