Samenwerking met Luxemburg

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Luxemburg verder op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Luxemburgse Fonds National de la Recherche (FNR). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

Net zoals bij de reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek is het mogelijk om een junior of senior onderzoeksproject in te dienen.

Kenmerken?

 • Voor de samenwerking met FNR wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWO steeds optreedt als Lead Agency. Aanvragen dienen bijgevolg steeds door de Vlaamse partner via het FWO via E-loket te worden ingediend. De Luxemburgse partner dient ook de nodige documenten bij FNR in te dienen.
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: 4 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van €45.000 tot €130.000.
 • FWO uitrusting/“matching funding”: maximum €150.000.
 • FWO Indiendatum: 01 april 2019 (17u00).
 • Bekendmaking resultaten: december 2019.
 • Start project: 01 januari 2020.
 • Slaagpercentage 2019: wordt samen geëvalueerd met de reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek.

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat enkel mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7).
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Naast de Luxemburgse partner, kunnen co-promotoren van een of meerdere niet-Vlaamse en niet-Luxemburgse universiteiten bij het onderzoeksproject betrokken worden met financiering van max. 10% (voor alle niet-Vlaamse en niet-Luxemburgse universiteiten samen) van het totale FWO onderzoeksbudget.
 • Junior projecten: promotor-woordvoerder en alle (co-)promotoren, inclusief de Luxemburgse partners en indien van toepassing andere buitenlandse partners, moeten hun eerste doctoraatsdiploma maximaal 12 jaar voor 01 april 2019 verworven hebben.
 • Senior projecten: promotor-woordvoerder of één van de (co-)promotoren, inclusief de Luxemburgse partners en indien van toepassing andere buitenlandse partners, heeft zijn/haar eerste doctoraatsdiploma meer dan 12 jaar voor 01 april 2019 verworven.
 • Voor de aanvraagronde 2019 vallen de FWO-FNR aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent dat:
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.
 • Bekijk de overgangsmaatregelen.
 • De voorwaarden voor deelname van Luxemburgse partners, inclusief de ontvankelijkheidscriteria, ontvankelijke kosten, alsook de specifieke voorwaarden voor indiening zijn samengevat in de FNR INTER guidelines.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In hoofdlijnen verloopt de aanvraagprocedure als volgt:
  • De Vlaamse partner dient de aanvraag in het Engels in via het FWO E-loket rekening houdende met de bovenvermelde deadline.
  • Daarenboven moet de Luxemburgse partner ook de volgende 4 documenten bij FNR indienen:
   • FWO-aanvraagformulier
   • INTER budget sheet
   • INTER budget details
   • INTER project plan
  • Deze documenten moeten worden ingediend bij FNR uiterlijk vijf dagen na de FWO-deadline voor het indienen van aanvragen. Deze documenten en meer uitleg bij de procedure, zijn terug te vinden op de FNR website.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Je vindt het sjabloon voor deze verklaring hier.
 • Elke (co)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt en hier.
 • Elke promotor(-woordvoerder) en co-promotor van zowel het Vlaamse als Luxemburgse onderzoeksteam en indien van toepassing elke andere buitenlandse co-promotor moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en FNR checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO expertpanels): 2-16 september 2019. De deadline voor indiening wordt dit jaar uitzonderlijk verlengd tot 23 september.
 • De FWO expertpanels buigen zich over je aanvraag. Het is de aanvrager zelf die de verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van het expertpanel.
 • De raad van bestuur van FWO en FNR beslissen over de aanstelling.
 • Je krijgt nadien feedback over je aanvraag.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies. Bekijk de presentatie

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO ook de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze nieuwe lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)