Bilaterale Onderzoeksamenwerking Vietnam

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsprojecten, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de zes geselecteerde landen is Vietnam. Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘National Foundation for Science and Technology Development’ (NAFOSTED) voor het financieren van fundamenteel onderzoek in volgende domeinen:

 • Wiskunde, computerwetenschappen en informatica
 • Fysica
 • Chemie
 • Biologische wetenschappen
 • Medische wetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Materiaalonderzoek
 • Landbouwwetenschappen
 • Milieuwetenschap, ecologie en aardwetenschappen
 • Kunsten, cultuur- en gedrags-/maatschappijwetenschappen

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partners uit Vietnam
 • Looptijd projecten: 2 of 3 jaar
 • FWO personeels- en werkingskosten: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • Indiendatum: oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: november-december 2017
 • Start project: 1 januari 2018
 • Slaagpercentage 2015: 26%

Profiel en voorwaarden?

 • Samenwerking met partners uit Vietnam heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (zie artikel 3 reglement onderzoeksprojecten).
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en) (artikel 9 reglement onderzoeksprojecten).
 • In het kader van deze oproep met NAFOSTED kan je slechts 1 maal optreden als promotor of co-promotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De aanvragen in het kader van deze bilaterale onderzoekssamenwerking met Vietnam tellen niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor. Daarenboven moeten promotoren-woordvoerders die een project toegewezen kregen, geen aanvraagronde overslaan alvorens opnieuw een aanvraag te kunnen indienen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Jullie gezamenlijke volledig geïntegreerde aanvraag wordt gelijktijdig ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en NAFOSTED volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Vietnamese onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Je stelt in je aanvraag 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Vietnam komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Vietnamese partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • Een gemeenschappelijk selectiecomité samengesteld uit experten aangeduid door FWO en NAFOSTED maakt een finale rangschikking.
 • Het selectiecomité brengt verslag uit aan de raad van bestuur van FWO en NAFOSTED. De raad van bestuur beslist over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads