Krediet voor een kort studieverblijf in het buitenland

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Doel?

Dit krediet steunt onderzoekers die voor een korte periode in het buitenland wensen te verblijven om zich te specialiseren in hun onderzoek of informatieopdrachten uit te voeren. Zo wil het FWO de mobiliteit en de internationale contacten tussen onderzoeksgroepen stimuleren.

Dankzij dit krediet krijgen jonge onderzoekers de kans zich te specialiseren. Gevorderde onderzoekers krijgen de mogelijkheid om in het buitenland wetenschappelijke opdrachten uit te voeren en hun wetenschappelijke expertise verder uit te diepen.

Kenmerken?

 • Verblijf van maximaal 1 maand (31 dagen) in het buitenland.
 • Krediet:
  • betaling van de verplaatsingskosten Brussel – plaats van kort studieverblijf (heen en terug);
  • forfaitaire vergoeding van € 66 per dag, met een maximum van €1.650, voor verblijven die meer dan zeven dagen in beslag nemen.
 • Indiening: online in het Engels ten laatste 3 maanden vóór afreis.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent tijdens de volledige duur van je verblijf in het buitenland verbonden aan een universiteit of universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap of aan een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling (zie reglement voor uitgebreide info).
 • Let op: voor aanvragen met vertrekdatum vanaf 1 oktober 2016 is er geen nationaliteitsvereiste meer voor predoctorale kandidaten. Wel dien je als PhD student je masterdiploma behaald te hebben in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (zie reglement voor uitgebreide info). Voor aanvragers vanaf postdoctoraal niveau zijn er geen nationaliteits- of diplomavereisten.
 • Je beschikt over minstens één peer-reviewed publicatie. Opmerking: er kan van deze vereiste worden afgeweken, mits grondige motivatie in de daartoe voorziene plaats in het online aanvraagformulier.
 • Indien je reeds over een werkingstoelage beschikt via een toegekende beurs of mandaat, kan je geen reiskrediet voor een congres, kort studieverblijf of deelname aan een workshop/cursus in één van de lidstaten van de E.E.R. of Zwitserland aanvragen, daar je je werkingstoelage hiervoor kunt aanwenden.
 • In de categorie korte studieverblijven, workshops/cursussen en congreskredieten kan je per persoon en per burgerlijk jaar maximum twee kredieten toegekend krijgen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden vóór afreis in het Engels in. Bij een correcte indiening, ontvangt u onmiddellijk een bevestiging per e-mail. Indien dit niet het geval is, dient u contact op te nemen via interprog@fwo.be
 • Je voegt een uitnodiging van de buitenlandse onthaalinstelling toe.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
 • Indien je als onderzoeker geen lid bent van het zelfstandig academisch personeel, wordt het advies van je promotor of van het hoofd van je onderzoekseenheid gevraagd. Ook voor onderzoekers verbonden aan een Vlaamse of federale wetenschappelijke instelling die geen vaste aanstelling in statutair verband hebben, is advies van het hoofd van de onderzoekseenheid vereist. Laattijdig indienen van dit advies resulteert in onontvankelijkheid van de aanvraag.  

Gelieve er rekening mee te houden dat de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) niet samenkomt in augustus.

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraagformulier.
 • Melding buitenlands verblijf.

Gelieve er rekening mee te houden dat de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) niet samenkomt in augustus.