Junior en Senior Onderzoeksproject

Doel?

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Twee types van onderzoeksproject kunnen worden toegekend: junior en senior-onderzoeksprojecten. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Kenmerken?

 • Periode: in principe 4 jaar, minimum 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project
 • Het overheadpercentage dat wordt uitgekeerd aan de onthaalinstelling bedraagt 6 procent. 
 • Twee procent op de personeelskosten kan verrekend worden in de personeelsbudgetten voor de personeelsadministratie in de aanvraag.
 • Uiterste indiendatum FWO: De uiterste indiendatum voor wordt verschoven van 1 april naar 14 april, 10 u. De referentiedatum voor de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zoals het maximum van 12 jaar postdoctorale anciënniteit voor elk (mede-)indiener van een junior-project, blijft 1 april. Wie toen dus een junior-project wilde en kon indienen, blijft die mogelijkheid ook tot 14 april behouden.
 • Bekendmaking resultaten: december 2020
 • Start project: 1 januari 2021

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7), maar een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 •  Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximum twee projecten optreden als (co-)promotor. Deze bepaling omvat ook de Lead Agency Procedure (LAP) projecten.
 • Je kan slechts aanvragen als je niet meer dan twee projecten leidt die nog lopen of aangevraagd hebt. Deze bepaling omvat ook de Lead Agency Procedure (LAP) projecten. Voor (co-)promotoren van een partnerinstelling binnen een instelling-overschrijdend project zonder eigen budget telt het project niet mee voor dit totaal. Projecten gestart voor 1 januari 2019 tellen evenmin mee.
 • Voor junior-projecten moet een promotor-woordvoerder en (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma maximaal 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven hebben.
 • Voor senior-projecten moet een promotor-woordvoerder of (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma meer dan 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven hebben.
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels): 2-16 september 2020.
 • De FWO-expertpanels buigen zich over de aanvragen. 
 • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Het correcte Expertpanel

Het FWO doet voor de evaluatie van de projecten fundamenteel onderzoek beroep op 30 discipline-specifieke expertpanels en één interdisciplinair panel. De aanvrager is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze van het expertpanel dat zijn aanvraag moet evalueren. Een handig middel om te bepalen binnen welk panel jouw onderzoek thuis hoort, zijn de scopes die per panel werden gedefinieerd. Een overzicht van de scopes kan je hier terugvinden.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject (geldig vanaf oproep 2019)
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Reglement interne en externe peer review
  Dit reglement beschrijft de vereisten voor de samenstelling van de Expertpanels en de gedragscode voor de experten, evenals de score- en selectiemethodiek (besluitvormingsproces). De samenstelling van de expertpanels projecten wordt begin mei 2020 op de FWO-website gepubliceerd.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies.
 • Voorbeeld aanvraagformulier: bevat een aantal screen shots van de online aanvraagformulieren en de project outline template

Specifieke ondersteunende documenten

Voormalig programma FWO-onderzoeksproject

Het programma ‘onderzoeksproject’ werd vervangen door Junior en Senior Onderzoeksproject. U kan de webfiche en relgement van het voormalige programma onderzoeksproject hieronder terugvinden: