Middelzware infrastructuur

Doel?

Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke infrastructuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.

Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van tenminste 150.000 euro en ten hoogste 1.000.000 euro (inclusief het niet-recupereerbaar deel van de BTW).

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar, met max. 2 jaar verlengbaar
 • Subsidieerbare organisatie: onderzoeksgroepen van Vlaamse universiteiten en hogescholen. De associaties bepalen wie in aanmerking komt om als promotor- woordvoerder of copromotor te kunnen optreden
 • Aanvaardbare kosten:
  • Uitrusting: Kosten voor de aanschaf en de aansluiting van de onderzoeksinfrastructuur of de aanschaf van de onderdelen voor de constructie van de beoogde onderzoeksinfrastructuur, inclusief het niet recupereerbare deel van de BTW. Ook het upgraden, zijnde het substantieel verbeteren, van bestaande onderzoeksinfrastructuur valt eronder;
  • Personeelskosten voor de ontwikkeling en de constructie van de onderzoeksinfrastructuur. Dit omvat ook de personeelskosten voor het upgraden van de onderzoeksinfrastructuur en de kosten voor het personeel voor de bediening of het onderhoud eenmaal de infrastructuur operationeel is;
  • Werkingskosten bestaande uit onderhoudskosten gedurende de hele afschrijvingsperiode, zijnde de kosten voortvloeiend uit onderhoudsovereenkomsten of upgrades van de onderzoeksinfrastructuur en de herstellingskosten aan de uitrusting.
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor de huidige oproep middelzwaar: ca 19.600.000 euro
 • Oproep gesloten

Wijzigingen t.o.v. de vorige oproep

 • Aanvragen worden ingediend via het e-loket van het FWO.
 • Enkel drie kostencategorieën blijven behouden: uitrusting, personeel en werking. Per jaar dient per instelling de kostencategorieën te worden gespecifieerd.
 • Er is een overheadpercentage van 10% op onderzoeksinfrastructuurprojecten van toepassing. Deze overhead moet in hoofdzaak worden gebruikt voor de kosten voor de aanpassingen aan gebouwen en aansluitingskosten ten behoeve van de onderzoeksinfrastructuur. De regel dat maximaal 15% van de subsidiëring die aan een aanvraag werd toegekend, aangewend mag worden voor de kostencategorieën herstellingskosten, aanpassingen aan gebouwen of aansluitingskosten en personeelskosten voor onderhoud en bediening, komt te vervallen.
 • Ten hoogste 15% van de toegekende financiering kan gebruikt worden voor kosten voor opleiding, vorming en bijscholing van personeel tijdens de afschrijvingsperiode.
 • Enkel samenwerking met een buitenlandse organisatie is mogelijk indien de infrastructuur zich in Vlaanderen bevindt. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Elk associatiebestuur organiseert een associatiebrede oproep voor investeringsinitiatieven voor middelzware onderzoeksinfrastructuur en bepaalt de interne selectieprocedure. Voor deze oproep draagt de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg haar trekkingsrechten over naar de volgende oproep en organiseert dus geen oproep.
 • Als promotor van het infrastructuurproject bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).De  interne deadline is 18 september. Gelieve voor praktische modaliteiten contact op te nemen met de dienst onderzoekscoördinatie van uw onderzoeksinstelling.
 • Je instelling dient het finale projectvoorstel in bij FWO tegen 25 september 2017 om 17u.  Hierin wordt helder aangegeven of er
  • samenwerking is binnen de associatie;
  • samenwerking is met (een) andere associatie(s), of met derden;
  • een dergelijke samenwerking met (een) andere associatie(s), of met derden verder uitgebreid zal worden.
 • Het associatiebestuur onderzoekt conform de regeling vastgelegd in het algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement, de finale versies van de ingediende aanvraagdossiers. Er wordt o.a. bekeken of er eventuele inter-associatieve of intra-associatieve samenwerking mogelijk is, in welke vorm dan ook.
 • Tussen 28 september 2017 en 20 oktober 2017 vindt er bi- en multilateraal overleg tussen de associaties plaats om tot maximale samenwerking te komen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de associatiebesturen. Associaties dienen echter niet voor alle dossiers onderling informatie uit te wisselen. Aanvragen waarover het associatiebestuur oordeelt dat ze hiervoor niet in aanmerking komen, hoeven niet te worden uitgewisseld. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de aanvraag vertrouwelijke gegevens bevat, bijvoorbeeld in het kader van samenwerking met derden. Aanvragen waarin wordt aangegeven dat de uitrusting voor 100% wordt benut, worden wél meegenomen in het overleg, om een volledig overzicht te krijgen van de aanvragen en een potentiële maar nog niet gedetecteerde synergie tussen aanvragen niet a priori uit te sluiten.
 • De  interne Evaluatiecommissie van elke associatie evalueert de aanvragen, en rangschikt deze op grond van de selectiecriteria op een indicatieve lijst. Deze lijst wordt ten laatste op 2 februari 2018 bezorgd aan het FWO.
  Het overleg over de samenwerkingsmogelijkheden (al dan niet inter-associatief) dient grondig toegelicht te worden in de motivering van de ingediende voorstellen. Dossiers waarin een inter-associatieve samenwerking (financiering) geldt, worden op de lijst van elk van de betrokken associaties opgevoerd.
  De associaties kunnen overleg plegen indien zou blijken dat er voor interassociatieve aanvragen partners zijn weggevallen. In voorkomend geval wordt met de promotor de verdere haalbaarheid van de betreffende ingediende aanvraag geëvalueerd en voor akkoord verklaard.
  De associaties geven een korte verantwoording van de beslissing over alle ingediende aanvragen (ook de niet voor subsidiëring voorgedragen aanvragen die werden ingediend)
 • De FWO administratie voert een meta-evaluatie uit van de beoordeling die de associaties hebben uitgevoerd. Deze steunt op:
  • de beoordeling per associatie van de indicatieve lijsten met inachtneming van de selectiecriteria;
  • een onderzoek van de werkwijze die de associaties hebben gevolgd met het oog op het stimuleren van de intra- en inter-associatie samenwerking en samenwerking met derden.
 • De raad van bestuur van FWO neemt een eindbeslissing tijdens de zitting van maart 2018 over de steunverlening binnen de beschikbare middelen per associatie voor middelzware onderzoeksinfrastructuurprojecten.

Reglementen en downloads

Contactpersonen in de associaties

Algemene vragen over de oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur of specifieke vragen over het indienen van een aanvraag moeten gericht worden tot de contactpersoon in elke associatie.

Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon 02 512.91.10 of infrastructuur@fwo.be.

Vragen over de werking van het e-loket kunnen gericht worden aan fwohelpdesk@fwo.be of via het telefoonnummer 0800 23326 (op werkdagen van 9u tot 17u).

Van de verschillende associaties worden de gegevens over de oproep en de contactpersonen hierna gegeven:

 • Associatie KU Leuven
  Veerle Bruggeman
  Hoofd Nationale Fondsen - Onderzoekscoördinatie KU Leuven
  Huis Bethlehem
  Schapenstraat 34 bus 5100
  3000 Leuven
  Tel: +32 (0)16 320949
  E-mail: veerle.bruggeman@doc.kuleuven.be

URL: https://www.kuleuven.be/onderzoek/gedocumenteerd/index_nl.html#details/5f1e250f900c674c7ce727c938d9e1e4d17c2410 

 • Associatie Universiteit Gent
  Fien Elderweirdt
  Directie Onderzoeksaangelegenheden UGent
  Sint-Pietersnieuwstraat 25
  9000 Gent
  Tel: +32 (0)9 264 98 44
  E-mail: vlaams-federaal@ugent.be

URL: https://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/vlaams/fwo/infrastructuur/middelzware.htm

 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
  Frederik Verleysen
  Grants Office  UAntwerpen
  Middelheimlaan 1
  2020 Antwerpen
  Tel: +32 (0)3 265 30 35
  E-mail:Frederik.verleysen@uantwerpen.be

URL: https://pintra.uantwerpen.be/bbcswebdav/institution/Centrale%20diensten/Departement%20Onderzoek%20%26%20Innovatie/FWO%20Onderzoeksinfrastructuur%202017

 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
  Lieve Tulleneers
  Stafmedewerker Onderzoek Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
  Martelarenlaan 42 
  3500 Hasselt
  Tel: +32 (0)11 26 80 28
  E-mail: lieve.tulleneers@uhasselt.be

url: http://www.uhasselt.be/UH/Financieringsprogrammas/FWO.html 

 • Universitaire Associatie Brussel
  Arlette De Bruyn
  Beleidsmedewerker R&D-departement VUB
  Pleinlaan 2
  1050 Brussel
  Tel: +32 (0)2 629 14 85
  E-mail: ardebruy@vub.ac.be

URL:https://intranet.vub.ac.be/research/guide/category/fwo-zware-en-middelzware-onderzoeksinfrastructuur