Bilaterale Onderzoeksamenwerking China

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsakkoorden, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is China. Het FWO ondertekende in november 2017 een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘National Natural Science Foundation of China’ (NSFC) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten. Voor de oproep met deadline in 2018 is de samenwerking beperkt tot de natuurwetenschappen, ingenieurswetenschappen, managementwetenschappen en medische wetenschappen in de volgende thema’s (gelinkt aan de ‘NSFC scientific departments’):

 • Wiskunde en fysica
 • Chemie
 • Life sciences
 • Aardwetenschappen
 • Ingenieurs- en materiaalwetenschappen
 • Informatica
 • Managementwetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit China
 • Looptijd project: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten aangevraagd bij FWO: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • Bijkomende uitrusting/‘matching funding’ aangevraagd bij FWO: maximum € 150.000
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Samenwerking met partners uit China heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (zie artikel 3 reglement onderzoeksprojecten).
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en) (zie artikel 9 reglement onderzoeksprojecten).
 • In het kader van deze oproep met NSFC kan je slechts 1 maal optreden als promotor of co-promotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de onthaalinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Projecten in het kader van deze samenwerking staan los van de reguliere projectcompetitie en:
  • tellen bijgevolg niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projectenper aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor;
  • worden niet in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project;
  • daarenboven moeten promotoren-woordvoerders die een project toegewezen kregen, geen aanvraagronde overslaan alvorens opnieuw een aanvraag te kunnen indienen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en NSFC, volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Chinese onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Je stelt in je aanvraag 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in China komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Chinese partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • Een gemeenschappelijk selectiecomité samengesteld uit experten aangeduid door FWO en NSFC maakt een finale rangschikking.
 • Het selectiecomité brengt verslag uit aan de raad van bestuur van FWO en NSFC. De raad van bestuur beslist over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Kaderovereenkomst FWO & NSFC
  Kaderovereenkomst tussen het FWO en zijn Chinese partner NSFC.
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.