Wetenschappelijke Opdracht (sabbatical leave)

Momenteel wordt het krediet voor een wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave) hervormd. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk een aanvraag hiervoor in te dienen. Een geoptimaliseerde versie van dit kanaal zal gelanceerd worden op 6 januari 2020. Binnen dit hernieuwde kanaal zal het FWO niet langer de noodzaak van een wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave) beoordelen en zullen kosten ter vervanging van de aanvrager niet langer ontvankelijk zijn. Het krediet voor een wetenschappelijke opdracht zal de vorm aannemen van een ‘werkingstoelage sabbatsverlof’ die de aanvrager tijdens zijn/haar wetenschappelijke opdracht financieel ondersteunt wat onderzoeksgerelateerde (o.a. reis- en verblijfskosten) activiteiten betreft. Enkel kandidaten waarvoor de onthaalinstelling het engagement aangaat om de kandidaat te ontlasten van onderwijs- en administratieve taken zullen in aanmerking komen voor dergelijke werkingstoelage.

Doel?

Het krediet voor een wetenschappelijke opdracht steunt onderzoekers, verbonden aan één van de ontvankelijke onthaalinstellingen uit de Vlaamse Gemeenschap (zie reglement Artikel 1), om zich gedurende 3 maanden tot één jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Dankzij deze financiering kunnen zij tijdens deze periode vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

Kenmerken?

 • Bedrag van 2.500 EUR per maand.
 • Toelage wordt aan de onthaalinstelling gestort en kan zowel worden aangewend voor de vervanging van de betrokkene als om de beneficiant in zijn onderzoekstaak te ondersteunen.
 • Indiendata: tot en met 1 april (17u00) en tot en met 1 oktober (17u00).
 • Bekendmaking resultaten: via hoofd van de onthaalinstelling en via persoonlijke brief aan de aanvrager.

Profiel en voorwaarden?

 • Je voldoet, op het ogenblik van de aanvang van het krediet voor een wetenschappelijke opdracht, minstens aan één van de volgende voorwaarden:
  • je hebt minstens een 80% ZAP‐ aanstelling aan een Vlaamse universiteit, of
  • je bent ten minste voor 80% als ZAP‐lid aangesteld aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, of
  • je bent ten minste voor 80% als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar (of aangesteld in een functie met equivalente Engelstalige benaming) en houder van een doctoraat, verbonden aan:
   • de Hogere Zeevaartschool, of aan
   • de Vlerick Management School, of aan
   • de Antwerp Management School, of aan
   • het Instituut voor Tropische Geneeskunde, of
  • je bent een bezoldigd ZAP‐lid met een aanstelling van 5% aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct‐kliniekhoofd of houder van een gelijkgestelde functie in een Universitair Ziekenhuis.

Hoe aanvragen?

 • Je moet je aanvraag tijdig aan het hoofd van jouw onthaalinstelling bezorgen. (Let op: voor indieningen na 1 april 2017 moet het nieuwe aanvraagformulier worden gebruikt.) 
 • Het hoofd van jouw onthaalinstelling stuurt de aanvraag minstens 3 maanden voor de aanvang van de wetenschappelijke opdracht door aan het FWO vóór de uiterste indiendatum 1 april (17u00) of 1 oktober (17u00).
 • Je aanvraag wordt aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) voorgelegd.

Reglementen en downloads