Samenwerking met Zwitserland

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Zwitserland op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Zwitserse SNSF (Swiss National Science Fund). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

Net zoals bij de reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek is het mogelijk om een junior of senior onderzoeksproject in te dienen.

Kenmerken

 • Voor de samenwerking met SNSF wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWO de Lead Agency is in deze aanvraagronde (2019). De volledige aanvraag dient bijgevolg door de Vlaamse partner ingediend te worden bij FWO. De Zwitserse partner dient ook de nodige documenten bij SNSF in te dienen. (Zie richtlijnen voor aanvragers)
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van €45.000 tot €130.000.
 • FWO uitrusting/“matching funding”: maximum €150.000.
 • FWO Indiendatum: 01 april 2019 (17u00).
 • Aankondiging resultaten: eind december 2019
 • Start projecten: 1 januari 2020
 • Slaagpercentage 2019: wordt samen geëvalueerd met de reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek.

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7).
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12)
 • Naast de Zwitserse partner, kunnen co-promotoren van een of meerdere niet-Vlaamse en niet-Zwitserse universiteiten bij het onderzoeksproject betrokken worden met financiering van max. 10% (voor alle niet-Vlaamse en niet-Zwitserse universiteiten samen) van het totale FWO onderzoeksbudget.
 • Junior projecten: promotor-woordvoerder en alle (co-)promotoren, inclusief de Zwitserse partners en indien van toepassing andere buitenlandse partners, moeten hun eerste doctoraatsdiploma maximaal 12 jaar voor 01 april 2019 verworven hebben.
 • Senior projecten: promotor-woordvoerder of één van de (co-)promotoren, inclusief de Zwitserse partners en indien van toepassing andere buitenlandse partners, heeft zijn/haar eerste doctoraatsdiploma meer dan 12 jaar voor 01 april 2019 verworven.
 • Voor de aanvraagronde 2019 vallen de FWO-SNSF aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent dat:
  • Promotor-woordvoerders die tijdens de aanvraagronde 2018 een regulier project (inclusief de LAP met Slovenië, Luxemburg, en Zwitserland) kregen toegewezen, kunnen tijdens de aanvraagronde 2019 geen aanvraag voor een FWO-SNSF project indienen (zie overgangsmaatregelen).
  • Toegekende FWO-SNSF projecten startende vanaf 01/01/2019 worden in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.
 • Bekijk de overgangsmaatregelen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

 • De partners volgen de beoordelingssystematiek van de organisatie die optreedt als de Lead Agency. Voor de aanvraagronde 2019 is dit FWO. In hoofdlijnen is de aanvraagprocedure waarbij FWO de Lead Agency is als volgt:
  • De Vlaamse partner dient de aanvraag in het Engels in via het FWO E-loket rekening houdende met de bovenvermelde deadline.
  • Daarenboven dient de Zwitserse partner de nodige documenten in bij SNSF. (Zie richtlijnen voor aanvragers)
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Je vindt het sjabloon voor deze verklaring hier.
 • Elke (co)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt en hier.
 • Elke promotor(-woordvoerder) en co-promotor van zowel het Vlaamse als Zwitserse onderzoeksteam en indien van toepassing elke andere buitenlandse co-promotor moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en SNSF checken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO expertpanels): 2-16 september 2019. De deadline voor indiening wordt dit jaar uitzonderlijk verlengd tot 23 september.
 • De FWO expertpanels buigen zich over je aanvraag. Het is de aanvrager zelf die de verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van het expertpanel.
 • De raad van bestuur van FWO en FWF beslissen over de aanstelling.
 • Communicatie resultaten eind december, start projecten 1 januari 2020.
 • Je krijgt nadien feedback over je aanvraag.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies. Bekijk de presentatie

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO ook de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze nieuwe lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)