Reglement Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland

ALGEMEEN REGLEMENT

Het algemeen reglement is van toepassing.

Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn online beschikbaar.

Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon 02 512 91 10.

ALGEMENE BESCHIKKING

Art. 1.

§1 Het ‘Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland’ is bestemd om aan toekomstige ERC kandidaten de mogelijkheid te bieden in het buitenland (extra) internationale onderzoekservaring op te doen bij voormalige of huidige ERC laureaten.

Dergelijk buitenlands verblijf heeft tot doel de vaardigheden van de toekomstige ERC kandidaten aan te scherpen door mee te werken in een excellente onderzoeksomgeving teneinde hun onderzoekersprofiel en -visie te optimaliseren vooraleer zelf een ERC grant aan te vragen.

§2 De begunstigde verplicht zich ertoe om binnen de twee ERC-oproepen die plaatsvinden na het afronden van het lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland, een effectieve aanvraag voor een ERC grant (starting, consolidator of advanced) in te dienen bij de European Research Council. De begunstigde dient het FWO van deze ERC-aanvraag via e-mail (via interprog@fwo.be) op de hoogte te brengen. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan het reiskrediet teruggevorderd worden.

Art. 2.

§1 De kandidaat dient bij indiening van de aanvraag houder te zijn van een diploma van Doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat wettelijk of in toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend, conform de bepalingen van Artikel V 20 van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs van 1 oktober 2013.

§2 De kandidaten voor een dergelijk reiskrediet(*) dienen tijdens de volledige duur van hun verblijf een salaris of beurs te ontvangen met een minimale aanstelling van 50% aan:

  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

(*)      Franse benaming: Bourse de voyage du Fonds de la Recherche Scientifique – Flandre (FWO).

Duitse benaming: Reisestipendium des Fonds für Wissenschaftliche Forschung – Flandern. (FWO). 

Engelse benaming: Travel Grant of the Research Foundation – Flanders (FWO).

Art. 3.

§1 Aanvragen voor een ‘Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland’ dienen uiterlijk 3 maanden vóór afreis online (via interprog@fwo.be) te worden ingediend in het Engels. Deze indientermijn is strikt bindend.

§2 Aan de aanvraag dient een aanbevelingsbrief (Recommendation Letter) van de buitenlandse onthaalonderzoeker toegevoegd te worden alsook een intentieverklaring van de buitenlandse onthaalinstelling (Letter of Intent) en een outline van de toekomstige ERC aanvraag.

Art. 4.

§1 Per persoon en per burgerlijk jaar kan slechts één ‘Krediet voor een lang verblijf in het buitenland’ (inclusief een lang verblijf bij een ERC Grantee) toegekend worden. De toegekende kredieten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden.

§2 De totale maximale duur van lange verblijven in het buitenland (inclusief een lang verblijf bij een ERC Grantee) is één jaar per termijn van drie jaar, te tellen vanaf de startdatum van het eerste toegekende verblijf.

Art. 5.

Het bevoegde instellingsbestuur moet over de ingediende aanvraag worden ingelicht. 

Art. 6. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur dd. 22 mei 2019)

§1 Het ‘Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland’ kan slechts toegekend worden voor verblijven van meer dan 1 maand en maximum 6 maanden en is niet hernieuwbaar.

§2 In principe wordt de toegekende periode aaneensluitend opgenomen. Omwille van sociale of familiale redenen en mits een grondige motivatie, kan hierop een uitzondering worden aangevraagd.

Art. 7.

Bij goedkeuring van de aanvraag komt het FWO tussen in de verplaatsing, heen en terug, België - plaats van bestemming, en kan er een forfaitaire verblijfsvergoeding (**) verleend worden. Hoger vermelde toelagen zijn uitsluitend en alleen bestemd voor de beneficiant. 

(**) De forfaitaire verblijfsvergoeding bedraagt € 66,00 per dag of € 1.650,00 per maand.

Art. 8.

§1 De belanghebbenden moeten de toelagen vermelden die ze voor hetzelfde doel bij andere Belgische of buitenlandse instanties hebben bekomen of aangevraagd. De belanghebbenden dienen het FWO op de hoogte te brengen van de uitslag van de aangevraagde toelages die voor hetzelfde doel bij andere instanties werden aangevraagd.

§2 Bij toekenning van het ‘Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland’ zal rekening gehouden worden met het bedrag dat wordt toegekend vanuit andere financiële bronnen (andere kredieten, beurzen enzovoort).

Art. 9.

De toelage wordt gestort op de rekening van de begunstigde in België. 

Art. 10.

De beneficianten verbinden er zich toe op het einde van het lang verblijf bij de ERC Grantee in het buitenland, waarvoor hen een krediet van het FWO werd toegekend, naar België terug te keren.

Art. 11.

§1 Binnen de drie maanden na hun terugkeer in België, dienen de beneficianten een omstandig wetenschappelijk verslag over het doorgevoerde verblijf, bij het FWO in te dienen.

§2 Tevens dienen ze een financiële verantwoording van de volledige financieringsenveloppe omtrent het gebruik van zowel het toegekende FWO krediet alsook van eventuele bijkomende toelagen bekomen bij andere instanties aan het FWO te sturen. Het FWO kan de onkosten enkel dekken op basis van originele bewijsstukken van de gemaakte kosten.

TOEPASSINGSMODALITEITEN

Art. 12.

Verplaatsingskosten

Bij toekenning boekt de begunstigde op voorlegging van de officiële originele toekenningbrief bij een door het FWO gemachtigde reisagent de reis.

  • Per vliegtuig: in economy class.
  • Per trein: voordeligste tarief

De factuur wordt rechtstreeks aan het FWO gestuurd.

Indien het verblijf op meerdere locaties wordt doorgevoerd, worden enkel de eerste verplaatsing (heen) en de laatste verplaatsing (terug) afzonderlijk vergoed.

Bij verplaatsing per wagen wordt aan de kredietgenieter een kilometervergoeding betaald, met een maximum van € 800,00.

De begunstigde is automatisch gedekt door een reisongevallenverzekering bij AIG. Hiertoe dient hij/zij wel een formulier ‘melding buitenlands verblijf’ in te vullen (beschikbaar op www.fwo.be).

 

21/09/2016