Samenwerking met Luxemburg

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Luxemburg verder op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Luxemburgse Fonds National de la Recherche (FNR). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

Net zoals bij de reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek is het mogelijk om een junior of senior onderzoeksproject in te dienen.

Kenmerken?

 • Voor de samenwerking met FNR wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWO steeds optreedt als Lead Agency. Aanvragen dienen bijgevolg steeds door de Vlaamse partner via het FWO via E-loket te worden ingediend. De Luxemburgse partner dient ook de nodige documenten bij FNR in te dienen.
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: in principe 4 jaar, minimum 2 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 or € 20.000 per jaar mogelijk.
 • FWO uitrusting: maximum € 150.000 per project.
 • FWO Indiendatum: De uiterste indiendatum wordt verschoven van 1 april naar 14 april, 10 u. De referentiedatum voor de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zoals het maximum van 12 jaar postdoctorale anciënniteit voor elk (mede-)indiener van een junior-project, blijft 1 april. Wie toen dus een junior-project wilde en kon indienen, blijft die mogelijkheid ook tot 14 april behouden.
 • Bekendmaking resultaten: december 2020.
 • Start project: 01 januari 2021.
 • Slaagpercentage 2020: wordt samen geëvalueerd met de reguliere FWO-onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek.

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en/of personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat enkel mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van zowel Vlaamse als Luxemburgse partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7) en dit onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Naast de Luxemburgse partner, kunnen co-promotoren van een of meerdere niet-Vlaamse en niet-Luxemburgse onderzoeksinstellingen bij het onderzoeksproject betrokken worden met financiering van max. 10% (voor alle niet-Vlaamse en niet-Luxemburgse onderzoeksinstellingen samen) van het totale FWO-onderzoeksbudget.
 • Junior projecten: promotor-woordvoerder en alle (co-)promotoren, inclusief de Luxemburgse partners en indien van toepassing andere buitenlandse partners, moeten hun eerste doctoraatsdiploma maximaal 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven hebben.
 • Senior projecten: promotor-woordvoerder of één van de (co-)promotoren, inclusief de Luxemburgse partners en indien van toepassing andere buitenlandse partners, heeft zijn/haar eerste doctoraatsdiploma meer dan 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven.
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als co-promotor.
 • FWO-FNR aanvragen vallen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent dat:
  • De aanvragen in het kader van deze Lead Agency met Luxemburg meetellen voor de berekening van het maximum van twee projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als promotor-woordvoerder of (co-)promotor.
  • Toegekende FWO-FNR projecten startende vanaf 01/01/2019 worden in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project. Voor (co-)promotoren van een partnerinstelling binnen een instelling-overschrijdend project  zonder eigen budget telt het project niet mee voor dit totaal. Projecten gestart voor 1 januari 2019 tellen evenmin mee.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.
 • De voorwaarden voor deelname van Luxemburgse partners, inclusief de ontvankelijkheidscriteria, ontvankelijke kosten, alsook de specifieke voorwaarden voor indiening zijn samengevat op volgende website.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In hoofdlijnen verloopt de aanvraagprocedure als volgt:
  • De Vlaamse partner dient de aanvraag in het Engels in via het FWO E-loket rekening houdende met de bovenvermelde deadline.
  • Daarenboven moet de Luxemburgse partner ook de volgende 4 documenten bij FNR indienen via het FNR Online Grant Management System:
   • FWO-aanvraagformulier
   • INTER budget sheet
   • INTER budget details
   • INTER project plan
 • Deze documenten moeten worden ingediend bij FNR uiterlijk vijf dagen na de FWO-deadline voor het indienen van aanvragen. Deze documenten en meer uitleg bij de procedure, zijn terug te vinden op de FNR website.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) van zowel het Vlaamse als Sloveense onderzoeksteam en indien van toepassing elke andere buitenlandse co-promotor:
  • moet beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
  • dient een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en FNR checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels): 2-16 september 2020.
 • De FWO expertpanels buigen zich over je aanvraag. Het is de aanvrager zelf die de verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van het expertpanel.
 • De raad van bestuur van FWO en FNR beslissen over de aanstelling.
 • Je krijgt nadien feedback over je aanvraag.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Reglement interne en externe peer review
  Dit reglement beschrijft de vereisten voor de samenstelling van de Expertpanels en de gedragscode voor de experten, evenals de score- en selectiemethodiek (besluitvormingsproces). De samenstelling van de expertpanels projecten wordt begin mei 2020 op de FWO-website gepubliceerd.
 • Voorbeeld aanvraagformulier
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies.

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)