Samenwerking met Zwitserland

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Zwitserland op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Zwitserse SNSF (Swiss National Science Fund). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

In het kader van deze LAP overeenkomst zal SNSF voor de aanvraagronde met deadline in 2020 als Lead Agency optreden. Dit betekent dat het SNSF in 2020 zal instaan voor het afwerken van de volledige evaluatie- en selectieprocedure.

Kenmerken

 • Voor de samenwerking met SNSF wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij SNSF de Lead Agency is in deze aanvraagronde (2020). De volledige aanvraag dient bijgevolg door de Zwisterse partner ingediend te worden bij SNSF. De Vlaamse partner dient enkel via gop@fwo.be een overzicht van het aangevraagde Vlaamse budget (cost sheet) alsook een pdf van de volledige Zwitserse aanvraag bij FWO in te dienen
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: in principe 4 jaar, minimum 2 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 or € 20.000 per jaar mogelijk.
 • FWO uitrusting: maximum € 150.000 per project.
 • FWO Indiendatum: 14 april 2020 (10u00) let op! deadline bij SNSF 8 april 17u! Gezien SNSF dit jaar instaat voor de evaluatie dient de deadline bij SNSF gerespecteerd te worden. Bij FWO kan u de administratieve indiening nog tot 14 april 10u afronden.
 • Bekendmaking resultaten: december 2020.
 • Start project: 01 januari 2021.
 • Slaagpercentage 2020: zelfde slaagkans als reguliere FWO projecten.

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en/of personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van zowel Vlaamse als Zwitserse partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7) en dit onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als co-promotor.
 • Opgelet: in tegenstelling tot bij junior en senior projecten fundamenteel onderzoek is het niet mogelijk om op het FWO-budget niet-Vlaamse onderzoeksinstellingen te betrekken voor max. 10% van het totale FWO-budget.
 • FWO-SNSF aanvragen vallen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten. Dit betekent dat:
  • De aanvragen in het kader van deze Lead Agency met Zwitserland meetellen voor de berekening van het maximum van twee projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als promotor-woordvoerder of (co-)promotor.
  • Toegekende FWO-SNSF projecten startende vanaf 01/01/2019 worden in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project. Voor (co-)promotoren van een partnerinstelling binnen een instelling-overschrijdend project zonder eigen budget telt het project niet mee voor dit totaal. Projecten gestart voor 1 januari 2019 tellen evenmin mee.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

 • De partners volgen de indienings- en beoordelingssystematiek van de organisatie die optreedt als de Lead Agency. Voor de aanvraagronde 2020 is dit SNSF.
 • In hoofdlijnen is de aanvraagprocedure waarbij SNSF de Lead Agency is als volgt:
  • De Zwitserse partner dient de aanvraag in bij SNSF voor 8 april 2020 (17u00) volgens de daar geldende modaliteiten voor project funding.
  • Daarenboven moet de Vlaamse partner bij FWO een overzicht van het aangevraagde budget (cost sheet) voor Vlaanderen alsook een pdf van de volledige Zwitserse aanvraag indienen bij FWO via gop@fwo.be voor 14 april 2020 (10u00).
  • Iedere Vlaamse en Zwitserse partner moet beschikken over een FWO E-loket
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en SNSF checken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet.
 • Internationale peer-review en evaluatie door SNSF.
 • De raad van bestuur van FWO en SNSF beslissen over de aanstelling.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures, etc. voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Voorbeeld aanvraagformulier
 • cost sheet
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.