Maatregelen Coronavirus

In het kader van de maatregelen die in België en vele andere landen worden genomen tegen de verspreiding van het Corona-virus, voert ook het FWO enkele aanpassingen door. Hiernaast kende het FWO ook 2,5 miljoen euro toe aan onderzoek rond COVID-19.

Uitvoering lopende projecten

Als onderzoekers vertraging oplopen en/of andere problemen ondervinden bij de uitvoering van hun onderzoeksproject fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek en/of TBM ten gevolge van de situatie die het coronavirus veroorzaakt, kunnen ze gebruik maken van de reglementair voorziene mogelijkheid om twee jaar na de formele einddatum van het project zowel de middelen voor personeel als die voor werking verder aan te wenden met het oog op de afronding van het onderzoek.

Wat de EOS onderzoeksprojecten betreft, namen F.R.S.-FNRS en FWO, gezien de huidige COVID-19 problematiek, de gezamenlijke beslissing dat zowel de middelen voor werking als die voor personeel tot twee jaar na de formele einddatum van het project aangewend kunnen worden met het oog op de afronding van het onderzoek. Dit in plaats van 1 jaar voor de personeelskredieten, volgens Art. 20 §3. Uiteraard moeten de limieten van de initieel toegekende budgetten steeds worden gerespecteerd. De voorziene einddatum van de EOS onderzoeksprojecten blijft eveneens behouden (nl. 31 december 2021).

In de verslaggeving over het project kunnen de onderzoekers aangeven welke vertraging en problemen zijn opgetreden ten gevolge van de situatie t.g.v. het coronavirus. Het FWO zal de expertpanels die verslagen beoordelen er uitdrukkelijk op wijzen dat ze rekening dienen te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

Het FWO zal ook bekijken hoe vertragingen e.d. ten gevolge van de huidige problematiek nog op andere manieren kunnen worden opgevangen. Nadere communicatie daarover volgt later.

Projecten TBM

De evaluatie van de TBM-projectvoorstellen zal plaatsvinden in oktober in plaats van juni. Omwille van de gezondheidssituatie is beslist om de interactie tussen de panelleden en de aanvragers te vervangen door een schriftelijke procedure, waarbij panelleden vragen tot verduidelijking kunnen stellen aan de aanvragers. De data waarop deze vragen tot verduidelijking zullen worden overgemaakt, zullen voor de zomer worden gecommuniceerd per e-mail aan de promotor. Gesteunde projecten zullen van start kunnen gaan op 1 januari 2021.

Projecten Europese Programma’s

Voor bepaalde oproepen met FWO-deelname, in het kader van de Europese programma’s (ERA-NET, EJP, JPI), worden maatregelen getroffen die onderzoekers moeten toelaten om projectvoorstellen te kunnen afwerken door de indientermijn te verlengen. Deze, voornamelijk Europese, multilaterale samenwerkingsverbanden ondervinden sterke hinder door de gebeurtenissen, gezien de veelheid aan betrokken partners en landen/regio’s, die allen kampen met organisatorische problemen.

Het is niet zo dat de indiendeadlines voor alle oproepen systematisch worden verlengd. Dit wordt per netwerk en per oproep afzonderlijk bekeken, in samenspraak met alle betrokken nationale/regionale financiers. Het FWO zal de centrale onderzoeksdiensten van de Vlaamse kennisinstellingen op de hoogte brengen bij eventueel uitstel, wat eveneens zal worden aangepast op de FWO-website, bij de aankondigingen van de oproepen. Vanzelfsprekend wordt dit ook opgenomen op de websites en in de communicatie(kanalen) van de specifieke netwerken in het bijzonder.

Uitvoering lopende mandaten

Corona-ouderschapsverlof

Als u aan de door de RVA gestelde voorwaarden voldoet, zal het mogelijk zijn om corona-ouderschapsverlof op te nemen in de periode van 1 mei 2020  tot en met 30 september 2020.

Alle nodige informatie met betrekking tot het corona-ouderschapsverlof is terug te vinden op de website van de RVA (infoblad, formulier, …):
https://www.rva.be/nl/nieuws/aanvraagprocedure-corona-ouderschapsverlof

In de verslaggeving over het mandaat kunnen onderzoekers aangeven welke vertraging en problemen zijn opgetreden ten gevolge van de situatie t.g.v. het coronavirus. Het FWO zal de expertpanels die verslagen beoordelen er uitdrukkelijk op wijzen dat ze rekening dienen te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

Het FWO zal ook bekijken hoe vertragingen e.d. ten gevolge van de huidige problematiek nog op andere manieren kunnen worden opgevangen. Nadere communicatie daarover volgt later.

De onderzoekers van wie het FWO-mandaat eindigt in 2020 wordt de mogelijkheid aangeboden om de resterende bench fee flexibel aan te wenden.  Deze mandaathouders kunnen het resterend bedrag van hun bench fee, met een maximum van 1.500 euro, nog gebruiken tot drie maanden na afloop van hun mandaat. Tijdens deze periode moeten de betrokken mandaathouders wel in een erkend statuut verbonden blijven aan dezelfde onthaalinstelling waar zij hun mandaat hebben uitgevoerd. Indien deze mandaathouders overstappen naar een nieuw mandaat van het FWO kan er enkel nog gebruik gemaakt worden van de nieuwe bench fee. De betrokken mandaathouders zullen per brief geïnformeerd worden. Deze brief moet door de mandaathouder, en haar of zijn promotor/supervisor en de onthaalinstelling ondertekend vóór 31 augustus 2020 worden teruggezonden, indien men hier gebruik van wenst te maken.

Aspirant mandaten

De tweestappen-procedure blijft behouden. De preselecties gaan door zoals voorzien, al kan ze voor de aspiranten fundamenteel onderzoek enkele dagen later dan voorzien pas afgerond worden. De kandidaten ontvangen hun resultaat van de preselectie op resp. 8 juni 2020 (aspirant strategisch basisonderzoek) en 2 juli 2020 (aspirant fundamenteel onderzoek).

De interviews, gepland tussen 1 september en 1 oktober 2020, zullen volledig online doorgaan. Het online interview omvat een interactieve discussie met het panel, voorafgegaan door een 1-minuut pitch door de kandidaat. Meer concrete details en richtlijnen, evenals de datum voor elk panel volgen zo spoedig mogelijk.

De datum waarop de aspirant mandaten worden toegekend blijft vooralsnog ongewijzigd: 8 oktober 2020.

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

In het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent de uitbraak van het coronavirus is elke afreis, gebruik makend van FWO-middelen, enkel toegestaan mits positief reisadvies van de werkgever (onderzoeksinstelling waar je als onderzoeker aan verbonden bent). Daarbij dienen de bij deze instelling van kracht zijnde richtlijnen en procedures te worden gerespecteerd. 

Indien u het vertrek wenst uit te stellen en u nog geen boeking maakte via de gunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel), kunt u het krediet nog aanwenden op een latere datum, mits positief reisadvies van uw onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw universiteit. Gelieve ook het FWO te informeren van uw uitgestelde vertrek.

Indien u reeds een ticket boekte bij de gegunde reisagentschappen en u deze wenst te annuleren, dient u zelf contact op te nemen met de gegunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel) om uw vlucht te annuleren of om te boeken naar een latere datum.  Indien de vluchten niet kosteloos kunnen omgeboekt worden of indien de extra kosten die hiermee gepaard gaan niet teruggevorderd kunnen worden bij de gegunde reisagentschappen, dient u een claim in te dienen bij AIG. Het FWO heeft namelijk voor zijn kredietgenieters een bijstandsverzekering bij AIG afgesloten. Let op ! AIG zal enkel tussenkomen in de kosten  indien de verplaatsing buiten uw wil en controle  werd geannuleerd. Het polisnummer is 9.500.573. Na het indienen van de claim zal AIG u een invulformulier bezorgen dat u zelf dient in te vullen en in te dienen. Indien het FWO rechtstreeks de verplaatsingskosten heeft betaald aan de gegunde reisagentschappen dient u  het FWO als begunstigde te vermelden voor deze kosten. Indien AIG in de kosten tussenkomt, kunt u uw toegekend reiskrediet bij het FWO later opnieuw opnemen. Dit weliswaar op voorwaarde dat (1) het FWO de terugbetaalde verplaatsingskosten heeft ontvangen, (2) voor congres- of workshopdeelnames, hetzelfde congres/workshop op een later tijdstip plaatsvindt en (3) voor korte en lange verblijven, de wetenschappelijke doelstelling(en) en onthaalinstelling(en) zoals in uw oorspronkelijke aanvraag beschreven nog haalbaar/van toepassing zijn. Indien AIG niet in de kosten tussenkomt, vervalt het reiskrediet.

Bij verschillende Europese en andere partners worden naar aanleiding van de corona-epidemie bijzondere oproepen voor onderzoek naar dit virus en andere initiatieven opgezet. Daarbij wordt uiteraard ook ingezet op samenwerking met internationale partners.

Meer informatie.

Webinar FAPESP